AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 1 (2020), 65–76

Die Beendigung der Konfessionalisierung der Prager Universität an der Wende von den 1450er zu den 1460er Jahren am Beispiel des Schicksals aktiver katholischer Magister

[Culmination of the Confessionalization of the University of Prague at the End of the 1450s and Beginning of the 1460s in the Example of the Fate of Active Catholic Masters]

Blanka Zilynská

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.19
zveřejněno: 08. 03. 2021

Abstract

The paper focuses on a group of masters loyal to the Catholic administrator Hilarius Litoměřický who attempted to take control of the university at the end of the 1450s. Their gradual removal from the ranks of members of the University of Prague concluded the search for the schoolʼs profile. By 1462, it had become a well-defined Utraquist institution linked to the Church through communion under both kinds. The episode is an example of the politization of the activities of masters, particularly in academic self-administration.

Klíčová slova: University of Prague; fifteenth century; confessionalization; Utraquism; Hilarius Litoměřický; Wenceslaus Křižanovský

reference (45)

1. BARTOŠ František Michálek, Z dějin Karlovy university v době husitské, Jihočeský sborník historický 40, 1971, S. 54-63, 115-122

2. BOHÁČEK Miroslav, Pražská universitní statuta a jejich boloňský vzor, Studie o rukopisech 8, 1969, S. 11-64

3. BOLDAN Kamil - BRODSKÝ Kamil (edd.), Jenský kodex. Faksimile a komentář, Praha 2009

4. ČORNEJ Petr, Ladislav Pohrobek, in: Marie Ryantová - Petr Vorel (edd.), Čeští králové, Praha - Litomyšl 2008, S. 251-261

5. GELLNER Gustav, Jan Černý a jiní naši lékaři do konce doby jagellovské, VKČSN 1934, č. III

6. GOLL Jaroslav, Jednota bratrská v 15. století, Časopis Musea Království českého 58, 1884, S. 447-471

7. GREGOROVIČOVÁ Eva, Knihovna mistra Stanislava z Velvar, AUC-HUCP 18/1, 1978, S. 107-127

8. HLAVÁČEK Petr et alt., Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417-1622, Praha 2013

9. HRDINA Jan - JÍŠOVÁ Kateřina, Die Koexistenz zweier Konfessionen in Prag 1436-ca. 1520, in: Michael Diefenbacher - Olga Fejtová - Zdzislaw Noga (Hgg.), Krakau - Nürnberg - Prag. Stadt und Reformation. Krakau, Nürnberg und Prag 1500-1618 (Documenta Pragensia - Monographia 33/2), Praha - Červený Kostelec 2019, S. 65-88

10. CHYTIL Karel, Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese, Praha 1918

11. KADLEC Jaroslav, Hilarius Litoměřický v čele duchovenstva podjednou, in: In memoriam Josefa Macka, Praha 1996, S. 187-196

12. KALINA Tomáš, Hilarius Litoměřický, Český časopis historický 5, 1899, S. 311-321

13. KALINA Tomáš, Václav Křižanovský, Český časopis historický 5, 1899, S. 333-359

14. KAMINSKY Howard, The University of Prague in the Hussite Revolution: The Role of Masters, in: John W. Baldwin - Richard A. Goldthwaite (eds.), Universities in Politics, Baltimore - London 1972, S. 79-106

15. KAVKA František (Red.), Stručné dějiny University Karlovy, Praha 1964

16. KEJŘ Jiří, Deklarace pražské university z 10. března 1417 o přijímání pod obojí a její historické pozadí, Sborník historický 8, 1961, S. 133-156

