AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 2 (2024), 147–157

National Report on Automation in Decision-Making in Public Administration in Slovakia

Radomír Jakab

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.28
zveřejněno: 23. 05. 2024

Abstract

The development of information technology and its use in everyday life must inevitably have an impact on public administration and its decision-making. Progress in artificial intelligence is also opening up wider opportunities for the use of automation of decision-making processes in public administration. Decision-making processes that once had to be handled by humans can now be automated. However, there must be a sufficient legal basis for this, setting out the legal limits of such automated decision-making. In this paper, the legal possibilities of automation of decision-making processes in the field of public administration in the Slovak Republic were examined, the obstacles that hinder the use of this tool were defined, as well as certain legal solutions eliminating or minimizing the consequences of these obstacles were outlined. The purpose of this paper was not to exhaustively describe and solve the problems with the automation of decision-making processes in public administration in the Slovak Republic. Rather, the purpose was to outline the problem areas that should be addressed in legal research in the coming period.

klíčová slova: public administration; automation; decision-making; decision; artificial intelligence

reference (19)

1. ANDRAŠKO, J. Bezpečnosť informačných systémov verejnej správy vo svetle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe. Revue pro právo a technologie [online]. 2019, Vol. 10, No. 20, pp. 3-40 [cit. 2023-12-07]. Available at: https://journals.muni.cz/revue/article/view/12536. CrossRef

2. BAKOŠOVÁ, L. Climate Action Through Artificial Intelligence: International Legal Perspective. Studia Iuridica Casoviensia [online]. 2022, Vol. 10, No. 2, pp. 3-24 [cit. 2023-12-07]. Available at: https://zenodo.org/record/7115298. CrossRef

3. BAKOŠOVÁ, L. Ethical and Legal Aspects of the Use of Artificial Intelligence in Health and Nursing Care. Studia Iuridica Cassoviensia [online]. 2020, Vol. 8, No. 2, pp. 3-18 [cit. 2023-12-07]. Available at: https://zenodo.org/record/5115457. CrossRef

4. BENCH-CAPON, T. - GORDON, T. F. Isomorphism and argumentation. In: Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence and Law. New York: ACM, 2009, pp. 11-20 [cit. 2023-12-07]. CrossRef

5. BRANTING, K. -WEISS, B. -BROWN, B. -PFEIFER, C. -CHAKRABORTY, A. -FERRO, L. - PFAFF, M. - YEH, A. Semi-Supervised Methods for Explainable Legal Prediction. In: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Artificial Intelligence and Law. New York: ACM, 2019, pp. 22-31 [cit. 2023-12-07]. CrossRef

6. BRAUN BINDER, N. Weg frei für vollautomatisierte Verwaltungsverfahren in Deutschland [online]. Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich, 2016, pp. 2-12 [cit. 2023-12-07]. Available at: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/141625/1/Braun_Binder_Jusletter-IT_weg-frei-fur-vollaut_56bc7ccb4c_de.pdf.

7. Digitalizácia. In: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky [online]. [cit. 2023-01-07]. Available at: https://stavebnyurad.gov.sk/digitalizacia.

8. ERBGUTH, W. - GUCKELBERGER, A. Allgemeines Verwaltungsrecht: mit Verwaltungsprozessrecht und Staatshaftungsrecht. 9. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 2017. CrossRef

9. ETSCHEID, J. Artificial Intelligence in Public Administration. In: LINDGREN, I. - JANSSEN, M. - LEE, H. - POLINI, A. - RODRÍGUEZ BOLÍVAR, M. P. - SCHOLL, H. J. - TAMBOURIS, E. (eds.). Electronic Government [online]. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 11685. Cham: Springer, 2019, pp. 248-261 [cit. 2023-12-07]. Available at: https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-27325-5_19.

10. FILIČKO, V. - SOKOL, M. Elektronizácia a digitalizácia ako prostriedok odňatia práva na súdnu ochranu - vybrané aspekty. Studia iuridica Cassoviensia [online]. 2021, Vol. 9, No. 2, pp. 34-42 [cit. 2023-12-07]. Available at: https://zenodo.org/record/5526192. CrossRef

11. FINLAY, S. Artificial Intelligence and Machine Learning for Business: a No-nonsense Guide to Data Driven Technologies. Great Britain: Relativistic Books, 2017.

12. HUČKOVÁ, R. Zásady spracovania osobných údajov podľa GDPR so zreteľom na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Studia Iuridica Cassoviensia [online]. 2020, Vol. 8, No. 2, pp. 30-44 [cit. 2023-12-07]. Available at: https://zenodo.org/record/5115470. CrossRef

13. JAKAB, R. Verejnosprávny cyklus v správnych procesoch. Public administration and society. 2010, Vol. XI, No. 2, pp. 12-8.

14. MAINZER, K. Künstliche Intelligenz - Wann übernehmen die Maschinen? Technician im Focus. Berlin, Heidelberg: Springer, 2016. CrossRef

15. MINSKY, M. L. Computation: Finite and Infinite Machines. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1967.

16. SUKSI, M. Administrative due process when using automated decision-making in public administration: some notes from a Finnish perspective. Artificial Intelligence and Law [online]. 2021, Vol. 29, No. 1, pp. 87-110 [cit. 2023-12-07]. Available at: https://link.springer.com/10.1007/s10506-020-09269-x. CrossRef

17. SUKSI, M. On the openness of the digital society: from religion via language to algorithm as the basis for the exercise of public powers. In: LIND, A. S. - REICHEL, J. - ÖSTERDAHL, I. (eds.). Transparency in the future - Swedish openness 250 years. Tallinn: Ragulka Press, pp. 285-317.

18. TEKELI, J. Záruky zákonnosti vo verejnej správe. In: SEMAN, T. - JAKAB, R. - TEKELI, J. Správne právo hmotné: všeobecná časť. Košice: ŠafárikPress, 2020, pp. 172-186.

19. TURING, A. M. I. Computing Machinery and Intelligence. Mind [online]. 1950, Vol. LIX, No. 236, pp. 433-460 [cit. 2023-12-07]. Available at: https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238. CrossRef

Creative Commons License
National Report on Automation in Decision-Making in Public Administration in Slovakia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení