HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 1 (2019), 139–145

Haydena Whita – živé písanie o dejinách

[Hayden White – Living Writing on History]

Juraj Šuch

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.9
zveřejněno: 27. 06. 2019

Abstract

The author of the article points out the main shifts in Hayden White’s reflection on narrative history writing. These shifts are related to his emphasis on the role of tropes and figures in dealing with the problem of narrative representation in the past. In the author’s view, White’s works challenge a traditional understanding of history, while stressing terminal validity and plurality in narrative representations of historical reality. He also points out that Czech and Slovak scholars used some aspects of Hayden White’s understanding of history for explaining different representations of history.

klíčová slova: Hayden White; history; historical narrative; figuration; practical past

reference (28)

1. Coates, Willson - White, Hayden - Schapiro, Jacob S. [1966]. The Emergence of Liberal Humanism. Intellectual History of Western Europe I. New York: McGrew-Hill.

2. Coates, Willson - White, Hayden [1970]. The Ordeal of Liberal Humanism. Intellectual History of Western Europe II. New York: McGrew-Hill.

3. Činátl, Kamil [2011]. Dějiny a vyprávění. Praha: Argo.

4. Čornej, Petr [2011]. White nezměnil dějiny, ale pohled na ně. In. White, Hayden. Metahistorie. Brno: Host, s. 575-600.

5. Doležel, Lubomír [2008]. Fikce a historie v období postmoderny. Praha: Academia.

6. Domańska, Ewa [2009]. Intelektuálna biografia Haydena Whita. Úvod do problematiky. Forum Historiae 3 (2) . Dostupné z:

7. http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2009/texty_2_2009/domanska.pdfs.1-20.

8. Ginsburg, Carlo [1992]. Narrativity and Historical Representation. In. Friedlander, Saul (ed.). Probing the Limits of Representation. Cambridge: Harvard University Press, s. 82-96.

9. Horský, Jan [2009]. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Praha: Argo.

10. Horváth, Tomáš [2002]. Rétorika histórie. Bratislava: Veda.

11. Kellner, Hans [1980]. Bedrock of Order: Hayden White. History and Theory 16 (4): 1-29. CrossRef

12. Lorenz, Chris [2014]. It takes three to tango. History between the "historical" and the "practical" past. Storia della Storiografia 65 (1): 29-46.

13. Munslow, Alun [2015]. Review. Rethinking history 19 (4): 694-702. CrossRef

14. Nagl-Docekal, Herta [1996]. Lze založit filosofii dějin tropologicky? Reflexe 16: 7(1-12).

15. Ostrowski, Donald [1990]. A Metatheoretical Analysis: Hayden White and Four Narratives of "Russian" History. Clio 19 (3): 215-235.

16. Paul, Hermann [2011]. Hayden White: The Historical Imagination. Cambridge: Polity Press.

17. Platt, Kevin [1999]. History and Despotism, or Hayden White vs Ivan the Terrible and Peter the Great. Rethinking history 3 (3): 247-269. CrossRef

18. Řepa, Milan [2006] Poetika českého dějepisectví. Brno: Host.

19. Šíma, Karel [2009]. Velké vyprávění o lingvistickém obratu v teorii dějin a malý příběh české historiografie. In. Storchová, Lucie - Horský, Jan. Paralely, průsečíky, mimobežky. Praha: Albis International, s. 67-94.

20. Šuch, Juraj [2010]. Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita. Ostrava: Ostravská univerzita.

21. Vašš, Martin [2015]. Možné aplikácie naratívneho konštruktivismu Haydena Whita pri historiografickej analýze vybraných diel. Historica Olomucensia 48: 193-208.

22. White, Hayden [1987]. The Politics of Historical Interpretation: Discipline and De-Sublimation. In. The Content of the Form. Baltimore: The John Hopkins University Press, s. 58-82.

23. White, Hayden [1999]. Figural Realism: Studies in the Mimesis Effect. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

24. White, Hayden [2009]: Historický sujet a problém pravdy v historickej reprezentácii. In. Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. Bratislava: Chronos, s. 54-170.

25. White, Hayden [2010]. Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje. Praha: Karolinum.

26. White, Hayden [2011]. Metahistorie. Brno: Host.

27. White, Hayden [2014]. The Practical Past. Evanston: Northwestern University Press.

28. Zeleňák, Eugen (ed.) [2013]. Mnohotvárnosť Haydena Whita. Bratislava: Chronos.

Creative Commons License
Haydena Whita – živé písanie o dejinách is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení