AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 1 (2023), 45–58

Význam požadavku na strukturovaný postup znalce v nové úpravě znalecké činnosti

[An Explanation of the Structured Expert Procedure in the New Regulation of Expert Law in the Czech Republic]

Jiří Závora

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.4
zveřejněno: 09. 03. 2023

Abstract

The aim of this theoretical study is a hermeneutical interpretation of the meaning of the requirement for a structured expert procedure, especially in relation to the review ability of expert evidence. The study also aims to explain the review ability of expert evidence in relation to the conceptual changes in the new regulation of expert activities in the Czech Republic.

klíčová slova: reviewability; expert procedure; evaluation of expert evidence

reference (31)

1. BATESON, G. Steps to an ecology of mind. New York: Ballantine Books, 1979.

2. BATESON, G. Mind and nature: A necessary unity. New York: EP Dutton, 1979.

3. DÖRFL, L. - LEHKÁ, M. - VISINGER, R. - KRYSL, A. Zákon o znalcích: komentář. Praha: C. H. Beck, 2021.

4. DROR, I. E. - HAMPIKIAN, G. Subjectivity and bias in forensic DNA mixture interpretation. Sci Justice. 2011, Vol. 51, No. 4, s. 204-208. CrossRef

5. EDMOND, G. Legal versus Non-Legal Approaches to Forensic Science Evidence. International Journal of Evidence and Proof. 2016, Vol. 20, No. 1, s. 3-28. CrossRef

6. FEYERABEND, K. P. Against method: outline of an archistic theory of knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1970.

7. GATOWSKI, S. a kol. Asking the gatekeepers: a National Survey of Judges on Judging Expert Evidence in post-Daubertworld. Law and Human Behavior. 2021, Vol. 25, No. 5, s. 433-458. CrossRef

8. IFSPCZ. Postup soudního znalce od 1. 1. 2021. In: YouTube [online]. 2021 [cit. 2021-09-01]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=QwGfsQX12OI.

9. KŘÍSTEK, L. - BÜRGER, P. - VUČKA, J. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Praha: Leges, 2021.

10. MARTINSON, B. C. - ANDERSON, M. S. - DE VRIES, R. Scientists behaving badly. Nature. 2005, Vol. 435, No. 7043, s. 737-738. CrossRef

11. MARTIRE, K. A. - EDMOND, G. Rethinking Expert Opinion Evidence. Melbourne University Law Review. 2017, Vol. 40, s. 967-998.

12. Ministerstvo spravedlnosti. Didaktická pomůcka k nové struktuře znaleckého posudku. In: znalci.justice.cz [online]. [cit. 2022-01-03]. Dostupné na: https://znalci.justice.cz/didakticka-pomucka-k-nove-strukture-znaleckeho-posudku/.

13. MURPHY, E. Inside the cell: the dark side of forensic DNA. New York: Nation Books, 2015.

14. Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. II. ÚS 2172/14.

15. Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. III. ÚS 299/2006.

16. National Research Council. Strengthening Forensic Science in The United States: a Path Forward. Washington, D.C: The National Academies Press, 2009.

17. RICHTER, M. - PÚRY, F. Vliv nového znaleckého práva na zjišťování škody v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2020, roč. 50, č. 11, s. 20-25.

18. RICHTER, M. - VÍTKOVÁ, K. Vybrané problémy oceňování v reorganizaci v kontextu nového zákona o znalcích. Bulletin advokacie. 2020, roč. 50, č. 12, s. 36-40.

19. RISINGER, D. M. - SAKS, M. J. Rationality, Research and Leviathan: Law Enforcement-Sponsored Research and the Criminal Process. Michigan State DCL Law Review. 2003, Vol. 4, s. 1023-1050.

20. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 22 Cdo 1810/2009.

21. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 26 Cdo 3928/2013.

22. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 32 Cdo 2197/2016.

23. Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 23. 3. 1999 ve věci Kumho Tire Co. vs. Carmichael 526 U.S. 137/1999.

24. Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 28. 6. 1993 ve věci Dauber vs. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579, 590/1993.

25. Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 15. 12. 1997 ve věci General Electric vs. Joiner 522 U.S. 136 /1997.

26. SANDERS, J. "Utterly in effective": do courts have a role in improving the quality of forensic expert testimony? Fordham Urban Law Journal. 2010, Vol. 38, No. 2, s. 547-569.

27. SCHECK, B. - NEUFELD, P. - DWYER, J. Actual innocence: when justice goes wrong and how to make it right. New York: Signet, 2001.

28. SMÉKAL, V. Malý úvod do vědecké práce [online rukopis]. Brno: FSS MU, [nedat.], s. 3 [cit. 2021-09-01]. Dostupné na: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OdCjiANJZyoJ:https://is.muni.cz/el/1423/jaro2004/PSY704/um/Maly_uvod_do_vedecke_prace.pdf+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=at&client=firefox-b-d.

29. ŠEVČÍK, P. - ULLRICH, L. Znalecké právo. Praha: C. H. Beck, 2015.

30. The President's Council of Advisors on Science and Technology. Forensic Science in Criminal Courts: Ensuring Scientific Validity of Feature-Comparison Methods: Report to the President. [Washington, D.C.]: Executive Office of the President, President's Council of Advisors on Science and Technology, 2016.

31. ZÁVORA, J. Příčiny obtížné přezkoumatelnosti znaleckých posudků. Acta Iuridica Olomucensia. 2017, roč. 12, č 1, s. 120−149.

Creative Commons License
Význam požadavku na strukturovaný postup znalce v nové úpravě znalecké činnosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení