AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 15–21

K možnosti nahrazení vlastnoručního podpisu zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru mechanickými prostředky

[On the Possibility of Substitution of the Employer’s Handwritten Signature on the Notice of Dismissal by Mechanical Means]

Lubomír Ptáček

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.8
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

It is only possible to replace the acting personʼs signature on the written expression of will by mechanical means (e.g. by stamp, facsimile, reproduction of the signature on the form) where this is customary. The customary nature of the case must be assessed objectively, taking into account the nature of the legal act in question and, in the context of labor law relations, also emphasizing the principle of special legal protection of the employee status. In the case of unilateral legal acts of an employer aimed at terminating an employment relationship with an employee, it is necessary to emphasize in particular the seriousness of these legal acts and their ability to bring about the termination of the basic employment relationship, often to the detriment of the employee. In these cases – irrespective of their frequency with a particular employer – it is therefore highly desirable to guarantee that the act to terminate the employment is actually done and signed by the authorized person, which can only be ensured by manifestation of will culminating in the employer’s own signature. Therefore, in a written unilateral legal act of the employer aimed at terminating the employment relationship with the employee, the handwritten signature of the employer cannot be replaced by mechanical means; this legal act must always be signed by the employer (his statutory body or another person authorized to act on behalf of the employer), otherwise it is void.

Klíčová slova: termination notice; electronic signature; mechanical means

reference (12)

1. Právní předpisy

2. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

3. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce.

4. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

5. Judikatura

6. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2018 sp. zn. 21 Cdo 682/2018.

7. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 29 Odo 965/2006. CrossRef

8. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2008, sp. zn. 29 Cdo 1971/2008.

9. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2186/2012.

10. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2019, sp. zn. 21 Cdo 4573/2018.

11. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2001 sp. zn. 21 Cdo 2708/2000.

12. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2010 sp. zn. 21 Cdo 1084/2009.

Creative Commons License
K možnosti nahrazení vlastnoručního podpisu zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru mechanickými prostředky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení