AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 23–35

Pracovní právo na prahu čtvrté průmyslové revoluce

[Labosur Law at the Doorstep of the Fourth Industrial Revolution]

Ján Matejka

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.9
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

Czech labor law provides specific general starting points for the introduction of flexible forms of dependent work. In the last decade, however, due to the electronification and globalization of work processes, such significant changes have taken place that current traditional models of these flexible forms prove incompatible with current trends and needs. Globally, these technologies and the regulation itself are changing the paradigm of the workforce, including declining traditional forms of employment and increasing alternative working hours through new technologies and so-called digital work platforms whose disruptive business models (such as Uber, Airbnb, Upwork, or Taskrabbit) create substantial imbalances in social and legal protection and lead to changes in the conditions and nature of work. Therefore, in addition to a general analysis of the conditions under which these platforms operate, this article also covers considerations for future regulation, including reflection at the level of EU law. The evaluation of related strategy papers, whether national or European, is not left out of these considerations, including partial considerations concerning some related aspects of the relationship between work and current technologies.

Klíčová slova: flexible forms of work; shared economy; artificial intelligence; technological unemployment; universal income; collaborative economy; peer-to-peer economy; access economy; crowdworking

reference (38)

1. Monografie

2. DRÜCKER, P. T. Technology, Management and Society. New York: Harper & Row Publishers, 1970.

3. FORD, M. Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. New York, Basic Books, 2015.

4. KNAPP, V. O možnosti použití kybernetických metod v právu. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1963.

5. MATEJKA, J. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2012.

6. POLČÁK, R. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012.

7. Kolektivní monografie

8. LEIMEISTER, J. et al. Crowdwork in Deutschland- Eine empirische Studie zum Arbeitsumfeld aufexternen Crowdsourcing-Plattformen [Crowdwork in Germany an empirical study on the Working environment on external crowdsourcing platforms]. Study der Hans-Böckler-Stiftung, No. 323. Hans-Böckler-Stiftung: Düsseldorf, 2016.

9. PICHRT, J. - BOHÁČ, R. - MORÁVEK, J. Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

10. POLČÁK, R. - ČERMÁK, J. - LOEBL, Z. - GŘIVNA, T. - MATEJKA, J. - PETR, M. Cyber Law in the Czech Republic. Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw.

11. SUSSKIND, R., SUSSKIND, D. The Future of the Professions: How Technology will Transform the Work of Human Experts. Oxford: Oxford University Press, 2015. CrossRef

12. Články

13. GÜTTLER, V. in: GÜTTLER, V. - MATEJKA, J. K otázkám některých základních lidských práv a svobod v souvislosti s právní ochranou biometrických údajů. Právník. 2016, roč. 155, č. 12.

14. KLEBE, T. - WEISS, M., Workers' Participation 4.0 - Digital and Global. Comparative Labor Law & Policy Journal. 2019, Vol. 40, No. 2.

15. KRAUSOVÁ, A. Status elektronické osoby v evropském právu v kontextu českého práva. Právní rozhledy. 2017, č. 20.

16. LAU, J. Future of Work in an Age of Automation, Artificial Intelligence and Technology. International In-House Counsel Journal. 2020, Vol. 13, No 52.

17. MAZZI, F. Patentability of AI Generated Drugs. European Pharmaceutical Law Review (EPLR). 2020, Vol. 4, No 1. CrossRef

18. POLČÁK, R. Kódování práva. Právník. 2012, roč. 151, č. 1.

19. Internetové zdroje

20. BENÍTEZ, J. M. - CASTRO, J. L. - REQUENA, I. Are Artificial Neural Networks Black Boxes? IEEE Transactions on Neural Networks. 1997, Vol. 8, No. 5, s. 1156-1164 [cit. 2019-09-29]. Dostupné na: https://www.researchgate.net/profile/Juan_Castro15/publication/5595919_Are_Artifi_cial_Neural_Networks_Black_Boxes/links/09e4150d40ff685694000000/Are-Artifi-cial-Neural-Networks-Black-Boxes.pdf. CrossRef

21. BROWN, M. World's first computer-generated musical to debut in London. The Guardian [online]. 1. 12. 2015 [cit. 2018-04-12]. Dostupné na: https://www.theguardian.com/stage/2015/dec/01/beyond-the-fence-computer-generated-musical-greenham-common?curator=MusicREDEF.

22. Crowdsourcing. In: Wikipedia [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing.

23. Roy Amara. In: Wikipedia [online]. 7. 12. 2020 [cit. 2021-02-23]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Amara.

24. Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Umělá inteligence - dopady umělé inteligence na jednotný trh (digitální), výrobu, spotřebu, zaměstnanost a společnost (stanovisko z vlastní iniciativy) (2017/C 288/01) [online]. 2017 [cit. 2019-09-29]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IE5369.

25. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. 2. 2017 obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku (2015/2103(INL)). In: Evropský parlament [online]. 2017 [cit. 2021-02-28]. Dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_CS.html.

26. STOA. Ethical Aspects of Cyber-Physical Systems: Scientific Foresight study [online]. European Parliament, 2016 [cit. 2019-09-29]. Dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563501/EPRS_STU%282016%29563501_EN.pdf.

27. FAŤUN, M. a kol. Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice: analýza očekávaných socioekonomických dopadů rozvoje v ČR [online]. Úřad vlády České republiky, 10. 12. 2018 [cit. 2019-09-29]. Dostupné na: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI_socioekonomicke_dopady_2018.pdf.

28. GUADAMUZ, A. Artificial intelligence and copyright. WIPO magazine [online]. 2017 [cit. 2018-04-12]. Dostupné na: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html.

29. GUADAMUZ, A. Can the monkey selfie case teach us anything about copyright law? WIPO magazine [online]. 2018 [cit. 2018-07-25]. Dostupné na: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0007.html.

30. HALEVI, G. - MOED, H. F. The Evolution of Big Data as a Research and Scientific Topic: Overview of the Literature. Research Trends [online]. 2012 [cit. 2021-02-28]. Dostupné na: http://www.researchtrends.com/issue-30-september-2012/the-evolution-of-big-data-as-a-research-and-scientific-topic-overview-of-the-literature/.

31. <bez popisu> CrossRef

32. KRÁL, L. a kol. Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice: analýza pozice České republiky v oblasti technologického rozvoje umělé inteligence [online]. Úřad vlády České republiky, 10. 12. 2018 [cit. 2019-09-29]. Dostupné na: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-technologie-2018.pdf.

33. KRAUSOVÁ, A. - MATEJKA, J. - IVANČO, A. - ŽOLNERČÍKOVÁ, V. - ŠČÉRBA, T. Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice: analýza právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR [online]. Technologická agentura České republiky, České vysoké učení technické v Praze, 2018 [cit. 2021-02-28]. Dostupné na: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-pravne-eticka-zprava-2018_final.pdf.

34. NASA Science: Mars 2020 Mission Persevance Rover [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupné na: https://mars.nasa.gov/mars2020.

35. A Future That Works: Automation, Employment and Production. In: McKinsey Global Institute [online]. 2017 [cit. 2019-09-29]. Dostupné na: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Full-report.ashx.

36. Will robots really steal our jobs? An international analysis of the potential long term impact of automation. In: PwC [online]. 2018 [cit. 2021-03-05]. Dostupné na: https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/impact_of_automation_on_jobs.pdf.

37. Národní strategie umělé inteligence v České republice [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2019 [cit. 2019-09-29]. Dostupné na: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/umela-inteligence/NAIS_kveten_2019.pdf.

38. RATCLIFFE, S. (ed.). Oxford Essential Quotations [online]. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2018 [cit. 2020-06-09]. Dostupné na: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191866692.001.0001/q-oro-ed6-00018679?rskey=xeSbvM&result=91.

Creative Commons License
Pracovní právo na prahu čtvrté průmyslové revoluce is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení