AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 1 (2022), 91–105

K uplatňování správněprávní odpovědnosti při složkové ochraně životního prostředí se zaměřením na ochranu ovzduší

[The Application of Administrative Liability in the Field of Environmental Protection with a Focus on Air Protection]

Zdeněk Fiala

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.6
zveřejněno: 10. 03. 2022

Abstract

The aim of this paper is to outline the current condition and identify development trends in the application of administrative liability in the field of component (ecosystem) environmental protection. For this purpose, the author first summarizes the theoretical basis of the application of administrative liability, which he confronts with the application practice, which is presented through the analysis of annual reports of administrative offenses prepared by central administrative authorities according to § 110 of Act No. 250/2016 Sb., annual activity reports of Czech Environmental Inspectorate and demonstrates in more detail on air protection.

Klíčová slova: administrative liability; component environmental protection; environment; air protection; administrative offence; administrative punishment; non-criminal sanction

reference (15)

1. Česká inspekce životního prostředí. Výroční zpráva 2018 [online]. Praha: Česká inspekce životního prostředí, 29. 4. 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné na: https://www.cizp.cz/file/Ow8/VZ-CIPZ-2018-final.pdf.

2. Česká inspekce životního prostředí. Výroční zpráva 1019 [online]. Praha: Česká inspekce životního prostředí, 17. 6. 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné na: https://www.cizp.cz/file/3M8/Vyrocni-zprava-CIZP-2019.pdf.

3. Česká inspekce životního prostředí. Výroční zpráva 2020 [online]. Praha: Česká inspekce životního prostředí, 5. 8. 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné na: https://www.cizp.cz/file/dw9/Vyrocni-zprava-CIZP-2020.pdf.

4. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7.

5. GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1.

6. HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-624-1.

7. JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Právo životního prostředí: zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-80-210-8041-6.

8. KOPECKÝ, M. Správní právo: obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021. ISBN 978-80-7400-820-7.

9. PRÁŠKOVÁ, H. Správní sankce netrestní povahy. In: SKULOVÁ, S. - KLIKOVÁ, A. - HEJČ, D. (eds.). Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019. ISBN 978-80-210-9360-7.

10. PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-456-8.

11. PRŮCHA, P. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7239-281-0.

12. PRŮCHA, P. K pojetí správněprávní odpovědnosti a správního trestání. Správní právo. 2014, roč. XLVII, č. 1-2, s. 16-27. ISSN 0139-6005.

13. Přehled přestupků podle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich za rok 2020. In: Ministerstvo zemědělství [online]. 4. 5. 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné na: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/prestupky-podle-zakona-c-250-2016-sb/prehled-prestupku-podle-zakona-250-2016.html.

14. Přehled přestupků za Ministerstvo životního prostředí. In: Ministerstvo životního prostředí [online]. [cit. 2021-12-02]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/cz/prehled_pestupku.

15. SMRŽ, V. a kol. (eds.). Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2021 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/OPZPUR-SPZP_2030-20211203.pdf.

Creative Commons License
K uplatňování správněprávní odpovědnosti při složkové ochraně životního prostředí se zaměřením na ochranu ovzduší is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení