HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 8 No 1 (2016), 53–70

K Adornově konceptualizaci sociální podstaty moderny

[On Adorno’s Conceptualisation of Social Essence in Modernity]

Martin Nový

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2016.3
zveřejněno: 08. 06. 2016

Abstract

This study explores the fundamental traits of Adorno’s conceptual understanding of modernity. In Czech sociology, there has not been a serious discussion of Adorno’s seminal oeuvre, this article aims to fill that gap. The aim is to reconstruct the very basis of Adorno’s sociological method: firstly, the essay turns its attention to the historically specific mode of subsumption of human action to the conceptual totality of class domination. In this process, an individual adopts a positive identity within which its suppressed, ontologically negative complement – its dynamic non-identity, persists. Secondly, the study deals with Adorno’s derivation of the concept of social essence. In this respect, he draws on Marx’s Capital, but Adorno’s critical reading introduces an important conceptual innovation: under the conditions of Keynesianism, Adorno challenges the validity of Marx’s theorization of law-like objectivity of value and replaces it with the concept of exchange as the universal model of social activity. However, the study argues that Adorno ’ s reconstruction of Marx’s critique of political economy has reified Keynesian management of the capitalist economy.

Klíčová slova: Adorno; modernity; exchange; capitalism; dialectics; critical theory

reference (61)

1. Adorno, Theodor W. [1967]. Sociologie a empirický výzkum. In. Adorno, Theodor W. – Habermas, Jürgen – von Friedeburg, Ludwig. Dialektika a sociologie. Praha: Svoboda, s. 19–35.

2. Adorno, Theodor W. [1977]. Das Bewußtsein der Wissenssoziologie. In. Adorno, Theodor W. Gesammelte Schriften, Band 10.1. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, s. 31–45.

3. Adorno, Theodor W. [1980]. Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben. In. Adorno, Theodor W. Gesammelte Schriften, Band 4. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, s. 11–300.

4. Adorno, Theodor W. [1990a]. Anmerkungen über sozialen Konflikt heute. In. Adorno, Theodor W. Gesammelte Schriften, Band 8. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, s. 177–195.

5. Adorno, Theodor W. [1990b]. Beitrag zur Ideologienlehre. In. Adorno, Theodor W. Gesammelte Schriften, Band 8. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, s. 457–477.

6. Adorno, Theodor W. [1990c]. Gesellschaft. In. Adorno, Theodor W. Gesammelte Schriften, Band 8. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, s. 9–19.

7. Adorno, Theodor W. [1990d]. Negative Dialektik. In. Adorno, Theodor W. Gesammelte Schriften, Band 6. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, s. 7–412.

8. Adorno, Theodor W. [1990e]. Reflexionen zur Klassentheorie. In. Adorno, Theodor W. Gesammelte

9. Adorno, Theodor W. [1990f]. Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft? In. Adorno, Theodor W. Gesammelte Schriften, Band 8. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, s. 354-370.

10. Adorno, Theodor W. [1990g]. Thesen über Bedürfnis. In. Adorno, Theodor W. Gesammelte Schriften, Band 8. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, s. 392–396.

11. Adorno, Theodor W. [1990h]. Über Statik und Dynamik als soziologische Kategorien. In. Adorno, Theodor W. Gesammelte Schriften, Band 8. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, s. 217–237.

12. Adorno, Theodor W. [1990i]. Zur Logik der Sozialwissenschaften. In. Adorno, Theodor W. Gesammelte Schriften, Band 8. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, s. 547–565.

13. Adorno, Theodor W. [2000]. Introduction to sociology. Cambridge: Polity Press.

14. Adorno, Theodor W. – Horkheimer, Max [2009]. Dialektika osvícenství. Filosofické fragmenty. Praha: OIKOYMENH.

15. Backhaus, Hans-Georg [2011]. Dialektik der Wertform: Untersuchungen zur Marxschen Ökonomiekritik. Freiburg: Ça ira.

16. Bonefeld, Werner [1996]. Monetarism and Crisis. In. Bonefeld, Werner – Holloway, John (eds.). Global Capital, National State and the Politics of Money. Basingstoke: Macmillan Press & New York: St. Martin's Press, s. 35–68. CrossRef

17. Bonefeld, Werner [2009]. Emancipatory Praxis and Conceptuality in Adorno. In. Holloway, John – Matamoros, Fernando – Tischler, Sergio (eds.). Negativity and Revolution: Adorno and Political Activism. London: Pluto Press, s. 122–147.

18. Bonefeld, Werner [2012]. Negative Dialectics in Miserable Times: Notes on Adorno and Social Praxis. Journal of Classical Sociology 12 (1): 122–134. CrossRef

19. Bonefeld, Werner [2014]. Critical Theory and the Critique of Political Economy: On Subversion and Negative Reason. New Delhi, London, Los Angeles, New York: Bloomsbury Academic.

20. Braunstein, Dirk [2011]. Adornos Kritik der politischen Ökonomie. Bielefeld: Transcript Verlag. CrossRef

21. Cook, Deborah [2013]. Adorno, Foucault and Critique. Philosophy and Social Criticism 39 (10): 965–981. CrossRef

22. Coser, Lewis A. [1964]. The Functions of Social Conflict. New York: Free Press.

23. Debord, Guy [2007]. Společnost spektáklu. Praha: INTU.

24. Dews, Peter [1994]. Adorno, Post-Structuralism and the Critique of Identity. In. Žižek, Slavoj (ed.). Mapping Ideology. London, New York: Verso, s. 46–65.

25. Freud, Sigmund [1990]. Nespokojenost v kultuře. In. Freud, Sigmund. O člověku a kultuře. Praha: Odeon, s. 316–380.

26. Gadamer, Hans-Georg [2010]. Pravda a metoda I: Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda.

27. Habermas, Jürgen [1995a]. Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

28. Habermas, Jürgen [1995b]. Theorie des kommunikativen Handelns. Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

29. Habermas, Jürgen [2005]. Modernity – An Incomplete Project. In. Hier, Sean P. (ed.). Contemporary Sociological Thought: Themes and Theories. Toronto: Canadian Scholars' Press, s. 163–174.

30. Hauser, Michael [2005]. Adorno: Moderna a negativita. Praha: Filosofia.

31. Hauser, Michael [2007]. Adornova mimetická teorie společnosti. In. Hauser, Michael. Prolegomena k filosofii současnosti. Praha: Filosofia, s. 81–98.

32. Hauser, Michael [2013a]. Adornův katalog exteriority. Filozofia 68 (1): 175–186.

33. Hauser, Michael [2013b]. Instrumentální rozum. In. Hrubec, Marek, a kol. (eds.). Kritická teorie společnosti: Český kontext. Praha: Filosofia, s. 497–548.

34. Hegel, Georg W. F. [1960]. Fenomenologie ducha. Praha: Nakladatelství ČSAV.

35. Hegel, Georg W. F. [1975a]. Wissenschaft der Logik. Erster Teil. Berlin: Akademie Verlag.

36. Hegel, Georg W. F. [1975b]. Wissenschaft der Logik. Zweiter Teil. Berlin: Akademie Verlag.

37. Hegel, Georg W. F. [1990]. Kdo myslí abstraktně? Filosofický časopis 38 (1–2): 177–181.

38. Holloway, John [1996]. The Abyss Opens: The Rise and Fall of Keynesianism. In. Bonefeld, Werner – Holloway, John (eds.). Global Capital, National State and the Politics of Money. Basingstoke, New York: Macmillan Press, St. Martin's Press, s. 7–34.

39. Horkheimer, Max [1988]. Traditionelle und kritische Theorie. In. Horkheimer, Max. Gesammelte Schriften, Band 4: Schriften 1936 - 1941. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, s. 162–216.

40. Honneth, Axel [2011]. Patologie rozumu: Dějiny a současnost kritické teorie. Praha: Filosofia.

41. Hrubec, Marek [2003]. Horkheimer a Marcuse: tvůrci programových tezí kritické teorie. Filosofický časopis 51 (4): 593–616.

42. Jay, Martin [1984]. Adorno. Cambridge: Harvard University Press.

43. Kliman, Andrew [2012]. The Failure of Capitalist Production. London: Pluto Press.

44. Kreuzzieger, Milan [2013]. Mezi kulturním a transkulturním obratem. In. Hrubec, Marek, a kol. (eds.). Kritická teorie společnosti: Český kontext. Praha: Filosofia, s. 115–159.

45. Krochmalný, Ondřej – Siostrzonek, Pavel [2013]. Surrealistické myšlení. In. Hrubec, Marek, a kol. (eds.). Kritická teorie společnosti: Český kontext. Praha: Filosofia, s. 575–643.

46. Marcuse, Herbert [2009]. The Concept of Essence. In. Marcuse, Herbert. Negations. London: MayFly Books, s. 31–64.

47. Marx, Karel [1978]. Kapitál: Kritika politické ekonomie. Díl první. Praha: Svoboda.

48. Marx, Karel [1980]. Kapitál: Kritika politické ekonomie. Díl třetí, část druhá. Praha: Svoboda.

49. Nový, Martin [2013]. K rekonstrukci "kapitalismu" u autorů otevřeného marxismu. Sociologický časopis 49 (4): 603–623.

50. Nový, Martin [2014a]. Nástin kritického konceptu třídy. Sociológia 46 (5): 554–578.

51. Nový, Martin [2014b]. Spor o abstraktní práci: Ke konceptuálnímu založení kritiky politické ekonomie. Sociální studia 1/2014, s. 61–79.

52. Nový, Martin [2015]. Realita konceptu a iluze reality: Ke kritickému založení Adornovy sociologie. In. Gerbery, Daniel – Hofreiter, Roman (eds.). Ekonomika a spoločnosť: sociologické perspektívy. Bratislava: Stimul, s. 108–127.

53. Petrusek, Miloslav [2013]. Stalinova verze marxismu jako jeho "ortodoxní" model. Dějiny VKS(b) po pětasedmdesáti letech: kapitola z historické sociologie. Historická sociologie 1/2013, s. 33–54.

54. Pollock, Friedrich [1982]. State Capitalism: Its Possibilities and Limitations. In. Arato, Andrew – Gebhardt,

55. Reichelt, Helmut [2008]. Neue Marx-Lektüre: Zur Kritik der sozialwissenschaftlicher Logik. Hamburg: VSA-Verlag.

56. Reifová, Irena [1999]. Adorno a Lazarsfeld: setkání skeptika a těšitele. Sociologický časopis 35 (2): 181–191.

57. Simmel, Georg [1964]. Conflict & The Web of Group-Affiliations. New York: Free Press.

58. Siostrzonek, Pavel [2007]. Česká recepce frankfurtské školy: Ohlédnutí za třicátými, šedesátými a sedmdesátými léty. Filosofický časopis 55 (5): 691–707.

59. Sobotka, Milan [1990]. Hegelův článek: Kdo myslí abstraktně? Filosofický časopis 38 (1–2): 182–187.

60. Sohn-Rethel, Alfred [1972]. Geistige und körperliche Arbeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

61. Spinoza, Benedikt [1932]. Spisy filosofické II. Praha: Česká akademie věd a umění.

Creative Commons License
K Adornově konceptualizaci sociální podstaty moderny is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení