AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 1 (2022), 75–90

Právní regulace nakládání s primárními mikroplasty na úrovni EU a v některých evropských zemích

[Legal Regulation of the Management of Primary Microplastics at the EU Level and in Some European Countries]

Adam Novák

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.5
zveřejněno: 10. 03. 2022

Abstract

The author deals with the legal regulation of the management of primary microplastics at the EU level. The article is mainly devoted to the comparison of the already existing legal regulation of some EU Member States, which have already adopted measures concerning the handling of so-called microbeads. Furthermore, the author deals with the comparison of these legal regulations with the prepared amendment to the REACH Regulation, which should fundamentally affect the management of primary microplastics within the EU and also serves as a harmonization regulation. Following this comparison, the author also briefly discusses the possibility of member states retaining their national legislation, especially if this legislation is broader than European legislation.

klíčová slova: microplastics; plastic waste; microbeads; EU regulation; REACH Regulation

reference (38)

1. Accord sectoriel du 9 janvier 2018 visant à soutenir la substitution des microplastiques dans les produits de consommation. In: service public fédéral: Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement [online]. [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://www.health.belgium.be/fr/microplastiques.

2. A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society. In: SAPEA: Science Advice for Policy by European Academies [online]. 2019, s. 45, 48 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://www.sapea.info/topics/microplastics/.

3. BECHTOLD, R. - BOSCH, W. - BRINKER, I. EU-Kartellrecht: Kommentar. 3. Aufl. München: C. H. Beck, 2014. ISBN 9783406627460.

4. Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af kosmetiske produkter, som afrenses, der indeholder mikroplast. In: Retsinformation [online]. 19. 5. 2020 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/655.

5. Code de l'environnement. In: République Française: Liberté, Egalité, Fraternité: Légifrance [online]. [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074220/2020-01-01/.

6. Committee for Risk Assessment (RAC) - Committee for Socio-economic Analysis (SEAC). Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on intentionally-added microplastics [online]. 11. 6. 2020 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://echa.europa.eu/cs/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18244cd73.

7. Council of the European Union. Elimination of micro-plastics in products - an urgent need: information from the Belgian, Dutch, Austrian and Swedish delegations, supported by the Luxembourg delegation [online]. 3. 10. 2014 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2016263%202014%20INIT/EN/pdf.

8. Décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre de l'interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique. In: République Française: Liberté, Egalité, Fraternité: Légifrance [online]. [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034154540/.

9. Denmark reboots ban on microplastics in rinse-off cosmetics. In: Chemical Watch [online]. 29. 1. 2020 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na https://chemicalwatch.com/90226/denmark-reboots-ban-on-microplastics-in-rinse-off-cosmetics.

10. Department for Environment, Food & Rural Affairs - GOVE, M. Press release: world leading microbeads ban comes into force. In: GOV.UK [online]. 19. 6. 2018 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na https://www.gov.uk/government/news/world-leading-microbeads-ban-comes-into-force.

11. Disegni do legge. Art. 9, Divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche. In: Senato della Repubblica [online]. 2016 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/993025/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1-articolo_articolo9.

12. ECHA. Annex XV Restriction Report: proposal for a restriction of intentionally added microplastics. Version 1.2 [online]. 22. 8. 2019, s. 6 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://echa.europa.eu/cs/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18244cd73.

13. European Comission. Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European economic and social comitee and the Commitee of the regions: an European Strategy for Plastics in a Circular Economy, COM/2018/028 final. In: EUR-lex: Access to European Union law [online]. 16. 1. 2018 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN.

14. Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. In: SVERIGES RIKSDAG [online]. 25. 6. 1998 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998944-om-forbud-mm-i-vissa-fall_sfs-1998-944.

15. GEIGER, R. - KHAN, D. - KOTZUR, M. EUV/AEUV: Kommentar. 6. Aufl. München: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-3-406-67480-8.

16. GESAMP. Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: a global assessment. KERSHAW, P. J. (ed.). (IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection). Rep. Stud. GESAMP [online]. 2015, No. 90, s. 18 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/GESAMP_microplastics%20full%20study.pdf.

17. KENTIN, E. Banning Microplastics in Cosmetic Products in Europe: Legal Challenges. In: COCCA, M. - DI PACE, E. - ERRICO, M. - GENTILE, G. - MONTARSOLO, A. - MOSSOTTI, R. (eds.). Proceedings of the International Conference on Microplastic Pollution in the Mediterranean Sea [online]. Springer Water. Cham: Springer, 2018, s. 245-250 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-71279-6_34. CrossRef

18. KNAPP, V. Velké právní systémy. Praha: C. H. Beck, 1996. ISBN 8071790893.

19. Microbeads (prohibition) Act 2019. In: eISB [online]. 26. 12. 2019 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2019/act/52/enacted/en/print.

20. Nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

21. Nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách.

22. Nařízení (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání na trh hnojivých výrobků EU.

23. Nařízení (EU) 528/2012 o biocidních přípravcích.

24. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

25. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky.

26. Pokyny o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 81 odst. 3 SES), 2011/C 11/01. In: EUR-lex: Access to European Union law [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=LEGISSUM:l26114.

27. ROSSMANN zavádí vlastní pečeť "BEZ mikroplastů". In: Rossmann [online]. 26. 4. 2019 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://www.rossmann.cz/o-nas/udrzitelnost/mikroplasty/rossmann-zavadi-vlastni-pecet-bez-mikroplastu.

28. Rozhodnutí Komise ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. COMP/39579, Consumer Detergents.

29. Rozsudek SDEU ze dne 8. 11. 2007, sp. zn. T-234/04, Komise vs. Nizozemsko.

30. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost.

31. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

32. Smlouva o fungování Evropské unie.

33. Společenství v oblasti mořské environmentální politiky.

34. The Environmental Protection (Microbeads) (England) Regulations 2017. In: legislation.gov.uk [online]. 19. 10. 2017 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/1312/introduction/made.

35. The Environmental Protection (Microbeads) Regulations (Northern Ireland) 2019. In: GOV. UK [online]. 12. 2. 2019 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://www.legislation.gov.uk/primary+secondary?title=Microbeads.

36. The Environmental Protection (Microbeads) (Scotland) Regulations 2018. In: GOV. UK [online]. 17. 5. 2018 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://www.legislation.gov.uk/primary+secondary?title=Microbeads.

37. The Environmental Protection (Microbeads) (Wales) Regulations 2018. In: GOV. UK [online]. 19. 6. 2018 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://www.legislation.gov.uk/primary+secondary?title=Microbeads.

38. TYREE, CH. - MORRISON, D. Invisibles: the plastic inside us: an investigative report of Orb Media. In: orbmedia [online]. 2017 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://orbmedia.org/tke-invisibles/.

Creative Commons License
Právní regulace nakládání s primárními mikroplasty na úrovni EU a v některých evropských zemích is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení