HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 9 No 1 (2017)

Silné a slabé vazby historické sociologie
Bohuslav Šalanda

The Fateful Adventures of the Good Soldier Bauman. An Appreciation of Zygmunt Bauman (1925–2017)
Dennis Smith

Historical Paths and Intellectual Projects: The Case of Max Weber
Sven Eliaeson

Violence Control and the Civilization of Intimacy. Remarks on Norbert Elias’ Sociology
Miklós Hadas

Koloniální minulost etnické skupiny Nungon a její dopad na prostorové chování lidí
Martin Soukup, Jan D. Bláha

Cesta Svazu vynálezců do Národního technického muzea. Svaz vynálezců v Praze v letech 1920–1951
Ivan Jakubec

Příčiny a logika sebevražedného terorismu podle Roberta A. Papea. Kritické uvedení do jedné ambiciózní teorie
Karel Černý

T. G. Masaryk, Václav Havel a heslo „pravda vítězí“ z československé prezidentské standarty
Jaroslaw Kilias

Pohádkový Honza. Zamyšlení nad jedním z mentalitních symbolů české vesnice druhé poloviny 19. a prvních decennií 20. století
Eduard Kubů, Jiří Šouša

Richard Gruneau – John Horne (ed.): Mega-Events and Globalization. Capital and Spectacle in a Changing World Order
Martin Klement

Roman Zaoral (ed.): Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages
Viktor Pohanka

Nicolas Maslowski – Jiří Šubrt a kol.: Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám
Ladislav Vávra

Marek Jakoubek (ed.): Teorie etnicity. Čítanka textů
Marcela Brabačová

Petruška Šustrová – Josef Mlejnek jr.: Zaostřeno na komunismus
Karolína Honsová

Konference „Intellectuals, Identities and Ideas in the Cultural Space of Central Europe in the 20th and 21st Century“
Anna Petrnoušková, Evgenia Chernyshova

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení