AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 1 (2022), 107–114

Is the Right to Live in an Environment with Clean Air a Personal Interest? Selected Issues

Ewa Radecka

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.7
zveřejněno: 10. 03. 2022

Abstract

This article attempts to synthetically discuss the right to live in a clean environment through the prism of the regulations on personal interests. The aim is to bring this issue closer to the Czech reader, which could be a contribution to the international academic discussion in this field. First, the author points to the socio-economic background of the current poor air quality in Poland, and then goes on to try to define a personal good and a clean environment. She then presents the relevant case law and the position of the legal scholarship in this respect, with a simultaneous attempt to determine the consequences of any discrepancies.

Klíčová slova: environmental law; air; personal interest

reference (32)

1. Climate Change 2021: the Physical science Basis. In: IPCC [online]. 7.8.2021 [cit. 2021-08-09]. Available at: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/.

2. Directive 2008/50/EC of the European Parliament, and of the Council, 2008/50/WE of 21 May 2008, on ambient air quality and cleaner air for Europe (Official Journal of the European Union. L 152. 11.6.2008).

3. DOKTÓR-BINDAS, K. Prawo do czystego powietrza. Przegląd Konstytucyjny. 2020, No. 4, pp. 1-33.

4. GRZESZAK, T. Dobro osobiste jako dobro zindywidualizowane. Przegląd Sądowy. 2018, No. 4, pp. 7-41.

5. GRZYBOWSKI, S. Glosa do wyroku SN z dnia 10 lipca 1975 r., I CR 356/75. Orzecznictwo Sądów Polskich. 1976, No. 12, item. 232, pp. 540-542.

6. HEJBUDZKI, M. Normatywne podstawy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego koncepcji prawa podmiotowego do życia w czystym środowisku. Studia Prawnoustrojowe. 2019, Vol. 43, pp. 121-139. CrossRef

7. IWAŃSKA, B. Ochrona powietrza w systemie prawa ochrony środowiska. Europejski Przegląd Sądowy. 2017, No. 7, pp. 4-14.

8. KALUS, S. Komentarz do art. 23 Kodeksu cywilnego, pkt 34. In: FRAS, M. - HABDAS, M. (eds.). Kodeks cywilny: komentarz. Tom I., Część ogólna (art. 1-125). Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. In: Lex 2018 [online]. [cit. 2021-09-19]. Available at: https://sip.lex.pl.

9. KATNER, W. J. Prawo człowieka do korzystania z wartości środowiska to prawo obywatelskie czy także podmiotowe prawo cywilne? Studia Prawno Ekonomiczne. 1990, No. 45, pp. 35-50.

10. Komisja Europejska. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 2019: sprawozdanie krajowe - Polska [online]. 4.4.2019 [cit. 2021-08-09]. Available at: ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_pl_pl.pdf.

11. KSIĘŻAK, P. Komentarz do art. 23, pkt 119-120. In: KSIĘŻAK, P. - PYZIAK-SZAFNICKA, M. (eds.). Kodeks cywilny: komentarz: część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2014. In: Lex 2014 [online]. [cit. 2021-09-19]. Available at: https://sip.lex.pl.

12. ŁASZEWSKA-HELLRIEGEL, M. - SKIBIŃSKA, M. Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018.

13. MAZUR, P. Prawo osobiste do korzystania z wartości środowiska naturalnego. Państwo i Prawo. 1999, No. 11, pp. 51-62.

14. MYLLYVIRTA, L. - HOWARD, E. Five things we learned from the world's biggest air pollution database. In: UNEARTHED [online]. 2.5.2018 [cit. 2021-08-09]. Available at: https://unearthed.greenpeace.org/2018/05/02/air-pollution-cities-worst-global-data-world-health-organisation/.

15. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. Lata 2014-2017 (I półrocze). Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, wrzesień 2018 r [online]. 11.9.2018 [cit. 2021-08-09]. Available at: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/078/.

16. PATRYK, A. Definicja i istota pojęcia dóbr osobistych. In: Lex 2014 [online]. [cit. 2021-09-19]. Available at: https://sip.lex.pl.

17. Podstawowe założenia i cel pozwu. In: Pozywam smog [online]. [cit. 2021-08-09]. Available at: https://pozywamsmog.eu/podstawowe-zalozenia-i-cel-pozwu/.

18. Poprawa jakości powietrza przekłada się na lepszy stan zdrowia i lepszą produktywność. In: Europejska Agencja Środowiska [online]. [cit. 2021-08-15] Available at: https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2020/articles/poprawa-jakosci-powietrza-przeklada-sie.

19. RADECKA, E. A legal model of air protection in Poland: selected issues. Bratislava Law Review. 2021, No. 1, pp. 159-166. CrossRef

20. RADECKA, E. The National Air Pollution Control Programme in Poland: Selected Legal Issues. Review of European Comparative Law. 2020, Vol. 40, part 1, pp. 7-23. CrossRef

21. RADECKI, W. Cywilna actio popularis w ochronie środowiska naturalnego. Palestra. 1979, No. 11-12, pp. 1-16.

22. RADECKI, W. Żądanie wstrzymania działalności szkodliwej dla środowiska w prawie cywilnym. Palestra. 1983, No. 10, pp. 1-13.

23. SKOWROŃSKA-BOCIAN, E. Prawo cywilne: część ogólna: zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis, 2005.

24. SMÓLSKA-KORPAŁA, M. Ochrona dóbr osobistych w świetle ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Nauka Polska. 1981, No. 3, p. 5.

25. SZPUNAR, A. Ochrona dóbr osobistych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.

26. The Act of 27 April 2001 the Environmental Protection Law (Journal of Law. 2020, item 1219).

27. The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws. 1997, No. 78, item 483).

28. The decision of the Supreme Court of 20 July 1984, case No. II CR 5/84. Państwo i Prawo. 1988, No. 2, p. 140.

29. The judgment of the Supreme Court of 10 July 1975 in case No. I CR 356/75, OSP 1976/12/232.

30. The resolution of the Supreme Court of 28 May 2021, Case No. III CZP 27/20, LEX nr 3180102. In: Sąd Najwyższy [online]. 1.6.2021 [cit. 2021-08-09]. Available at: https://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=446-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach&rok=2021.

31. TRZEWIK, J. Publiczne prawa podmiotowe w systemie prawa ochrony środowiska. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

32. WOŹNIAK, M. Naruszenie dóbr osobistych hałasem. Przegląd Sądowy. 2015, No. 6, pp. 33-41.

Creative Commons License
Is the Right to Live in an Environment with Clean Air a Personal Interest? Selected Issues is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení