AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 1 (2023), 75–85

Sociálně-právní dopady současného pojetí exekučního řízení pro obyvatele České republiky

[Socio-legal Impacts of the Current Concept of Execution Procedure for Citizens of the Czech Republic]

Jitka Wolfová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.6
zveřejněno: 09. 03. 2023

Abstract

The last amendment to the Enforcement Code, which was introduced by the No. 286/2001 Sb., is an extensive amendment in its content. The aim of this amendment was mainly to solve the problem of multiple execution proceedings, an introduction of the principle of one mandatory single judicial officer. The amendment did not achieve its goal. It is unsystematic and chaotic. It increases the administrative duties of judicial officers and the overall increase in costs of the entire execution procedure, including the costs of entitled persons. The amendment lengthens and procedurally complicates the entire execution procedure not only for the judicial officer, but especially for the obligee and the beneficiary. It introduces positive changes to protect obligated persons who are socially weak, but in a complex and problematically applicable manner. The established legislative trend in the form of large debt amnesties for certain types of claims is a moral hazard for society.

klíčová slova: court bailiff; enforcement proceedings; major amendment to enforcement regulations; reducing the enforceability of the law; increasing the complexity and cost of enforcement proceedings; mandatory suspension of enforcement; protection of socially weak obligees; judicial officer

reference (10)

1. ONUŠ, V. Velká novela exekučního řádu: náprava přešlapů z minulosti, spravedlivější systém ale zatím nepřinese. In: rekonstrukce státu [online]. 20. 7. 2021 [cit. 2022-02-07]. Dostupné na: https://www.rekonstrukcestatu.cz/archiv-novinek/velka-novela-exekucniho-radu-naprava-preslapu-z-minulosti-spravedlivejsi-system-ale-zatim-neprinese.

2. EK ČR: Milostivé léto využili lidé s nižším počtem exekucí, stát "odpustil" více než jednu a půl miliardy na příslušenství. In: Exekutorská komora České republiky [online]. © 2009-2022 [cit. 2022-02-02]. Dostupné na: https://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/2943-ek-cr-milostive-leto-vyuzili-lide-s-nizsim-poctem-exekuci-stat-odpustil-vice-nez-jednu-a-pul-miliardy-na-prislusenstvi?w=. Statistiky: Exekutorská komora České republiky [online]. © 2009-2022 [cit. 2022-02-02]. Dostupné na: https://statistiky.ekcr.info/statistiky.

3. FABIAN, P. Novela exekučního řádu 2021. In: POHLEDÁVKY ONLINE [online]. Fabian & Partners, © 2016-2022 [cit. 2022-02-07]. Dostupné na: https://www.pohledavkyonline.cz/novela-exekucniho-radu-2021/.

4. MATOUŠOVÁ, D. Jaké další změny přináší novela exekučního řádu? In: Toman & Partneři advokátní kancelář [online]. 25. 8. 2021 [cit. 2022-02-07]. Dostupné na: https://iustitia.cz/blog/clanky/jake-dalsi-zmeny-prinasi-novela-exekucniho-radu.html.

5. MLEJNKOVÁ, J. Novela exekučního řádu. In: advokatky.cz [online]. 1. 11. 2021 [cit. 2022-02-07]. Dostupné na: https://www.advokatky.cz/?news=novela-exekucniho-radu.

6. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Novela z. - občanský soudní řád. Sněmovní tisk 545/0 [online]. 19. 7. 2019 [cit. 2022-02-03]. Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=166736.

7. ŠIKEL, L. Co přináší novela exekučního řádu pro věřitele a zaměstnavatele? In: epravo [online]. 14. 7. 2021 [cit. 2022-02-03]. Dostupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/co-prinasi-novela-exekucniho-radu-pro-veritele-a-zamestnavatele-113248.html.

8. ŠTIKA, M. Jak zasáhne do právního řádu Konfuzní novela exekučního práva? In: Česká justice [online]. 30. 12. 2021 [cit. 2022-02-03]. Dostupné na: https://www.ceska-justice.cz/blog/jak-zasahne-do-pravniho-radu-konfuzni-novela-exekucniho-prava/.

9. ŠTIKA, M. První den roku 2022 přinese legislativní změny exekučního práva. Advokátní deník [online]. 30. 12. 2021 [cit. 2022-02-03]. Dostupné na: https://advokatnidenik.cz/2021/12/30/prvni-den-roku-2022-prinese-legislativni-zmeny-exekucniho-prava/.

10. <bez popisu>

Creative Commons License
Sociálně-právní dopady současného pojetí exekučního řízení pro obyvatele České republiky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení