HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 1 (2021), 5–8

Zrcadlo historické sociologie

[Mirror of Historical Sociology]

Bohuslav Šalanda

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.1
zveřejněno: 17. 05. 2021

Abstract

Editorial

reference (7)

1. Auerbach, Erich [1968]. Mimesis. Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Praha: Mladá fronta.

2. Boccaccio, Giovanni [2013]. Dekameron. Praha: Odeon.

3. Krejčí, Karel (ed.) [1974]. Příspěvky k morfologii a sémantice literárněvědných termínů. Praha: Ústav pro českou literaturu ČSAV.

4. Rotunda, Dominic Peter [1942]. Motif-Index of the Italian Novella in Prose. Bloomington: Indiana University Press.

5. Schlegel, August Wilhelm [1965]. Geschichte der romantischen Literatur. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

6. Šklovskij, Viktor Borisovič [1978]. Próza. Úvahy a rozbory. Praha: Odeon.

7. Šklovskij, Viktor Borisovič [2003]. Teorie prózy. Praha: Akropolis.

Creative Commons License
Zrcadlo historické sociologie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení