AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 1 (2023), 87–103

Lidská práva starších osob v krizových situacích: pohled Rady Evropy

[Human Rights of Older Persons in States of Emergency: Approach of the Council of Europe]

Alla Tymofeyeva

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.7
zveřejněno: 09. 03. 2023

Abstract

The objective of this paper is to evaluate the law of the Council of Europe (CoE) regarding protection of the human rights of elderly in crisis situations using the examples of the armed conflict in Ukraine and COVID-19. Given this, the paper is divided into two main parts. The first part analyses the response of the Council of Europe bodies to the measures influencing the rights of elderly introduced by the governments of the CoE member states in relation to COVID-19. The second part is devoted to the specifics of the legal regulation of the human rights of the elderly during armed conflicts, applying the example of the war in Ukraine. The Conclusions focus on the comparison of the protection of older people in the two mentioned crisis situations, i.e. with regard to the war in Ukraine and in connection with COVID-19. The author is of opinion that the rights of older persons received more attention in times of the health crisis than during the armed conflict.

klíčová slova: older persons; COVID-19; war; ECtHR; crisis; Council of Europe; state of emergency

reference (61)

1. Agreement between the Member States of the Council of Europe on the issue to Military and Civilian War-Disabled of an International Book of Vouchers for the repair of Prosthetic and Orthopaedic Appliances (ETS No. 040), 1962.

2. Agreement on the Exchange of War Cripples between Member Countries of the Council of Europe with a view to Medical Treatment (ETS No. 020), 1955.

3. BIH-2020-1-001, a) Bosnia and Herzegovina / b) Constitutional Court / c) Chamber / d) 22-02-2020 / e) AP 1217/20 / f) / g) / h) CODICES (English). In: CODICES [online]. [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm.

4. BÍLKOVÁ, V. Jak chránit seniory v čase koronaviru? [online]. Policy paper. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 6. 11. 2020 [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: https://www.dokumenty-iir.cz/PolicyPapers/2020/PP_11_2020_VBilkova_covid19.pdf.

5. BÍLKOVÁ, V. - ŠIMÁČKOVÁ, K. - TYMOFEYEVA, A. Lidská práva starších lidí. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022.

6. CDL-AD(2020)014, Report Respect for Democracy, Human Rights and the Rule of Law During States of Emergency : Reflections. European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Strasbourg, 19 June 2020, Study n° 987/2020.

7. CPT, Ukraine: Visit 2020, CPT/Inf (2020) 40, Section: 2/13 ze dne 30. 11. 2020.

8. Council of Europe. Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis: a toolkit for member states. Information Document SG/Inf(2020)11 [online]. 7. 4. 2020 [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40.

9. Department of the European Social Charter, Directorate General Human Rights and Rule of Law. Russian Federation and the European Social Charter [online]. Council of Europe, 2022 [cit. 2022-10-26]. Dostupné na: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805ac116.

10. DLUBALOVÁ, K. Od pátku bude v Česku platit nouzový stav. Pomůže Ukrajincům a lidem, kteří se o ně starají. Běžných občanů se nedotkne. In: Ministerstvo vnitra České republiky: Zpravodajství [online]. [cit. 2022-10-14]. Dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/od-patku-bude-v-cesku-platit-nouzovy-stav-pomuze-ukrajincum-a-lidem-kteri-se-o-ne-staraji-beznych-obcanu-se-nedotkne.aspx.

11. e-Bulletin on Constitutional Case-Law: special collection of cases related to CODVID-19. In: Venice Commission - Council of Europe [online]. [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: https://venice.coe.int/files/Bulletin/COVID-19-e.htm.

12. ECtHR, Association of orthodox ecclesiastical obedience v. Greece (communicated case), no. 52104/20 - stížnost komunikována vládě v březnu 2021.

13. ECtHR, Constantin-Lucian Spînu v. Romania, no. 29443/20, 11. 10. 2022.

14. ECtHR, Feilazoo v. Malta, no. 6865/19, 11. 3. 2021.

15. ECtHR, Georgia v. Russia (II) [GC], no. 38263/08, § 144, 21. 1. 2021.

16. ECtHR, Hafeez v. United Kingdom (oznámený případ), no. 14198/20, komunikováno vládě dne 24. 3. 2020.

17. ECtHR, Khlebik v. Ukraine, no. 2945/16, 25. 7. 2017.

18. ECtHR, Kononov v. Latvia [GC], no. 36376/04, 17. 5. 2010.

19. ECtHR, Le Mailloux v. France (dec.), no. 18108/20, 5. 11. 2020.

20. ECtHR, Taştan v. Turkey, no. 63748/00, 4. 3. 2008.

21. ECtHR, TOROMAG, S.R.O. and 4 other applications against Slovakia (decision), no. 41217/20, 28. 6. 2022.

22. ECtHR, Tsezar and Others v. Ukraine, nos. 73590/14 and 6 others, 13. 2. 2018.

23. ECtHR, Ukraine v. Russia (re Crimea) (dec.) [GC], nos. 20958/14 and 38334/18, § 338, 16. 12. 2020.

24. ECtHR, Zambrano v. France (dec.), no. 41994/21, 7. 10. 2021.

25. ECtHR. COVID-19 health crisis [online]. 2022 [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Covid_ENG.pdf.

26. ECtHR. ECtHR to adjourn some individual applications on Eastern Ukraine pending Grand Chamber judgment in related inter-State case [online]. 17. 12. 2018 [cit. 2022-10-19]. Dostupné na: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=003-6282063-8189102&filename=ECHR%20to%20adjourn%20some%20individual%20applications%20related%20to%20Eastern%20Ukraine.pdf.

27. ECtHR. Extension of exceptional measures at the European Court of Human Rights [online]. 9. 4. 2020 [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/EN_PDS_20200316_ECHR-is-taking-exceptional-measures.pdf.

28. ECtHR. Factsheet - Armed conflicts [online]. 2022 [cit. 2022-10-19]. Dostupné na: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Armed_conflicts_ENG.pdf.

29. European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, CPT/Inf(2020)13 [online]. 20. 3. 2020 [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: https://rm.coe.int/16809cfa4b.

30. European Committee of Social Rights. Open Society European Policy Institute (OSEPI) v. Bulgaria, Complaint No. 204/2022 [online]. 25. 1. 2022 [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: https://rm.coe.int/cc204casedoc1-en/1680a55b46.

31. European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes (ETS No. 082).

32. GROCHOVÁ, M. - MAJERČÍK, L. Convention in times of COVID-19: who is the Master of International Treaties? Czech Yearbook of Public and Private International Law. 2020, Vol. 11, s. 39-40.

33. Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons. In: Cambridge Core [online]. 15. 6. 2015 [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: https://www.cambridge.org/core/journals/international-legal-materials/article/abs/interamerican-convention-on-protecting-the-human-rights-of-older-persons/358D9FDA98AB2E6ADDE8875767E0CD84.

34. LUKAS, K. Social Rights in times of pandemic. In: Council of Europe [online]. [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/social-rights-in-times-of-pandemic.

35. Monitoring the situation of older persons deprived of liberty in the context of the COVID-19 pandemic. In: osce [online]. 25. 5. 2022 [cit. 2022-11-03]. Dostupné na: https://www.osce.org/odihr/519003.

36. News 2021: Council of Europe anti-torture Committee announces periodic visits to eight countries in 2022. In: Council of Europe: European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) [online]. 29. 7. 2021 [cit. 2022-10-24]. Dostupné na: https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-announces-periodic-visits-to-eight-countries-in-2022.

37. Newsroom: Council of Europe leaders make joint statement on Ukraine. In: Council of Europe [online]. 15. 2. 2022 [cit. 2022-10-24]. Dostupné na: https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-leaders-make-joint-statement-on-ukraine.

38. Older People Deprived of Liberty: Monitoring the Risks. In: osce [online]. 15. 5. 2021 [cit. 2022-11-03]. Dostupné na: https://www.osce.org/odihr/489517.

39. Statement: Older persons need more support than ever in the age of the Covid-19 pandemic. In: Council of Europe [online]. 20. 3. 2020 [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/older-persons-need-more-support-than-ever-in-the-age-of-the-covid-19-pandemic.

40. Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Older Persons. In: African Union [online]. 31. 1. 2016 [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-older-persons.

41. Reservations and Declarations for Treaty No.005 - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 005). In: Council of Europe [online]. [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=declarations-by-treaty&numSte=005&codeNature=0.

42. Revidovaná Evropská sociální charta, Štrasburk, 3. 5. 1996.

43. Rozhodnutí vlády České republiky ze dne 3. 4. 2006 č. 121/2006 o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006.

44. Rozhodnutí vlády České republiky ze dne 2. 6. 2013 č. 140/2013 o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy na dobu od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání.

45. RUFFER, E. The European Convention on Human Rights in Times of Trouble: Use of Derogations under Article 15 ECHR. Czech Yearbook of Public and Private International Law. 2020, Vol. 11, s. 19-22.

46. Sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících.

47. Standards and tools. In: Council of Europe: European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) [online]. [cit. 2022-10-26]. Dostupné na: https://www.coe.int/en/web/cpt/standards.

48. Statement: International Day of Older Persons - taking action to ensure the full enjoyment of human rights throughout life. In: Council of Europe: Commissioner for Human Rights [online]. 30. 9. 2022 [cit. 2022-10-24]. Dostupné na: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/international-day-of-older-persons-taking-action-to-ensure-the-full-enjoyment-of-human-rights-throughout-life.

49. The promotion of human rights of older persons / La promotion des droits de l'homme des personnes âgées [online]. Council of Europe, 2019 [cit. 2022-10-26]. Dostupné na: https://rm.coe.int/promotion-of-human-rights-of-older-persons/16809fb9bf.

50. The right of elderly persons to social security. In: Council of Europe [online]. [cit. 2022-10-17]. Dostupné na: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/article-23.

51. TYMOFEYEVA, A. Non-governmental organisations under the European Convention on Human Rights: Exceptional Legal Standing. Passau-Berlin-Prague: RWW Science And New Media, 2015.

52. Ukraine. In: Council of Europe [online]. [cit. 2022-10-24]. Dostupné na: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/ukraine.

53. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, jednaná v Římě dne 4. 11. 1950.

54. Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia, 8. 12. 1948.

55. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

56. War in Ukraine: Follow up. In: Council of Europe [online]. [cit. 2022-10-24]. Dostupné na: https://www.coe.int/en/web/portal/war-in-ukraine/follow-up.

57. YUDKIVSKA, G. "And the Work of Justice Shall Be Peace…" - When Human Rights Are Not the Path to Peace and Security. In: KJØLBRO, J. F. - O'LEARY , S. - TSIRLI, M. (eds.). Liber amicorum Robert Spano. The Hague: Eleven, 2022.

58. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

59. Zásada rovného zacházení s osobami, 2. 7. 2008.

60. Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války ze dne 12. srpna 1949.

61. 13th National Report on the implementation of the European Social Charter submitted by the government of Ukraine, registered by the Secretariat on 27 August 2021.

Creative Commons License
Lidská práva starších osob v krizových situacích: pohled Rady Evropy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení