HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 8 No 1 (2016), 139–151

Koncepty, které by měly zajímat historickou sociologii

[Concepts Which May Interest Historical Sociology]

Jiří Šubrt

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2017.139
zveřejněno: 08. 06. 2016

Abstract

Kniha Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě, která vyšla v roce 2014 ve vydavatelství Scriptorium, je pozoruhodným dílem, jež zasluhuje pozornost, a to i z hlediska historické sociologie. Jako editorka tohoto více jak čtyřsetstránkového spisu je uvedena Lucie Storchová, z předmluvy nicméně vyplývá, že jeho koncepce byla vytvořena skupinou autorů, ke kterým patří vedle editorky také Jan Horský, Michal Pullmann, Jiří Růžička a Karel Šíma. Jedná se o tým spíše mladších autorů, mezi nimiž sehrává roli „seniora“ a do značné míry i vůdčí osobnosti doc. Horský (jenž je ostatně v této publikaci uveden jako autor nebo spoluautor u jedné třetiny kapitol, resp. hesel) – a právě v kontextu Horského předchozích odborných snah a aktivit je po mém soudu nutno recenzovanou práci vidět a chápat.

reference (15)

1. Arnason, Johann Pal – Maslowski, Nicolas [2015]. Situating Historical Sociology. Historická sociologie 2/2015: 5–8.

2. Horký, Jan (ed.) [1999]. Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení: Příspěvky k dějinám českého dějepisectví doby Gollovy školy. Ústí nad Labem: Albis international.

3. Horský, Jan [2009]. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Praha: Argo.

4. Horský, Jan [2015]. Teorie a narace: K noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje. Praha: Argo.

5. Hroch, Miroslav, a kol. [1985]. Úvod do studia dějepisu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

6. Inglis, David [2015]. Co je dnes v sociologii obhajitelné? Prezentismus, historická vize a proč je sociologie užitečná? Historická sociologie 1/2015: 25–46.

7. Kalenda, Jan [2014]. Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická syntéza. Oloumouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

8. Koselleck, Reinhart – Bruner, Otto – Conze, Werner (ed.) [1972–1997]. Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland. Band 1–8. Stuttgart: Ernst Klett.

9. Koselleck, Reinhart [2006]. Begriffsgeschichten: Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

10. Petrusek, Miloslav [2011]. Návrat (sociologické) teorie do Čech? Východiska, stav a perspektivy. Sociologický časopis 47 (5): 1017–1033.

11. Popelová, Jiřina [1947]. Tři studie z filosofie dějin: Příspěvek k problematice bytí a dění. Praha: Dělnické nakladatelství.

12. Storchová, Lucie (ed.) [2007]. Conditio humana – konstanta (č)i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

13. Storchová, Lucie – Horský, Jan, a kol. [2009]. Paralely, průsečíky, mimoběžníky: Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem: Albis international.

14. Storchová, Lucie, a kol. [2014]. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium.

15. Turner, Jonathan H. [1986]. The Structure of Sociological Theory. 4. vyd. Chicago, Illinois: The Dorsey Press.

Creative Commons License
Koncepty, které by měly zajímat historickou sociologii is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení