HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 8 No 1 (2016), 33–51

Pluralita identit v autobiografickém vyprávění československých Židů žijících v zahraničí

[Plurality of Identities in the Autobiographical Narratives of Czechoslovak Jews Living Abroad]

Jakub Mlynář

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2016.2
zveřejněno: 08. 06. 2016

Abstract

This article explores selected aspects of narrative expression of identification with social entities in Holocaust survivors’ oral history testimonies, including the related conflicts of identities. In its empirical dimension, the study is based on secondary analysis of archived interviews with people born in Czechoslovakia and labelled as Jews by the Nürnberg laws, who had left Czechoslovakia and remained abroad. Oral history interview is conceived as a social and linguistic interaction of interviewer and interviewee, aiming towards collaborative production of a comprehensible account of the past. The results show how the religious, ethnical, political and national identity of narrators is expressed in the interview as a part of the life-story plot. Second explored topic is the spoken tongue as an attribute of national identity during the pre-war, war and postwar period. Considering the characteristics of the analysed interview-sample it is precisely the (absence of) language knowledge, which is reflected in the interviews as an obstacle that had to be overcome by the narrators, often quite soon after the traumatic events of the wartime.

Klíčová slova: holocaust; Jews; migration; oral history; collective identity; language; narrative

reference (44)

1. Alexander, Jeffrey C. [2002]. On the Social Construction of Moral Universals: The "Holocaust" from War Crime to Trauma Drama. European Journal of Social Theory 5 (1): 5–85. CrossRef

2. Ankersmit, Frank R. [1983]. Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian's Language. The Hague, Boston, London: Martinus Nijhoff.

3. Assmann, Jan [2001]. Kultura a paměť: Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor.

4. Bauman, Zygmunt [2010]. Modernita a holocaust. 2. vyd. Praha: SLON.

5. Belpoliti, Marco [2003]. Hovory s Primo Levim (1963–1987). Praha, Litomyšl: Paseka.

6. Boder, David P. [1949]. I Did Not Interview the Dead. Urbana: University of Illinois Press. CrossRef

7. Brubaker, Rogers – Cooper, Frederick [2000]. Beyond "identity". Theory & Society 29 (1): 1–47.

8. Brustein, William I. [2003]. Roots of Hate: Anti-Semitism in Europe Before the Holocaust. Cambridge: Cambridge University Press. CrossRef

9. Burke, Peter L. – Stets, Jan E. [2009]. Identity Theory. Oxford: Oxford University Press.

10. Cerulo, Karen A. [1997]. Identity Construction: New Issues, New Directions. Annual Review of Sociology 23: 385–409. CrossRef

11. Čapková, Kateřina [2005]. Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách: 1918–1938. Praha: Paseka.

12. Dunaway, David K. – Baum, Willa K. [1996]. Oral History: An Interdisciplinary Anthology. 2. vyd. Walnut Creek: AltaMira Press.

13. Elliott, Jane [2005]. Using Narrative in Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches. London: Sage. CrossRef

14. Fine, Robert – Turner, Charles [2001]. Introduction. In. Fine, Robert – Turner, Charles (eds.). Social Theory after the Holocaust. Liverpool: Liverpool University Press.

15. Fitzgerald, Richard – Housley, William (eds.) [2015]. Advances in Membership Categorization Analysis. London: Sage.

16. Gerson, Judith M. – Wolf, Diane L. (eds.) [2007]. Sociology Confronts the Holocaust: Memories and Identities in Jewish Diasporas. Durham: Duke University Press.

17. Hamar, Eleonóra [2010]. Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha: SLON.

18. Hájek, Martin – Havlík, Martin – Nekvapil, Jiří [2014]. Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů. Sociologický časopis 50 (1): 29–56.

19. Heitlingerová, Alena [2007]. Ve stínu holocaustu a komunismu: Čeští a slovenští židé po roce 1945. Praha: G plus G.

20. Hester, Stephen – Housley, William [2002]. Language, Interaction and National Identity. Aldershot: Ashgate.

21. Chalk, Frank – Jonassohn, Kurt (eds.) [1990]. The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies. New Haven, London: Yale University Press.

22. Jockusch, Laura [2012]. "Collect and Record!": Jewish Holocaust Documentation in Early Postwar Europe. Oxford: Oxford University Press. CrossRef

23. Katz, Jacob [1998]. Out of the Ghetto: The Social Background of Jewish Emancipation, 1770–1870. New York: Syracuse University Press.

24. Kieval, Hillel J. [2011]. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870–1918. Praha, Litomyšl: Paseka.

25. Langer, Lawrence L. [2006]. Hearing the Holocaust. Poetics Today 27 (2): 297–309. CrossRef

26. Leavy, Patricia – Hesse-Biber, Sharlene N. [2006]. The Practice of Qualitative Research. London: Sage.

27. Mlynář, Jakub [2011]. Archiv vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation a možnosti jeho využití. [online]. InForum 2011. 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích konané 24.–26. května 2011 v Praze. Dostupné z: <http://www.inforum.cz/pdf/2011/mlynar-jakub.pdf> [cit. 8. ledna 2015].

28. Mlynář, Jakub [2013]. Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation a československé židovské identity. Historie – Otázky – Problémy 2013 (1): 173–183.

29. Mlynář, Jakub [2014]. Vztah paměti a identity v soudobé sociologii. In. Maslowski, Nicolas – Šubrt, Jiří, a kol. Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, s. 257–276.

30. Nevins, Allan [1996]. Oral history: how and why it was born. In. Dunaway, David K. – Baum, Willa K. (eds.). Oral History: An Interdisciplinary Anthology. 2. vyd. Walnut Creek: AltaMira Press.

31. Owens, Timothy J. – Robinson, Dawn T. – Smith-Lovin, Lynn [2010]. Three Faces of Identity. Annual Review of Sociology 36: 477–499.

32. Pojar, Miloš – Soukupová, Blanka – Zahradníková, Marie [2004]. Židovská menšina v Československu ve 30. letech. Praha: Židovské muzeum v Praze.

33. Riessmann, Catherine K. [1993]. Narrative Analysis. London: Sage.

34. Ritchie, Donald A. [2015]. Doing Oral History: A practical guide. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press.

35. Rosen, Alan [2011]. "We know very little in America": David Boder and un-belated testimony. In. Cesarini, David – Sundquist, Eric J. (eds.). After the Holocaust: Challenging the Myth of Silence. London: Routledge, s. 115–126.

36. Sacks, Harvey [1992]. Lectures on Conversation I–II. Oxford: Blackwell.

37. Shore, Marci [2015]. Jews and Cosmopolitanism: An Arc of European Thought. Historická sociologie 2/2015: 61–81.

38. Schegloff, Emmanuel A. [2007]. A tutorial on membership categorization. Journal of Pragmatics 39: 462–482. CrossRef

39. Šubrt, Jiří – Pfeiferová, Štěpánka [2010]. Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání. Historická sociologie 1/2010: 9–30.

40. ten Have, Paul [2007]. Doing Conversation Analysis: A Practical Guide. 2. vyd. London: Sage. CrossRef

41. Vaněk, Miroslav – Mücke, Pavel [2011]. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. Praha: Fakulta humanitních studií.

42. Wieviorka, Annette [2006]. The Witness in History. Poetics Today 27 (2): 385–397. CrossRef

43. Williams, Robin [2000]. Making Identity Matter: Identity, Society and Social Interaction. Durham: Routledge–Cavendish.

44. Zussman, Robert [2006]. Picturing the Self: My Mother's Photo Albums. Contexts 5 (4): 28–34. CrossRef

Creative Commons License
Pluralita identit v autobiografickém vyprávění československých Židů žijících v zahraničí is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení