tištěná kniha e-kniha
Jazyk, mluvení, psaní

Jazyk, mluvení, psaní

Sgall, Petr

témata: bohemistika, lingvistika
edice: Litera

brožovaná, 308 str., 1. vydání
vydáno: červen 2011
ISBN: 978-80-246-1903-3
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Svazek Jazyk, mluvení, psaní vychází k pětaosmdesátým narozeninám Petra Sgalla, jednoho z nejvýznamnějších českých lingvistů současnosti, a přináší výběr jeho česky publikovaných příspěvků z let 1960-2008 orientovaných převážně na českou lingvistickou obec. Tyto příspěvky dokládají šíři i hloubku autorova zájmu, a také jeho věrnost tématům, která si zvolil na začátku své vědecké kariéry, ať již jde o otázky teoretického pohledu na jazyk, nebo zřetel k užívání jazyka v různých doménách - ústní i písemné (kde jde jak o otázky pravopisu, tak stylu a bohatosti vyjadřování). Je tu zařazena i výběrová bibliografe Sgallových prací (s úplným soupisem od roku 2006), obsahující i práce psané anglicky a německy.

Obsah

Předmluva (Eva Hajičová a Jarmila Panevová)
Místo úvodu: Lingvistika a zákon schválnosti

1.Llingvistika
Ideje klasického PLK jsou i dnes aktuální
Ohlédnutí pražského lingvisty za dvacátým stoletím
Volnost jako univerzální vlastnost jazyka
Pravdivost jako východisko sémantiky

2. Jazyk
Valence jako jádro jazykového systému
Aktuální členění věty (jeho postavení v jazykovém systému a jeho význam pro překlad)
Teorie valence a její formální zpracování
Typy jazyků a jejich základní vlastnosti
Soustava pádových koncovek v češtině

3. Mluvení
Poznámka k jazykové kultuře
Perspektivy standardní češtiny
Běžná mluva a lingvisté v Čechách a na Moravě
K vývoji výzkumu obecné češtiny (OČ)
K diskusi o spisovné a obecné češtině

4. Psaní
Výňatky z knihy P. Sgalla a J. Panevové:
Jak psát a jak nepsat česky (2004)
Lingvistický pohled na český pravopis I.
Lingvistický pohled na český pravopis II.
Kdyby nebylo ypsilonu, museli bychom ho vytvořit?

5. Výběrová bibliografie Petra Sgalla

Recenze

Kniha, složená ze 17 autorových článků a doprovázená zasvěcenou předmluvou obou redaktorek, jeho žákyň, pokrývá lingvistický terén ve čtyřech celcích, nazvaných Lingvistika, Jazyk, Mluvení, Písmo a zveřejňuje zde podruhé a záslužně i stati starší, které jsou už špatně dostupné. Především však ve smyslu zmíněných čtyř celků vždy uvádí zásadní autorovy pohledy, pro danou oblast podstatné, které jsou jak zasvěceně analytické tak i třeba kritické k některým aktuálním jevům a tendencím.
Autor je dnes jedním z nejvýznamnějších žijících českých lingvistů a touto knihou, kterou tímto rád doporučuju k vydání, se velká část jeho odborného přemýšlení v ucelené podobě jedné knihy (vedle řady knih vydaných už dříve) představuje odborné veřejnosti, zvláště té mladší. Bude to nesporně publikace užitečná a vítaná.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

Předložený soubor česky psaných statí P. Sgalla, který sestavily a edičně připravily u příležitosti autorova životního jubilea Eva Hajičová a Jarmila Panevová je třeba vnímat na pozadí souboru anglicky psaných Sgallových statí, který byl pod názvem Language in its multifarious aspects vydán k jeho osmdesátinám.
Nutno konstatovat, že je to ediční počin, který překračuje svým významem cíl a smysl spočívající pouze v samotném připomenutí či podílu na připomenutí životního jubilea. Jde o česky psané stati, které již byly (s dvěma výjimkami) ve své době publikovány porůznu, v jazykovědných časopisech (Slovo a slovesnost, Jazykovědné aktuality) nebo konferenčních sbornících. Každý takový soubor věnovaný významné a výrazné osobnosti jazykovědy usnadňuje kontakt s pracemi publikačně a časově rozptýlenými, činí uceleným a plastickým portrét vědecké osobnosti. Což ve Sgallově případě znamená, že je znovu připomenuta jeho významná pozice v úsilí o bohemisticky orientovanou, originální explicitní, formálně korektní lingvistiku, navazující na domácí strukturalistickou tradici a inspirovanou základními trendy lingvistiky světové. Totéž platí pro jako jeho zřetelná stanoviska v oblasti teorií národního jazyka. Je dobré, že je připojena i bibliografie Sgallových prací s tím, že jde o bibliografii výběrovou, úplnou pak od roku 2006.
Členění do oddílů ukazuje, že jednotlivé soubory statí tematicky pokrývají opět základní badatelské zájmové oblasti jubilantovy. Jsou tu stati věnované historii jazykovědy, dále některým bazálním konceptům lingvistického myšlení (aktuální členění, valence, typologii jazyků), ale zřetelně dominuje Sgallův intenzivní, stále aktuální a aktualizovaný zájem o problémy funkční diferenciace novodobé češtiny, o otázky vztahu mezi spisovnou a obecnou češtinou i o problematiku pravopisu.

Z recenzního posudku: prof. PhDr. J. Kořenský, DrSc.

Nejnovější tituly v edici