AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 62 No 1 (2016), 189–197

Zpětné vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům a jeho následky nejen v oblasti práva sociálního zabezpečení

[Retroactive Issuance of a Certificate Dosumenting the State of Being Subject to Legal Regulations and Its Consequences not Only in the Field of Law of Social Security]

Martin Štefko

zveřejněno: 23. 05. 2016

Abstract

This paper draws attention to the particularities of a certificate determining the applicability of legal regulations that is issued in connection with the co-ordination of social security schemes in the Member States of the EU, EEA and Switzerland. More frequently than ever before does an employee perform services in two or more Member States at the same time, which might lead to neglecting the duty to notify the respective host and home state agencies operating social security schemes of this. The consequences are usually fatal; by issuing the respective certificate retrospectively, the applicability of a single legal order is determined and all compulsory social security payments shall be solely made to the social security insurance schemes thereof.

Klíčová slova: social security law; coordination of social security schemes; migrant workers právo sociálního zabezpečení; koordinace sociálního zabezpečení; migrující pracovníci

Creative Commons License
Zpětné vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům a jeho následky nejen v oblasti práva sociálního zabezpečení is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení