ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae is an academic journal published by Charles University, Prague. It features articles on school education in the wider socio-cultural context. It aims to contribute to our understanding and the development of school education, and to the reflection of teaching practice and educational policy.

ORBIS SCHOLAE, Vol 13 No 2 (2019), 95–116

Komparace formálního ukotvení terénní výuky ve školních vzdělávacích programech a její pojetí v modelových základních školách

[Comparison Between Formal Anchoring of Outdoor Education in School Curriculum and its Conception on Model Elementary Schools]

Hana Svobodová, Radek Durna, Darina Mísařová, Eduard Hofmann

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2019.25
announced: 29. 11. 2019

abstract

The outdoor education is an educational form that can be included in the teaching process at elementary and secondary schools. What remains often neglected (and what is marginalized in Czech literature) is both formal and procedural part of outdoor education. The authors of this paper assume that the inclusion of outdoor education in the teaching process is inconceivable in most Czech schools. The presented study analyses the conception of outdoor education at selected primary schools in Czechia. The first phase of research consists of the content analysis of School Education Programs (SEP, i.e. school curricula). This analysis was made in relation to outdoor education on a sample of 50 schools from Czechia. The aim of this step was to analyse the formal part of the outdoor education at selected schools. It means to identify both partial forms of outdoor education and partial educational themes as well as the educational connection of the content of school learning (traditionally indoor) and outdoor education. Time management of outdoor education, its overall concept and the interdisciplinary character was further investigated. The next phase of our research – the structured interview with teachers at nine model elementary schools – specifies and deepens the above described results achieved in the first phase. Interviews were conducted with 18 teachers (9 of them teaching at the first stage of elementary school and 9 teaching at the second stage of elementary school). Selection of these schools was based on the knowledge that the outdoor education has been implemented in these schools continuously for many years, using different forms of outdoor education (both of this was identified in SEPs). The analysis of SEPs showed that the SEP particularly differs by the extent of the description of individual teaching subjects and their content. The most differences were found in the various forms of outdoor education, in terms of quantity and quality of learning. Subsequent interviews with teachers have confirmed these differences, on the other hand, the results have pointed to several additional information which is not possible to obtain in any other way.

keywords: elementary school; outdoor education; school curriculum; structured interview; teacher

references (43)

1. Biddulph, M., Lambert, D., & Balderstone, D. (2015). Learning to teach geography in the secondary school: A companion to school experience. (3rd ed.). Abingdon: Routledge. CrossRef

2. Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). Los Angeles: SAGE.

3. Česká školní inspekce (2012). Analýza školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání za období 2007-2011 [Tematická zpráva]. Praha: autor. Dostupné z http://www.csicr.cz/getattachment/81ecf1bd-9e36-4298-817a-3fc2ecc6198c

4. Činčera, J. (2011). Rozvoj výzkumných kompetencí žák na základní škole: zkušenosti z evaluace programu o Jizerských horách. Envigogika, 6(3), 1-13. CrossRef

5. Činčera, J., & Holec, J. (2016). Outdoor education in formal education. Envigogika, 11(2). CrossRef

6. Činčera, J., & Mašková, V. (2011). GLOBE in the Czech Republic: A program evaluation. Environmental Education Research, 17(4), 499-517. CrossRef

7. Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

8. Hay, I. (2010). Qualitative research methods in human geography (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

9. Hendl, J. (2012). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace (3. vyd.). Praha: Portál.

10. Hofmann, E., et al. (2003). Integrované terénní vyučování. Brno: Paido.

11. Hofmann, E., Rychnovský, B. & Borecký, D. (1999). Organizace a přínos terénního vyučování 2. Biologie, chemie, zeměpis, 8(4), 196-197.

12. Hopkins, D. (2000). Powerful learning, powerful teaching and powerful schools. Journal of Educational Change, 1(2), 135-154. CrossRef

13. Inchley, J. C., Currie, D. B., Young, T. et al. (Eds.). (2016). Growing up unequal: Gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey. (Health Policy for Children and Adolescents; No. 7.) Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

14. Jelínek, P., & Kysučan, L. (2014). Venkov a krajina: evropská krajina mezi venkovem a městem, mezi antikou a novověkem. Brno: MU.

15. Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., & Mládek, J. (Eds.). (2017). Current topics in Czech and Central European geography education. Switzerland: Springer International Publishing, Springer Nature. CrossRef

16. Kent, M., Gilbertson, D. D., & Hunt, C. O. (1997). Fieldwork in geography teaching: A critical review of the literature and approaches. Journal of Geography in Higher Education, 21(3), 313-332. CrossRef

17. Knecht, P., & Hofmann, E. (2013). K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Informace České geografické společnosti, 32(2), 13-25.

18. Kratochvíl, M., Solfronk, J., & Urbánek, P. (2002). Základy didaktiky: studijní texty pro distanční studium. Liberec: TUL.

19. Kvasničák, R. (2013). Krátkodobý vplyv skúsenostného vyučovania v teréne na vedomosti žiakov o ekosystéme. Pedagogika, 63(2), 198-219.

20. Kvasničák, R., Prokop, P., & Pištová, Z. (2005). Krátkodobý vplyv skúsenostného vyučovania v teréne na vedomosti žiakov o ekosystéme. E-Pedagogium, 5(4), 28-36.

21. Lambert, D., & Balderstone, D. (2010). Learning to teach geography in the secondary school: A companion to school experience (2nd ed.). New York: Routledge.

22. Lambert, D., & Reiss, M. J. (2014). The place of fieldwork in geography and science qualifications. London: Institute of Education, University of London.

23. Lee, J. E., Stodden, D. F., & Gao, Z. (2016). Young children's energy expenditure and moderate-to-vigorous physical activity on weekdays and weekends. Journal of Physical Activity and Health, 13(9), 1013-1016. CrossRef

24. Madarasová Gecková, A., Dankulincová, Z., Sigmundová, D., & Kalman, M. (Eds). (2016). Mezinárodní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků na základě výzkumu studie Health Behaviour in School-Aged Children realizované v roce 2014. Olomouc: UP.

25. Marada, M. (2006). Jak na výuku zeměpisu v terénu? Geografické rozhledy, 15(3), 2-5.

26. Mrázková, K. (2011). Kartografické dovednosti ve výuce zeměpisu: teoretický model a výsledky výzkumného šetření. In T. Janík, P. Najvar, & M. Kubiatko, et al., Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje (s. 193-205). Brno: MUNI PRESS.

27. Mužík, V., & Krejčí, M. (1997). Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.

28. Office for Standards in Education (Ofsted). (2011). Geography: Learning to make a world of difference. Dostupné z http://www.ofsted.gov.uk/resources/geography-learning-make-world-of-difference

29. Oost, K., De Vries, B., & Van der Schee, J. A. (2011). Enquiry-driven fieldwork as a rich and powerful teaching strategy - school practices in secondary geography education in the Netherlands. International Research in Geographical and Environmental Education, 20(4), 309-325. CrossRef

30. Papík, M. (1979). Vyučovacie prostriedky zemepisu. In J. Turkota, H. Fričová, J. Charvát, M. Papík, J. Šupka, & A. Wahla, Základy všeobecnej didaktiky geografie. Bratislava: SPN.

31. Petty, G. (1996). Moderní vyučování: praktická příručka. Praha: Portál.

32. Píšová, M., Kostková, K., & Vlček, P. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 24-30). Brno: MU. CrossRef

33. Průcha, J. (1992). Pedagogické teorie a výzkumy na Západě. Praha: Karolinum.

34. Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník (7. vyd.). Praha: Portál.

35. Remington, T., & Legge, M. (2016). Outdoor education in rural primary schools in New Zealand: A narrative inquiry. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 17(1), 55-66. CrossRef

36. Rickinson, M., Dillon, J., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D., Benefield, P. (2004). A review of research on outdoor learning. London: National Foundantion for Educational Research, King's College.

37. Řezníčková, D. (2008). Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Praha: PřF UK.

38. Samková, L., Hošpesová, A., Roubíček, F., & Tichá, M. (2015). Badatelsky orientované vyučování v matematice. Scientia in educatione, 6(1), 91−122. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/154/145 CrossRef

39. Smetáčková, I. (2011). Škola v přírodě: limity a dilemata. Pedagogická orientace, 21(4), 416-135.

40. Tejeda, R., & Santamaría, I. (2010). Models in teaching: A powerfull skill. In Proceedings of the 7th WSEAS International conference on engineering education (pp. 77-85). Sofia: World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS).

41. Waite, S. (2009). Outdoor learning for children aged 2-11: Perceived barriers, potential solutions. In Fourth International Outdoor Education Research Conference (pp. 15-18). Victoria: La Trobe University, Beechworth.

42. Záleský, J. (2009). Terénní výuka. Geografické rozhledy, 19(2), 14-17.

43. Žák, M. (2011). Jaký má vliv úvodní soustředění (neboli adaptační kurz) na kvalitu sociálních vztahů ve třídním kolektivu. Gymnos Akadémos, 1(2), 28-42.

Creative Commons License
Komparace formálního ukotvení terénní výuky ve školních vzdělávacích programech a její pojetí v modelových základních školách is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download