AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 61 No 4 (2015)

Předmluva
Harald Christian Scheu, René Petráš

Menšinové jazyky a topografická označení v historii Československa
René Petráš

Jazykový zákon (1920): česká odplata, upevňování národního charakteru státu, hospodářsko-sociální pragmatismus, nebo kultivace tradice bilingvismu? K názorům české veřejnosti na významy státního jazyka
Blanka Soukupová

Dvojjazyčné označování měst a obcí dle Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin
Monika Forejtová

Používání menšinových jazyků v České republice – úřední styk a vícejazyčné názvy
David Kryska

Jazyková práva národnostních menšin na Slovensku: úřední styk a topografické údaje z hlediska standardu jazykové spravedlnosti
Jaroslav Větrovský

Status menšinových jazyků v německém právu – právo na topografická označení a na užívání jazyka ve veřejné sféře
Martina Fraňková

Používání menšinových jazyků ve styku se správními orgány a soudy v Jižním Tyrolsku
Harald Christian Scheu

On Some Rights of National Minorities in Poland
Jarosław Sułkowski

Používání menšinových jazyků v úředním styku pohledem národnostních menšin a orgánů místní samosprávy
Andrej Sulitka

Právní status menšinových jazyků ve Velké Británii. Případ velšského jazyka ve Walesu
Klára Hrdličková

Úprava dvojjazyčných topografických označení v Jižním Tyrolsku
Harald Christian Scheu

Německo a německá menšina
Lukáš Novotný

Tradice mezinárodněprávní ochrany menšin a iniciativy „mateřských států“ menšin
René Petráš

Krajanské zákony v kontexte menšinovej legislatívy
Ivan Halász

Postavení „mateřské země“ a příbuzné menšiny z hlediska mezinárodní ochrany lidských práv
Harald Christian Scheu

Menšiny bez hranic?
Helena Hofmannová

Možnosti podpory Ukrajiny a krajanům na Ukrajině ze strany České republiky jako člena EU
Monika Forejtová

Legalita ozbrojené intervence na ochranu krajanů
Veronika Bílková

Zájem České republiky o Čechy žijící v zahraničí na pozadí situace ve Slovenské republice (od vystěhovalectví přes exulantství k moderní diaspoře)
Stanislav Brouček

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení