AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 3 (2021), 37–47

Polemika s expertním názorem na regulaci náhradního mateřství v České republice

[The Dispute about Expert Opinions on the Regulation of Surrogacy in the Czech Republic]

Kateřina Burešová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.23
zveřejněno: 13. 09. 2021

Abstract

As a key result of the three-year research project is labelled the expert opinion published in the Journal of Medical Law and Bioethics. The aim of the project was to identify and analyse problems related to surrogacy in Czech legislation. The key result does not take into account many aspects of surrogacy. Some stated opinions seem very problematic and most of them need to be explained or, at least, put to the ray of extensive consideration. This article shows other, polemic opinions with hopes to be noticed as an academic discussion on such an important topic.

Klíčová slova: surrogacy; regulation; motherhood; fatherhood

reference (17)

1. American Psychological Association. APA RESOLUTION on Sexual Orientation, Gender Identity (SOGI), Parents and their Children [online]. 2020, s. 1-7 [cit. 2021-05-17]. Dostupné na: https://www.apa.org/about/policy/resolution-sexual-orientation-parents-children.pdf.

2. BUREŠOVÁ, K. Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty. Právní rozhledy. 2016, roč. 24, č. 6, s. 193-201.

3. Canadian Psychological Association / Société Canadienne de Psychologie. Marriage of Same-Sex Couples - 2006 Position Statement Canadian Psychological Association [online]. 2006 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné na: https://web.archive.org/web/20090419195945/http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/Marriage%20of%20Same-Sex%20Couples%20Position%20Statement%20-%20October%202006%20%281%29.pdf.

4. CÍSAŘOVÁ, D. - SOVOVÁ, O. Náhradní mateřství v právní praxi. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2015, roč. 5, č. 2, s. 13-24.

5. FIALA, J. - KROPÁČEK, J. - POLÁK, M. Registrovaná partnerství fungují přes deset let: Kolik párů si řeklo ano, kolik rozvedlo. In: Aktuálně.cz [online]. 11. 2. 2017 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné na: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-registrovana-partnerstvi/r~5fb3d54aec4811e6b0800025900fea04/?redirected=1539182830.

6. FIALA, J. KOMPLET-Registrovane-partnerstvi-Jan-Fiala [nepublikovaná data]. Praha, 2019.

7. FOREJTOVÁ, M. - BURIÁNOVÁ, P. Náhradní mateřství a otazníky, které ho doprovázejí (1.). Rodinné listy. 2018, roč. 7, č. 7, s. 17-23.

8. KONEČNÁ, H. - CHARAMZA, P. - PRUDIL, L. - RUMPÍK, D. - SVATOŠ, R. Regulace náhradního mateřství v ČR: expertní názor. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2020, roč. 10, č. 1.

9. KONEČNÁ, H. - SVATOŠ, R. Sdílená odpovědnost v proceduře náhradního mateřství. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2018, roč. 8, č. 3, s. 54-67.

10. KRÁLÍČKOVÁ, Z. - HRUŠÁKOVÁ, M. - WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník. II., Rodinné právo (§ 655−975): komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020.

11. KRÁLÍČKOVÁ, Z. Mater semper certa est! O náhradním a kulhajícím mateřství. Právní rozhledy. 2015, roč. 23, č. 21, s. 725-732.

12. MITLÖHNER, M. Vybrané otázky náhradního mateřství. Rodinné listy. 2013, roč. 2, č. 12.

13. Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. I ÚS 3216/16.

14. PERRIN, E. C. - SIEGEL, B. S. - the Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health. APA Promoting the Well-Being of Children Whose Parents Are Gay or Lesbian [online]. Pediatrics. 2013, Vol. 131, No. 4, s. 1374-1383 [cit. 2021-05-17]. CrossRef

15. Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 19. 11. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 10/15.

16. Thailand bans commercial surrogacy for foreigners. In: BBC NEWS [online]. 20. 2. 2015 [cit. 2016-01-06]. Dostupné na: http://www.bbc.com/news/world-asia-31546717.

17. VACOVÁ, R. Náhradní mateřství a postavení biologického rodiče. Právo a rodina. 2020, roč. 22, č. 2.

Creative Commons License
Polemika s expertním názorem na regulaci náhradního mateřství v České republice is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení