PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 48 No 2 (2018)

Editorial
Jan Kuklík

Československé légie v Rusku – právne problémy
Jozef Beňa

USA vs. Henry Wirz – Kontroverzní počátek novodobých procesů s válečnými zločinci
Jan Beránek

Reflexie československého práva v „Demokratoch“ Janka Jesenského
Martin Gregor

„Die Katze muss weg!“: odchod českého obyvateľstva zo Slovenska 1938
Michal Chorvát

In dubio contra fiscum – A Few Remarks on the “Barbarian” Legal Principle
Maciej Jońca

Role mateřských států v systému meziválečné ochrany národnostních menšin
Harald Christian Scheu

Memorandum Svazu Čechů-židů v Republice československé postoupené vládě během přípravy národnostního statutu v roce 1938
Andrej Sulitka, Blanka Soukupová

Premunicipální správa obce Curictae v Liburnii
David Termer

Komparácia ochrany ľudských, občianskych a politických práv občanov v medzivojnovej Československej republike a vojnovej Slovenskej republike
Tomáš Čentéš

Zahlazení odsouzení do roku 1928 s důrazem na období let 1852–1928
Zdeněk Jiří Skupin

„Společná havárie“ a její středověký právní život v Baltském moři
Vojtěch Vrba

D. M. Peter Blaho
Michal Skřejpek

Za profesorom Petrom Blahom
Vojtech Vladár

Vladár, V. Dejiny cirkevného práva
Jan Beránek

Šošková, I. Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949
Tomáš Gábriš, Róbert Jáger

Fritz, R. – Rossoliński-Liebe, G. – Starek, J. (hrsg.). Alma Mater Antisemitica / Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939 / Academic Milieu, Jews and Antisemitism at European Universities between 1918 and 1939
René Petráš

Jouzová, M. – Jouza, L. (eds.). Children in Quest of Children / The Jewish Children of Kolín and Surroundings during the Holocaust. / Jouzová, M. – Jouza, L. (ed.). Děti hledaly děti / Osudy židovských dětí na Kolínsku za holocaustu
René Petráš

Lück, H. Der Sachsenspiegel. Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters
Petra Skřejpková

Jáger, R. Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript
Ivana Šošková

Štefanica, J. Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu
Jaromír Tauchen

Výběr z aktuální české a slovenské právněhistorické literatury
Editors

Střední Evropa a vznik Státu Izrael
Jakub Hablovič

Zpráva z vědecké konference Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí
Katarzyna Žák Krzyžanková

Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století
Daniela Němečková

Československo v proměnách Evropy 20. století
Daniela Němečková, Tereza Blažková

Kolegium římského práva v Pavii a letní škola v Neapoli aneb jak se o starověkém Římě dozvědět víc
Kamila Stloukalová

Plus ratio quam vis – Ať rozum převáží nad silou
Kamila Stloukalová

Medzinárodná vedecká konferencia: 6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov v odbore právnych dejín a rímskeho práva, Trnava, 2018
Ivana Šošková

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download