AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 1 (2020), 57–63

Die Anfänge des Professorenstandes an der Prager Universität (Eine terminologische Untersuchung)

[The Origins of Professorship at the University of Prague: A Terminological Study]

Michal Svatoš

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.18
zveřejněno: 08. 03. 2021

Abstract

The paper presents a terminological analysis of one of the key terms in university life – the title of ʻprofessorʼ – for the medieval Prague setting, and does so based on an excerpt of material collected for a dictionary of medieval Latin.

Klíčová slova: terminology; professor; university; Prague; Middle Ages; dictionary of medieval Latin

reference (17)

1. HLAVÁČEK Ivan, Jeden dokument k vztahu university a pražských měst v druhé polovině 14. století, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 2/1, 1961, S. 89-96

2. CHALOUPECKÝ Václav, Karlova universita v Praze 1348 - 1409. Její založení, ráz a vývoj v XIV. století (1348-1409), Praha 1948

3. KADLEC Jaroslav, Leben und Schriften des Prager Magisters Adalbert Rankonis de Ericinio. Aus dem Nachlass von Rudolf Holinka und Jan Vilikovský, Münster 1971

4. KADLEC Jaroslav, Řeholní generální studia při Karlově universitě, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 7/2, 1966, s. 63-108

5. KAVKA František, Mistři-regenti na artistické fakultě pražské university v letech 1367-1420. Statistická studie, in: Z českých dějin. Sborník prací in memoriam prof. dr. Václava Husy, Praha 1966, S. 77-96

6. OŻÓG Krzysztof, Utrum Universitas Pragensis sit mater Universitatis Cracoviensis? Czyli o wzorcach korporacyjnych krakowskiej wszechnicy w XV wieku, in: Wojciech Iwańczak - Janusz Smołucha (red.), Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych, Kraków 2010, s. 59-81

7. PETRÁŇ Josef (Hg.), Památky Univerzity Karlovy, Praha 1999

8. RAK Jiří, Karlova univerzita v pravomoci defenzorů (1609-1622), Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 17/1, 1977, S. 33-46

9. ROYT Jan (ed.), Charles University's oldest documents, Praha 2018

10. SEIBT Ferdinand, Von Prag bis Rostock. Zur Gründung der Universitäten in Mitteleuropa, in: Festschrift für Walter Schlesinger, I, Köln - Wien 1973, s. 406-426

11. Staročeský slovník, XXII, Praha 1998

12. SVATOŠ Michal, Diplomatář pražské univerzity, I, Originály 1347-1400, Praha 1980 (Diss. zur Erlangung des Titels CSc., Maschinenschrift)

13. ŠMAHEL František, Facultas artium liberalium, in: Ders., Die Prager Universität im Mittelalter / The Charles University in the Middle Ages. Gesammelte Aufsätze / Selected Studies, Leiden - Boston 2007, S. 211 ff. CrossRef

14. ŠMAHEL František - SILAGI Gabriel (Hgg.), Statuta et acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614, Praha 2018

15. WAGNER Wolfgang Eric, Universitätsstift und Kollegium in Prag, Wien und Heidelberg. Eine vergleichende Untersuchung spätmittelalterlicher Stiftungen im Spannungsfeld von Herrschaft und Genossenschaft Europa im MA: Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik, Bd. 2), Berlin 1999 CrossRef

16. WEIJERS Olga, Terminologie des universités au XIIIe siècle, Roma 1987

17. WINTER Zikmund, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Kulturní obraz XV. a XVI. století, Praha 1899

Creative Commons License
Die Anfänge des Professorenstandes an der Prager Universität (Eine terminologische Untersuchung) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení