AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 37–47

Home office – práce na dálku dle podmínek § 317 zákoníku práce

[Home Office – Distance Working according to the Conditions of § 317 of the Labour Code]

Jakub Hablovič

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.10
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

The article deals with the issue of performing dependent work according to the conditions of § 317 of the Labour Code which is most often referred to as home office. Because such a designation is not used by law, this article deals with the comparison of the terms that are used for this legal institute and determines the basic criteria for its precise definition. In the following sections, the article deals with the issue of the place of performing dependent work as a basic feature of this institute, and describes and analyzes the limits of its legal adjustment. It focuses on the issue of OHS, accidents at work, remuneration and other situations which are possible limitations in application in practice.

Klíčová slova: law; labor law; home office; distant performance of dependent work; OHS; work accident

reference (11)

1. ANDRAŠČÍKOVÁ, M. a kol. Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy: s komentářem k 1. 1. 2016. Olomouc: ANAG, 2016, 1272 s.

2. BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, 1613 s.

3. Evropská komise. Návrh směrnice evropského parlamentu a rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii [online]. 2017, s. 1 [cit. 2020-11-30]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0797&from=CS.

4. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2. dopl. a přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 825 s.

5. JAKUBKA, J. Atypické pracovněprávní vztahy. Práce a mzda: odborný časopis pro otázky odměňování, pracovního práva, personalistiky, kolektivního vyjednávání a pro sociální oblast. 2002, roč. 50, č. 4.

6. JOUZA, L. Průvodce zaměstnaneckými výhodami. Praha: BMSS-Start, 2007, 79 s.

7. JOUZA, L. Zákoník práce s komentářem: včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktual. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2008, 1086 s.

8. Komise evropských společenství. Zelená kniha. Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. Století. KOM(2006) 708 v konečném znění [online]. 2006, s. 3 [cit. 2020-11-30]. Dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(2006)0708_cs.pdf.

9. PICHRT, J. - MORÁVEK, J. (eds.). Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, 335 s.

10. ŠTEFKO, M. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 279 s.

11. VYSOKAJOVÁ, M. a kol. Zákoník práce: komentář. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 764 s.

Creative Commons License
Home office – práce na dálku dle podmínek § 317 zákoníku práce is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení