AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 62 No 1 (2016), 171–187

Právní řešení odchodu a návratu krajanů do Československa z pohledu pasové politiky v historické retrospektivě

[Legal Resolution of the Departing and Returning of Compatriots to Czechoslovakia from the Point of View of Passport Policy in the Historical Retrospect]

Petra Skřejpková

zveřejněno: 23. 05. 2016

Abstract

The article focuses on the mapping of migration, and particularly of emigration, of our compatriots in the previous century. The issue is regarded from one aspect, namely reversed emigration, i.e. re-emigration and especially the right to it, i.e. the right of return. To simplify the presentation, it is divided into five parts: the period of the first republic, the time of the occupation of the Sudetenland by the German empire and the establishment of the Protectorate Bohemia and Moravia, the period of the return into the homeland after World War II, the period between 1944–1948, the period between 1948–1989, and the migration in the latest decades, i.e. after 1989. In connection therewith the issue of emigration, i.e. the state-approved departing from the Republic, is dealt with as well. Attention is further given to the issue of state citizenship that gradually became a prerequisite for the granting of a passport so that the homeland could be left and subsequently returned to lawfully. After 1948 the unauthorised crossing of the borders was criminalised and a new crime occurred, “Unauthorised departing from the territory of the Republic and disobedience of an order to return” (p. 40). The legal regulation gradually underwent certain change and the punishment was sometimes mitigated by a general pardon by the president of the Republic. Finally, the author considers the way in which the punishment was put into practice, i.e. how many persons emigrated, etc. This issue is naturally connected with the complicated issue of the permeability of the state borders, which gradually became completely closed and impassable for refugees in either direction. The change of the legal regulation came about after the 1989 revolution and the fall of the Iron Curtain.

Klíčová slova: emigration; passport policy; travel documents; unauthorised departing from the Republic; the right of return emigrace; pasová politika; cestovní dokumenty; nepovolené opouštění republiky; právo na návrat

Creative Commons License
Právní řešení odchodu a návratu krajanů do Československa z pohledu pasové politiky v historické retrospektivě is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení