tištěná kniha e-kniha
Kultura a struktura českého jazyka

Kultura a struktura českého jazyka

Daneš, František

témata: bohemistika, lingvistika
edice: Litera

brožovaná, 512 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2009
ISBN: 978-80-246-1648-3
doporučená cena: 315 Kč

E-shop

Anotace

Tematicky řazený výbor prací nestora jazykové bohemistiky dokumentuje 60 let vývoje spisovné češtiny a jejího studia. Prof. Daneš vybral práce publikované časopisecky, přednášky a příspěvky z konferencí (tiskem poprvé), které považuje za významné pro současné i budoucí studenty. Výběrová bibliografie časopiseckých i knižních publikací.

Obsah

Obsah

Úvodem
Jazyk malého národa

Jazyk a komunikace
Některé základní vlastnosti přirozených jazyků
Co všechno komunikujeme a jak

Spisovný jazyk a jeho kultura
Univerzália a specifika češtiny v období globalizačních proměn
Situace češtiny: perspektiva a retrospektiva
K dvěma základním otázkám kodifikace
Teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického kroužku: pro i proti
Nenechávejte svůj jazyk na pokoji!
Jazyková terapie a verbální hygiena
Kultura mluvených projevů
Jazyková kultura a škola

Jakou řečí mluví věda
K mluvenosti a psanosti ve vědecké komunikaci
O srozumitelnosti zákonů

Některé aktuální jevy našeho jazyka
O písmenku c a o písmenech a hláskách vůbec
O spojce nebo naopak z hlediska lexikálního, syntaktického a textového
O slovese oslovovat
Nominativ jmenovací

Je to o tom, že...
Věříš tomu? - Vůbec (ne).
Od liščí nory k noře hobití a dále k houbí žízni a meteoří encyklopedii

Móda v jazyce
Xenismy v dnešní češtině
Obhroublost v jazyce a řeči
Zábavné hry se slovy

Syntaktické struktury
Dvourovinná valenční syntax (DVS)
K prohloubenějšímu rozboru souvětných vztahů
Dostal jsem přidáno a podobné pasivní konstrukce
Příslovce a příslovečné určení zřetelově vymezovací
Účelové přívlastky s předložkami pro, na, k
Jeden typ doplňků se spojkou jako
Konfrontační spojení vět
Takzvané "vztažné věty nepřívlastkové": současné názory na jejich status

Intonace a významová výstavba promluvy
Intonační systém spisovné češtiny
Intonace otázky
Intonace v textu (promluvě)

O identifikaci známé (kontextově zapojené) informace v textu
Typy tematických posloupností v textu
Aktuální členění a text. (Rekapitulace)
K vztahu aktuálního členění a sémantické stavby výpovědi

O jazyce literárních děl
O koherenci textů Hovorů s T. G. Masarykem
Haškův "Švejk" a Vachkovo "Bidýlko" - dva milníky ve vývoji jazyka české prózy

Výběrová bibliografie Františka Daneše

Recenze

Slova do pranice
Citovaná slova o "schopnosti zajímavě psát" atd. bezděčně charakterizují i Kulturu a strukturu českého jazyka, což není nějaký "povinný" sborník k poctě slovutného pana profesora, pietně uspořádaný jeho vděčnými žáky, nýbrž autorské slovo do pranice. V této užitečné čítance předkládá František Daneš, autor i editor v jedné osobě, svoje pohledy na rozmanité jazykové otázky. Nejde o abstraktní lingvistické úvahy, štítivě se vyhýbající aktuálnímu jazykovému provozu. Pohotové a (dů)vtipné reakce na nové (či staré, avšak dosud uspokojivě nezodpovězené) otázky, jež přináší čeština psaná i mluvená, svědčí o autorově potřebě komentovat a vykládat - jeho slovy - "složitý vývoj, probíhající takříkajíc před našima očima". I když se Danešův výklad zabývá, dejme tomu, "dvourovinnou valenční syntaxí", "intonačním systémem spisovné češtiny" (to je jeho celoživotní téma) nebo "identifikací známé (kontextově zapojené) informace v textu", což jsou příklady "náročnějších", "těžších" prací, je podán tak přehledně a srozumitelně, že by to snad ani Komenský nesvedl lépe. Daneš je mistrem velkých témat (například studie Univerzália a specifika češtiny v období globalizačních proměn, Situace češtiny: perspektiva a retrospektiva či Teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického kroužku: pro i proti) a vedle toho i virtuózním "miniaturistou", jenž žádný jazykový jev nepovažuje za nehodný svého odborného zájmu (a tedy fundovaného objasnění).
Jaromír Slomek (Týden.cz)

Nejnovější tituly v edici