17. KEJŘ Jiří, Mistři pražské univerzity a kněží táborští, Praha 1981

18. MAREK Jindřich, Václav Koranda mladší. Utrakvistický administrátor a literát, Praha 2017

19. MAŘÍK Antonín, Svatovítská kapitula za vlády Jiřího z Poděbrad, Documenta Pragensia 20, 2002, S. 25-53

20. NEJEDLÝ Zdeněk, Mládí M. Jana z Rokycan, Časopis Musea Království českého 73, 1899, S. 517-534

21. NODL Martin, Iurare aut promittere. Příspěvek k problematice pražských univerzitních statut, AUC-HUCP 47/1-2, 2007, S. 49-57

22. NODL Martin, Konfessionalisierung und religiöse (In)Toleranz in Prag in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 58, 2018, S. 286-309

23. NODL Martin, Dekret kutnohorský, Praha 2010

24. PAPAJÍK David, Ladislav Pohrobek (1440-1457). Uherský a český král, České Budějovice 2016

25. PAVLÍČEK Ota, Hilarius Litoměřický († 1468), teolog, univerzitní profesor a administrátor katolické konsistoře, in: Petr Hlaváček et alt., Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417-1622, Praha 2013, S. 57-61

26. PEŠEK Jiří, Některé otázky dějin univerzity pražské jagellonského období (1471-1526), AUC-HUCP 18/1, 1978, S. 129-171

27. PODLAHA Antonín (ed.), Hilaria Litoměřického List králi Jiřímu, Praha 1931

28. SILAGIOVÁ Zuzana - ŠMAHEL František (edd.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis / Die ältesten Bücherkataloge der Prager Universität (Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis 271: Magistri Iohannis Hus Opera omnia..., tomus XXXVIIB - Supplementum II), Turnhout 2015

29. STOČES Jiří, Konzervátoři práv předhusitského pražského obecného učení, AUC-HUCP 45/1-2, 2005, s. 29-66

30. STOČES Jiří, Pražské univerzitní národy do roku 1409, Praha 2010

31. SVATOŠ Michal (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, I, 1347/48-1622, Praha 1995

32. ŠMAHEL František - SILAGI Gabriel (edd.), Statuta et acta rectorum universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614 (Documenta Historica Universitatis Carolinae Pragensis I), Praha 2018

33. ŠMAHEL František - TRUC Miroslav, Studie k dějinám University Karlovy v letech 1433-1622, AUC-HUCP 4/2, 1963, S. 3-59

34. ŠMAHEL František, Alma mater Pragensis, Praha 2016

35. ŠMAHEL František, Die Basler Kompaktaten mit den Hussiten (1436). Untersuchung und Edition, Wiesbaden 2019

36. ŠMAHEL František, Die Prager Universität im Mittelalter. Gesammelte Aufsätze / The Charles University in the Middle Ages. Selected Studies (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 28), Leiden - Boston 2007 CrossRef

37. ŠMAHEL František, Die Prager Universität und der Hussitismus, in: Alexander Patschovsky - Horst Rabe (Hgg.), Die Universität in Alteuropa, Konstanz 1994, S. 111-128

38. ŠMAHEL František, Humanismus v době poděbradské, Praha 1963

39. ŠMAHEL František, Počátky humanismu na pražské universitě v době poděbradské, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 1, 1960, S. 55-90

40. TOMEK Václav Vladivoj, Dějepis města Prahy, IV, Praha 1879, VI, Praha 1885, VII, Praha 1886, IX, Praha 1893

41. TOMEK Václav Vladivoj, Geschichte der Prager Universität, Prag 1849

42. TOMEK Václav Vladivoj, Paměti kollegiatů kolleje Karlovy, Časopis Českého museum 21/1, 1847, s. 382 passim 646

43. URBÁNEK Rudolf, Věk poděbradský III (České dějiny III/3), Praha 1930

44. URBÁNEK Rudolf, Věk poděbradský IV (České dějiny III/4), Praha 1962

45. URBÁNEK Rudolf, Z husitského věku, Praha 1957

Creative Commons License
Die Beendigung der Konfessionalisierung der Prager Universität an der Wende von den 1450er zu den 1460er Jahren am Beispiel des Schicksals aktiver katholischer Magister is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení