ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, 1–28

Evropská unie v učebnicích občanského vzdělávání: limity, inovace a výzvy

[European Union in the Civic Education Textbooks: Limits, Innovations, and Challenges]

Daniela Prokschová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2024.2
zveřejněno: 03. 04. 2024

Abstract

This article deals with one of the important but neglected aspects of civic education, namely the portrayal of the European Union in textbooks. It aims to comprehensively describe the content and form of the chapter on the European Union in 22 didactic materials (textbooks, workbooks, and teacher’s guides) for civic education and national history in Czech primary and lower secondary schools. The text answers the following questions: 1) How much space is devoted to the European Union? 2) In what context is the European Union mentioned? What actors and themes are emphasized? Do textbooks evaluate the EU and its relevance for the target groups? 3) What didactic approaches and tasks do the textbooks suggest for pupils in teaching about the EU, and how is the material presented visually? Quantitative and qualitative content analysis will be used to answer the research questions. This study has shown that the EU is approached from the pupil’s perspective and is portrayed mainly positively. Over the years, us vs. them framing has evolved, and the textbooks present the Czech Republic as an active part of the European Union. The tasks for pupils in the texts are heterogeneous and do not lead pupils to work critically with sources of information. The article also aims to offer recommendations for textbook authors and teachers. The outcomes of this study are put in an international context.

klíčová slova: civic education; European Union; primary school; lower secondary school; textbook analysis; content analysis

reference (50)

1. Arensmeier, C. (2018). Different expectations in civic education: A comparison of upper-secondary school textbooks in Sweden. Journal of Social Science Education, 17(2), 5−20.

2. Brown, E., Reed, B. S., Ross, A., Davies, I., & Bengsch, G. (2019). Constructing Europe and the European Union via education: Contrasts and congruence within and between Germany and England. Journal of Educational Media, Memory, and Society, 11(2), 1−29. CrossRef

3. Buck, A., & Geissel, B. (2009). The education ideal of the democratic citizen in Germany: Challenges and changing trends. Education, Citizenship and Social Justice, 4(3), 225−243. CrossRef

4. CAUSEweb. (2017, 8. června). Quote: Churchill on statistics. https://www.causeweb.org/cause/resources/library/r609

5. COV & CEDU. (2022). Doporučení v oblasti občanského vzdělávání Expertnímu panelu pro revize RVP ZV. Centrum občanského vzdělávání a Centrum pro demokratické učení. https://docs.google.com/document/d/1p5MInIyBTPIYAVBYHt-wWjQHJZJgad67mIi0M4vjivs/edit

6. Červenková, I. (2010). Žák a učebnice: Užívání učebnic na 2. stupni základních škol. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.

7. Dvořák, D., & Dvořáková, M. (2018). Kurikulární reformy v anglofonních zemích: Tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání. Orbis scholae, 12(1), 135−157. CrossRef

8. Endrštová, M. (2018, 17. září). Žáci se často musí učit ze "salátu". Školám chybí peníze na nové učebnice. iDnes.cz. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/znicene-ucebnice-spatny-stav-skoly-nedostatek-penez.A180910_113808_domaci_nub

9. Evropský parlament. (2022, 30. června). Digitální agenda pro Evropu. Fakta a čísla o Evropské unii. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/64/digitalni-agenda-pro-evropu

10. Gawrecká-Prokschová, D. (2013). Who watches the watchmen? Risk perception and security vs. the privacy dilemma in the Czech press. Prague SECONOMICS Discussion Papers 2013/5.

11. Gawrecká-Prokschová, D., Hronešová, J., Vamberová, P., Guasti, P., & Mansfeldová, Z. (2014). Comparative analysis. Contribution to the SECONOMICS project and Prague graduate school in comparative qualitative analysis 2013. Prague SECONOMICS Discussion Papers 2014/2.

12. Greger, D. (2011). Dvacet let českého školství optikou teorií změny vzdělávání v postsocialistických zemích. Orbis scholae, 5(1), 9−22. CrossRef

13. Heywood, A. (2008). Politické ideologie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

14. Hrubeš, M. (2022). Evropská unie v českém veřejném diskursu: (Re)konstrukce příběhu. Karolinum.

15. Jensen, T. (2009). The democratic deficit of the European Union. Living Reviews in Democracy, 1, 1−8.

16. Kahne, J., & Westheimer, J. (2006). The limits of political efficacy: Educating citizens for a democratic society. PS: Political Science & Politics, 39(2), 289−296. CrossRef

17. Knecht, P. (2006). Hodnocení učebnic zeměpisu z pohledu žáků druhého stupně ZŠ. In J. Maňák & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou (s. 85−96). Paido.

18. Knecht, P., & Lokajíčková, V. (2013). Učební úlohy jako příležitosti k rozvíjení a dosahování očekávaných výstupů: Analýza koherence učebnic a RVP ZV. Pedagogika, 63(2), 169−183.

19. Knecht, P., & Najvarová, V. (2010). How do students rate textbooks? A review of research and ongoing challenges for textbook research and textbook production. Journal of Educational Media, Memory, and Society, 2(1), 1−16. CrossRef

20. Kovář, J. (2018). Euroscepticism is on the rise in the Czech Republic. Emerging Europe. https://emerging-europe.com/voices/euroscepticism-rise-czech-republic/

21. Lánská, K. (2022a, 21. září). Když už něco kritizuji, měl bych umět nabídnout alternativu, říká spoluautor úspěšné učebnice soudobých dějin. EDUin.cz. https://www.eduin.cz/clanky/kdyz-uz-neco-kritizuji-mel-bych-umet-nabidnout-alternativu-rika-spoluautor-uspesne-ucebnice-soudobych-dejin/

22. Lánská, K. (2022b, 22. září). Učí se i z učebnic z 90. let. Jaká je úroveň učebnic v českých školách, co postrádají a jak by mohly vypadat v budoucnu? EDUin.cz. https://www.eduin.cz/clanky/uci-se-i-z-ucebnic-z-90-let-jaka-je-uroven-ucebnic-v-ceskych-skolach-co-postradaji-a-jak-by-mohly-vypadat-v-budoucnu/

23. Maňák, J. (2008). Postavení občanské výchovy v kurikulu základní školy. In A. Staněk & F. Mezihorák (Eds.), Výchova k občanství pro 21. století (s. 337−348). SPHV.

24. Michaels, D. L., & Stevick, E. D. (2009). Europeanization in the "other" Europe: Writing the nation into "Europe" education in Slovakia and Estonia. Journal of Curriculum Studies, 41(2), 225−245. CrossRef

25. Moree, D. (2013). Učitelé na vlnách transformace: Kultura školy před rokem 1989 a po něm. Karolinum Press.

26. MŠMT. (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV. http://archiv-nuv.npi.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani.html

27. MŠMT. (2022). Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) v regionálním školství − Edu.cz. https://www.edu.cz/methodology/ostatni-neinvesticni-vydaje-oniv-v-regionalnim-skolstvi/

28. MŠMT. (2023). Schvalovací doložky učebnic, MŠMT ČR. https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic

29. NPI. (2022). Průvodce upraveným RVP ZV. 5.5 Vzdělávací oblast Člověk a společnost. https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10612

30. Oberle, M., Ivens, S., & Leunig, J. (2018). Effects of EU simulation games on secondary school students' political motivations, attitudes and knowledge: Results of an intervention study. In P. Bursens, V. Donche, & P. Spooren (Eds.), Simulations of decision-making as active learning tools: Design and effects of political science simulations (s. 145−164). Springer. CrossRef

31. Pasek, J., Feldman, L., Romer, D., & Hall Jamieson, K. (2008). Schools as incubators of democratic participation: Building long-term political efficacy with civic education. Applied Development Science, 12(1), 26−37. CrossRef

32. Philippou, S. (2009). What makes Cyprus European? Curricular responses of Greek-Cypriot civic education to "Europe". Journal of Curriculum Studies, 41(2), 199−223. CrossRef

33. Piedade, F., Ribeiro, N., Loff, M., Neves, T., & Menezes, I. (2018). Learning about the European Union in times of crisis: Portuguese textbooks' normative visions of European citizenship. JSSE-Journal of Social Science Education, 17(2), 31−40.

34. Prokop, D. (2019). Slepé skvrny. O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Host.

35. Prokschová, D. (2020a). Contextualizing student political participation: Comparison of the Czech Republic and East and West Germany [Disertační práce]. Univerzita Karlova. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/128091

36. Prokschová, D. (2020b). Schools for democracy: A waste of time? Roles, mechanisms and perceptions of civic education in Czech and German contexts. Sociológia-Slovak Sociological Review, 52(3), 300−320. CrossRef

37. Průcha, J. (2015). Results and prospects of textbook research in the Czech Republic. Orbis scholae, 8(2), 91−99. CrossRef

38. Rankovová, K. (2022, 22. srpna). Conceptualizing global citizenship in global citizenship education: Who can be the global citizen? A case study from Slovakia. ECPR General Conference, Innsbruck, Rakousko.

39. Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., & Friedman, T. (2018). Becoming citizens in a changing world: IEA International civic and citizenship education study 2016 International report. Springer Nature. CrossRef

40. Sigurgeirsson, I. (1992). The role, use and impact of curriculum materials in intermediate level Icelandic classrooms [Disertační práce]. University of Sussex.

41. Sikorová, Z. (2007). Hodnocení a výběr učebnic v praxi. Ostravská univerzita v Ostravě.

42. Slavík, J., Dytrtová, K., & Fulková, M. (2010). Konceptová analýza tvořivých úloh jako nástroj učitelské reflexe. Pedagogika, 60(3−4), 27−46.

43. Smékal, V., Protivínský, T., Jarušek, P., Janečková, P., & Hotový, F. (2010). Analýza občanského vzdělávání dospělých. Centrum občanského vzdělávání.

44. Stehlík, M., & Groman, M. (2021). Přepište dějiny. Jota. 25

45. Strejček, P., Broul, D., & Janega, J. (2022). Evropa spolu. Vydavatelství Univerzity Palackého.

46. Škachová, T. (2005). Obsah pojmu Evropa v české a francouzské primární škole. Pedagogika, 55(2), 138−150.

47. Tácha, D. (2019, 27. srpna). Rodiče dětem kupují učebnice ze svého. Ty školní jsou často jako salát. iDnes.cz. https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/ucebnice-cena-ucebnic-skolni-pomucky-zdarma.A190825_105210_viteze_frp

48. Urbanová, E. (2016). Citizenship education in the Czech Republic with focus on participation of children at schools. Pedagogika Spoleczna, 60(2), 111−131.

49. Vojíř, K., & Rusek, M. (2022). Opportunities for learning: Analysis of Czech lower-secondary chemistry textbook tasks. Acta Chimica Slovenica, 69(2), 359−370. CrossRef

50. Westphal, A., Becker, M., Vock, M., Maaz, K., Neumann, M., & McElvany, N. (2016). The link between teacher-assigned grades and classroom socioeconomic composition: The role of classroom behavior, motivation, and teacher characteristics. Contemporary Educational Psychology, 46, 218−227. CrossRef

Creative Commons License
Evropská unie v učebnicích občanského vzdělávání: limity, inovace a výzvy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení