ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae is an academic journal published by Charles University, Prague. It features articles on school education in the wider socio-cultural context. It aims to contribute to our understanding and the development of school education, and to the reflection of teaching practice and educational policy.

ORBIS SCHOLAE, Vol 9 No 3 (2015), 27–38

Porozumění textu v mateřském a cizím jazyce: odlišnost, podobnost, přenositelnost

[Reading Comprehension in L1 and L2: Differences, Similarities, Transferability]

Eva Skopečková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2016.2
published online: 01. 02. 2018

abstract

Porozumění textu a vlastní čtení můžeme chápat jako určitou souhru celé řady procesů, které čerpají nejen z našich znalostí, ale odráží také naše zkušenosti a mnoho dalších momentů. Otázkou však je, jakých podob nabývá tento proces, vstoupí-li do hry cizí jazyk. Cílem této přehledové studie je představit tuto oblast právě s ohledem na rozdíly, ale i shodné okolnosti týkající se čtení a porozumění textu v mateřském a cizím jazyce a poukázat i na dosud otevřené otázky nacházející svou odezvu jak v teoretické rovině, tak v rámci vzdělávací praxe, tj. především v kontextu didaktiky cizích jazyků. Text comprehension and reading itself can be seen as a sort of interplay of several processes drawing not only on our knowledge, but reflecting also our experience and many other aspects. Nevertheless, what impact does L1 exert in L2 reading comprehension context and the other way around? The aim of the study is to present this field with respect to the differences, but also similarities concerning reading and text comprehension in L1 and L2 and to pose questions representing a challenge both in the field of educational theory and practice.

keywords: cizí jazyk; mateřský jazyk; modely čtení; porozumění textu; přenositelnost text comprehension; models of reading; first language (L1); second language (L2); transferability

references (26)

1. Alderson, J. C. (1986). Reading in a foreign language. TESOL Quarterly, 20(4), 747−751. CrossRef

2. Alderson, J. C. (2000). Assessing reading. New York: CUP. CrossRef

3. Alderson, J. C., & Urquhart, A. H. (Eds.). (1984). Reading in a foreign language. London: Longman.

4. Bernhardt, E. (2005). Progress and procrastination in second-language reading research. Annual Review of Applied Linguistics, 25(2), 133−150. CrossRef

5. Bernhardt, E. B., & Kamil, M. L. (1995). Interpreting relationships between first language and second language reading: Consolidating the linguistic threshold and the linguistic interdependence hypotheses. Applied Linguistics, 16(1), 15−34. CrossRef

6. Čermák, F. (1997). Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Praha: Pražská imaginace.

7. Dijk, T. A. van, & Kintsch, W. (1983). Strategies of discourse comprehension. New York: Academic Press.

8. Dušková, L. (1994). Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.

9. Eskey, D. E. (2005). Reading in a second language. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning (s. 563−579). Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates.

10. Goodman, K. S. (1967). Reading: A psycholinguistic guessing game. Journal of the Reading Specialist, 6(4), 126−135. CrossRef

11. Goodman, K. S. (2005). Making sense of written language: A lifelong journey. Journal of Literacy Research, 37(1), 1−24. CrossRef

12. Goodman, K. S., & Paulson, E. J. (1999). Influential studies in eye-movement research. Dostupné z http://www.readingonline.org/research/eyemove.html.

13. Grabe, W., & Stoller, F. L. (2002). Teaching and researching reading. Harlow: Pearson Education.

14. Hoover, W., & Gough, P. (1990). The simple view of reading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 2(2), 127−160. CrossRef

15. Choděra, R. (2006). Didaktika cizích jazyků. Praha: Academia.

16. Hendrich, J. (1988). Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN.

17. Kozloff, M. (2002). Rhetoric and revolution: Kenneth Goodman's "Psycholinguistic Guessing Game". Direct Instruction News, 2(2), 34−41.

18. MacDonald, M. C., & Christiansen, M. H. (2002). Reassessing working memory: Comment on just and carpenter (1992) and waters and caplan (1996). Psychological Review by the American Psychological Association, 109(1), 35−54. CrossRef

19. Plaut, D. S. (1998). Connectionist Modeling of Language: Examples and Implications. In M. T. Banich & M. Mack (Eds.), Mind, brain, and language (s. 143−167). Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates.

20. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

21. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

22. Shakkour, W. (2014). Cognitive skill transfer in English reading acquisition: Alphabetic and logographic languages compared. Open Journal of Modern Linguistics, 4, 544−562. Dostupné z http://www.scirp.org/journal/ojml.

23. Stanovich, K. E. (1980). Toward an interactive-compensatory model of individual differences in the development of reading fluency. Reading Research Quarterly, 16(1), 32−71. CrossRef

24. Straková, J. (2002). Vědomosti a dovednosti pro život. Praha: ÚIV.

25. Thomas, M. S. C., & McClelland, J. L. (2008). Connectionist models of cognition. In R. Sun (Ed.), Cambridge handbook of computational psychology (s. 23−58). Cambridge: Cambridge University Press. CrossRef

26. Wang, M., Perfetti, C. A., & Liu, Y. (2003). Alphabetic readers quickly acquire orthographic structure in learning to read Chinese. Scientific Studies of Reading, 7(2), 183−208. CrossRef

Creative Commons License
Porozumění textu v mateřském a cizím jazyce: odlišnost, podobnost, přenositelnost is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download