AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 1 (2023), 59–74

Nucený zánik členství v družstvu

[Forced Termination of Membership in a Cooperative]

Tomáš Dvořák

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.5
zveřejněno: 09. 03. 2023

Abstract

This scientific study deals with the issue of individual methods of forced termination of membership in a cooperative. The study is written according to the legislation contained in Act No. 90/2012 Sb., on business companies and cooperatives (Act on business corporations), as amended by Act No. 33/2020 Sb. and No. 163/2020 Sb., which entered into force on 1. 7. 2020 and 1. 1. 2021. Specifically, the individual methods of forced termination of membership in a cooperative are analysed, which are bankruptcy, discharge of debt, execution, and expulsion of a member.

klíčová slova: cooperative; forced termination of cooperative membership; bankruptcy; debt relief; execution; expulsion of a member

reference (14)

1. DĚDIČ, J. - LASÁK, J. Nesrovnalosti v právní úpravě družstev ve světle novely zákona o obchodních korporacích. Obchodní právo. 2021, roč. 30, č. 1, s. 1210-8278.

2. LASÁK, J. - POKORNÁ, J. - ČÁP, Z. - DOLEŽIL, T. Zákon o obchodních korporacích: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

3. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 29 Odo 834/2006, ASPI JUD104864CZ.

4. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. 29 Odo 1107/2003. In: BALÁK, F. a kol. Soubor civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu. Svazek 30. Praha: C. H. Beck, 2004.

5. Rozsudek Nejvyššího soudu SR, sp. zn. 1 Obo 98/2004. Zo súdnej praxe. 2006, č. 4, s. 143 a násl.

6. ŠTENGLOVÁ, I. - HAVEL, B. - CILEČEK, F. - KUHN, P. - ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021.

7. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2003, sp. zn. 32 Odo 666/2002. Právní rozhledy. 2003, roč. 11, č. 7, s. 373 a násl.

8. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 29 Cdo 1780/2015, ASPI JUD321220CZ.

9. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1155/201, ASPI JUD277060CZ.

10. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 29 Odo 1181/2006. Soudní judikatura. 2008, roč. 12, č. 10, s. 800 a násl.

11. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. 27 Cdo 2613/2018, ASPI JUD591992CZ.

12. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2006, sp. zn. 29 Odo 1374/2005, ASPI JUD34016CZ.

13. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3433/2015, ASPI JUD314010CZ.

14. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. 29 Odo 706/2004. Soudní rozhledy. 2008, roč. 14, č. 8, s. 177 a násl.

Creative Commons License
Nucený zánik členství v družstvu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení