AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 2 (2024), 173–184

Equity in German Private Law

Reinhard Bork

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.30
zveřejněno: 23. 05. 2024

Abstract

The German legal system, as in most continental legal systems, is primarily based on statutes. When deciding a case, judges apply the law as written in norms and do not put their own idea of a just and equitable result in place of the solution provided by the legislature. Seen in this light, statutes are “curdled equity”. This leaves little room for deciding a case under the principle of equity, understood as a means to find a resolution of the tension between the abstract-general provisions of the law and the particularities of the case at hand, i.e., the establishment of justice in individual cases. In this article, the relationship between statute and equity will be illustrated for German private law, highlighting the principle (predominance of statutes) and the exemptions (gateways to equity for legislature and courts). Further examples from German insolvency law complete the picture.

klíčová slova: boni mores; construction of norms; decency; equity; good faith; judgment ex aequo et bono; methodology; separation of powers; statute; teleological reduction

reference (8)

1. ARMGARDT, M. - BUSCHE, H. (eds.). Recht und Billigkeit. Tübingen: Mohr Siebeck, 2021. CrossRef

2. BORK, R. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 4th ed. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016.

3. BORK, R. Corporate Insolvency Law. 2nd ed. Cambridge: Insertia, 2023.

4. BORK, R. - VEDER, M. Harmonisation of Transactions Avoidance Laws. Cambridge: Intersentia, 2022. CrossRef

5. Code of Civil Procedure. In: Federal Ministry of Justice - Federal Office of Justice [online]. [cit. 2023-06-02]. Available at: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/index.html.

6. Insolvency Code (Insolvenzordnung - InsO). In: Federal Ministry of Justice - Federal Office of Justice [online]. [cit. 2023-06-02]. Available at: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_inso/index.html.

7. LERCH, K. D. Aufstieg und Fall der Billigkeit im englischen Recht. In: ARMGARDT, M. - BUSCHE, H. (eds.). Recht und Billigkeit. Tübingen: Mohr Siebeck, 2021, pp. 345-387.

8. MECKE, CH.-E. - WINFRIED HUECK. Billigkeit im Recht oder Billigkeit versus Recht? Archiv für die civilistische Praxis. 2020, Jhrg. 220, Heft 6, pp. 861-892. CrossRef

Creative Commons License
Equity in German Private Law is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení