ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, 71–86

Dítě, nebo tradice? Plánování vzdělávacího obsahu v předškolním vzdělávání

[Child, or Tradition? Planning Educational Content in Preschool Education]

Eva Koželuhová, Barbora Loudová Stralczynská, Zora Syslová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2023.13
zveřejněno: 24. 07. 2023

Abstract

The paper deals with the issue of curriculum development in pre-primary education. The aim of the research was to find out what experiences and opinion student-teachers have to the development of school and class curricula. The data were obtained through a questionnaire conducted between 2020−21 among students of BA and MA part-time programmes of faculties preparing preschool teachers in the Czech Republic (N = 1001, response rate 35%). For this paper, data from respondents working as teachers in preschools (N = 224) were used. The results showed that the approaches of preschools are heavily burdened by the pedagogical tradition of the sociocentric paradigm. A chronological approach to the arrangement of educational content in school curricula prevails (63%). Almost a third of preschools create classroom curricula for the whole year ahead. Only 44% of respondents suggest educational topics during the school year. In contrast, more flexible approaches, justified by respect for the child, dominated respondents’ preferences. In spite of this, the lack of understanding of the current notion of designing educational content at school and classroom level were still very much present in the sub-statements.

klíčová slova: pre-primary education; Czechia; curriculum quality; designing of education contents; teachers’ approaches; transformation process

reference (55)

1. Bennett, J. (2005). Curriculum issues in national policy-making. European Early Childhood Education Research Journal, 13(2), 5-23. CrossRef

2. Branscombe, N. A., Burcham, J. G., Castle, K., & Surbeck, E. (2013). Early childhood curriculum: A constructivist perspective. Routledge. CrossRef

3. Bray, M., & Thomas, R. M. (1995). Levels of comparison in educational studies: Different insights from different literatures and the value of multilevel analyses. Harvard Educational Review, 65(3), 472-491. CrossRef

4. Burkovičová, R. (2017). Uspokojování individuálně identifikovaných vzdělávacích potřeb učitelek mateřských škol. Magister, 5(2), 7-22. https://kpv.upol.cz/download/magister/Magister_2-2017.pdf

5. Česká školní inspekce. (2020). Kvalita a efektivity vzdělávací soustavy. Výroční zpráva 2019/2020. https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(3)

6. European Commission. (2019a). Council recommendation of 22 May 2019 on high-quality early childhood education and care systems (2019/C 189/02). https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&rid=4

7. https:// doi.org/10.2797/894279

8. Georgeson, J., Campbell-Barr, V., Bakosi, É., Nemes, M., Pálfi, S., & Sorzio, P. (2015). Can we have an international approach to child-centred early childhood practice? Early Child Development and Care, 185(11), 1862-1879. CrossRef

9. Harmon, F., & Viruru, R. (2018). Debunking the myth of the efficacy of "push-down" academics: How rigid, teacher-centered, academic early learning environments dis-empower young children. Journal of Family Strengths, 18(1), Article 11. https://digitalcommons.library.tmc.edu/jfs/vol18/iss1/11/

10. Hočevar, A., Kovač Šebart, M., & Štefanc, D. (2013). Curriculum planning and the concept of participation in the Reggio Emilia pedagogical approach. European Early Childhood Education Research Journal, 21(4), 476-488. CrossRef

11. Howes, C., James, J., & Ritchie, S. (2003). Pathways to effective teaching. Early Childhood Research Quarterly, 18(1), 104-120. CrossRef

12. Hyson, M., Tomlinson, H. B., & Morris, C. A. (2009). Quality improvement in early childhood teacher education: Faculty perspectives and recommendations for the future. Early Childhood Research and Practice, 11(1), 1-17. https://ecrp.illinois.edu/v11n1/hyson.html

13. Cheung, A., Keung, Ch., & Tam, W. (2021). Understanding Hong Kong pre-primary school teachers' curriculum beliefs: A modified version of the curriculum orientation inventory. Early Childhood Education Journal, 50(6), 959-968. CrossRef

14. Janík, T., Janko, T., Pešková, K., Knecht, P., & Spurná, M. (2018). Czech teachers' attitudes towards curriculum reform implementation. Human Affairs, 28(1), 54−70. CrossRef

15. Koželuhová, E., Loudová Stralczynská, B., & Lipnická, M. (2020). Planning educational content in school curriculum documents: Examples of current practice from pre-schools in the Czech Republic and Slovakia. Pedagogika, 70(4), 563-586. CrossRef

16. Koželuhová, E., & Wildová R. (2021). Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání. Univerzita Karlova.

17. Krejčová, V., Kargerová, J., & Syslová, Z. (2015). Individualizace předškolního vzdělávání. Portál.

18. Loudová Stralczynská, B., Koželuhová, E., Licardo, M., Jurgec, A. T., Golob, N., Šinko, S., Vargová, M., Huľová, Z., Benyak, J., & Drešar, D. A. (2022a). Competence development in early childhood education: Task-based learning and project-based learning in Slovenia, Slovakia, and Czech Republic. In A. Lipovec & J. Tekavc (Eds.), Perspectives on teacher education and development (s. 273-291). University of Maribor. CrossRef

19. Loudová Stralczynská, B., Koželuhová, E., Syslová, Z., & Ristić, P. (v tisku). Curriculum design and content in Czech pre-primary education: Approaches and experiences of teachers. European Early Childhood Education Research Journal.

20. Loudová Stralczynská, B., Stará, J., Selbie, P., & Ristić, P. (2022b). Educating pre-primary and primary teachers today: Quality initial professional studies for teachers in six European Union countries. Univerzita Karlova.

21. MacNaughton, G. (1997). Feminist praxis and the gaze in the early childhood curriculum. Gender and Education, 9(3), 317-326. CrossRef

22. Mak, B., Keung, C., & Cheung, A. (2018). Analyzing curriculum orientations of kindergarten education. In C. Wyatt-Smith & L. Adie (Eds.), Innovation and accountability in teacher education: Setting directions for the new cultures in teacher education (s. 135-154). Springer. CrossRef

23. Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Paido.

24. Marope, P. T. M., & Kaga, Y. (2015). Investing against evidence: The global state of early childhood care and education. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233558

25. McLachlan, C., Fleer, M., & Edwards, S. (2018). Early childhood curriculum: Planning, assessment and implementation. Cambridge University Press. CrossRef

26. Miles, B. A., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis. Sage.

27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2021). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. https://www.msmt.cz/file/56051/

28. Munthe, E., & Conway, P. F. (2017). Evolution of research on teachers' planning: Implications for teacher education. In J. Clandinin & J. Husu (Eds.). The Sage handbook of research on teacher education. Sage Publications. CrossRef

29. Oberhuemer, P., & Schreyer, I. (Eds.). (2018). Early childhood workforce profiles in 30 countries with key contextual data. Staatsinstitut für Frühpädagogik.

30. Oberhuemer, P., Schreyer, I., & Neuman, M. J. (2010). Professionals in early childhood education and care systems: European profiles and perspectives. Verlag Barbara Budrich. CrossRef

31. Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Grada.

32. Opravilová, E., & Uhlířová, J. (2021). Příběhy české mateřské školy: Vývoj a proměny předškolní výchovy (2. díl 1948-1989). Univerzita Karlova.

33. https//doi.org/10.1787/9789264276116en

34. Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum: Foundation, principles and issues. Pearson.

35. Pešková, K., Janko, T., Janík, T., & Spurná, M. (2018). Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění. Orbis scholae, 12(1), 69-93. CrossRef

36. Potsi, A. (2016). The capability approach and early childhood education curricula: An investigation into teachers' beliefs and practices. Peter Lang Verlag. CrossRef

37. Rinaldi, C. (1998). Projected curriculum constructed through documentation. In C. Edwards, G. Gandini, & L. Forman (Eds.), The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach to early childhood education (s.113-126). Ablex Publishing.

38. Saracho, O. N., & Spodek, B. (Eds.). (2002). Contemporary perspectives on early childhood curriculum. Information age pub.

39. Schweinhart, L. (2016). Curriculum and early childhood education. In D. Couchenour & J. Chrisman (Eds.), The Sage encyclopedia of contemporary early childhood education (s. 375-384). Sage Publications.

40. Schweinhart, L., & Weikart, D. P. (1998). Why curriculum matters in early childhood education. Educational Leadership: Journal of the Department of Supervision and Curriculum Development, N. E. A, 55(6), 57-60.

41. Simonová, J., Potužníková, E., & Straková, J. (2017). Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání - postoje a názory ředitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 71-91. CrossRef

42. Smolíková, K. (2005). Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. Výzkumný ústav pedagogický.

43. Spencer, J. P., Blumberg, M. S., McMurray, B., Robinson, S. R., Samuelson, L. K., & Tomblin, J. B. (2009). Short arms and talking eggs: Why we should no longer abide the nativist-empiricist debate. Child Development Perspectives, 3(2), 79-87. CrossRef

44. Spurná, M., & Knecht, P. (2018). Využívání kurikulárních dokumentů učiteli základních škol: Aplikace Johnsonovy typologie. Studia paedagogica, 23(1), 29−54. CrossRef

45. Svobodová, E., Šmelová, E., Švejdová, H., & Váchová, A. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program. Portál.

46. Sylva, K., Ereky-Stevens, K., & Aricescu, A. (2015). Overview of European ECEC curricula and curriculum template. Utrecht University.

47. Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B. (2010). Early childhood matters evidence from the effective pre-school and primary education project. Routledge. CrossRef

48. Syslová, Z. (2012). Modifikace evaluačního nástroje pro hodnocení kvality učitele mateřské školy. In V. Ježková (Ed.), Kvalita ve vzdělávání (s. 194-201). Univerzita Karlova.

49. Syslová, Z., Burkovičová, R., Kropáčková, J., Šilhánová, K., & Štěpánková, L. (2019). Didaktika mateřské školy. Wolters Kluwer.

50. Šeďová, K., & Švaříček, R. (2013). Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4), 478-510. CrossRef

51. Šmelová, E., & Prášilová, M. (2018). Didaktika předškolního vzdělávání. Portál.

52. Taguma, M., Litjens, I., & Makowiecki, K. (2012). Quality matters in early childhood education and care: Czech Republic. OECD Publishing. CrossRef

53. Univerzita Karlova. (2018). Etický kodex. https://cuni.cz/UK-9490.html

54. Weikart, D. P. (2000). Early childhood education: Need and opportunity. UNESCO.

55. Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Sage Publications.

Creative Commons License
Dítě, nebo tradice? Plánování vzdělávacího obsahu v předškolním vzdělávání is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení