AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 2 (2024), 159–169

National Report on Automation in Decision-Making in Civil Procedure in the Czech Republic

Miroslav Sedláček

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.29
zveřejněno: 23. 05. 2024

Abstract

The paper focuses on the issue of automated decision-making in civil proceedings. First of all, attention is given to procedural institutes that direct and facilitate automated decision-making, in particular the digital court file and the legal framework of videoconferencing equipment, without focusing on electronic service of documents, which should be a separate paper. Asingle case of legal regulation of automated decision-making in the form of an electronic payment order is then analyzed (cf. Section 174a of the Code of Civil Procedure). For each of these fields, an analysis of digitalization to date is given, which is followed by a consideration of further developments. It also outlines the limits encountered by the use of modern technologies and the potential risks proposed adjustments.

klíčová slova: civil procedure; civil proceedings; automation; judicial decision-making; decision; digitization; machines and judges; AI

reference (15)

1. DRÁPAL, L. - BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za: komentář [Code of Civil Procedure I. § 1 to 200za: Commentary]. Praha: C. H. Beck, 2009.

2. FANGFEI WANG, F. Online Dispute Resolution: technology, management and legal practice from an international perspective. England: Chandos Publishing (Oxford) Limited, 2009.

3. JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha I: § 1-250l občanského soudního řádu [Civil Proceedings: Judicial Commentary. Book I: § 1-250l of the Code of Civil Procedure]. 4th ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2023.

4. KATSH, E. - RABINOVICH-EINY, O. Digital justice: Technology and the Internet of Disputes. New York: Oxford University Press, 2017. CrossRef

5. KMEC, J. - KOSAŘ, D. - KRATOCHVÍL, J. - BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech: komentář [European Convention on Human Rights: Commentary]. Praha: C. H. Beck, 2012.

6. KORBEL, F. Aktuality. Soudní rozhledy [Judicial Reviews]. 2017, No. 5, p. 145.

7. LAVICKÝ, P. et al. Moderní civilní proces [The Modern Civil Procedure]. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014.

8. LAVICKÝ, P. et al. Občanský soudní řád (§ 1 až 150l): řízení sporné: praktický komentář [Code of Civil Procedure (Sections 1 to 150l): Contentious Proceedings: Practical Commentary]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

9. LOUTOCKÝ, P. Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů [Law Enforcement through Online Dispute Resolution]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

10. SEDLÁČEK, M. Elektronizace justice a nové technologie v civilním procesu [Digitalization of Justice and New Technologies in Civil Proceedings]. In: SEDLÁČEK, M. - STŘELEČEK, T. et al. Civilní právo a nové technologie [Civil Law and New Technologies]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, pp. 195-205.

11. SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni: civilní proces z pohledu účastníka [Proceedings at First Instance: Civil Procedure from the Perspective of a Litigant]. Praha: C. H. Beck, 2019.

12. SUSSKIND, R. Online Court and the Future of Justice. New York: Oxford University Press, 2019. CrossRef

13. ŠÍNOVÁ, R. - HAMUĽAKOVÁ, K. et al. Civilní proces: obecná část a sporné řízení [Civil Procedure: General and Adversarial Proceedings]. 2nd ed. Praha: C. H. Beck, 2020.

14. WING, L. - RAINEY, D. Online Dispute Resolution and the Development of Theory. In: WAHAB, M. - KATSH, E. - RAINEY, D. (eds.). Online Dispute Resolution: Theory and Practice. The Hague: Eleven International Publishing, 2012, pp. 19-38.

15. ZAHRADNÍKOVÁ, R. et al. Civilní právo procesní [Civil Procedural Law]. 3rd ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018.

Creative Commons License
National Report on Automation in Decision-Making in Civil Procedure in the Czech Republic is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení