AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 1 (2022), 53–73

Právní úprava ochrany volně žijících živočichů

[Legal Regulation of Wild Animal Protection]

Barbora Křížová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.4
zveřejněno: 10. 03. 2022

Abstract

This article contains the main conclusions of a dissertation on legal regulation of wild animal protection, which was written within a doctoral study at the Faculty of Law, Charles University (Department of Environmental Law). The main goal of the dissertation was to comprehensively describe and analyse the legal regulation in detail, including its current legislative development, and to process a complete set of the international, EU, and Czech legal regulation in the field of wild animal protection. Wild animals are protected within the biodiversity protection and nature and landscape conservation, which can be divided into territorial and species protection, when this article focuses mainly on the species one. The article consists of three main parts, which focus on the international, European Union and Czech legal regulation. The text of the article was completed on 15 October 2021.

Klíčová slova: biodiversity protection; species protection; wildlife law

reference (86)

1. BURNIE, D. (ed.). Zvíře: obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů. 5. vyd. Přeložil ŠMAHA, J. Praha: Euromedia Group, 2020, 624 s. ISBN 978-80-242-7046-3.

2. ČEPELKA, Č. - ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018, 549 s. ISBN 978-80-7400-721-7.

3. DAMOHORSKÝ, M. - DROBNÍK, J. - SMOLEK, M. - SOBOTKA, M. - STEJSKAL, V. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 630 s. ISBN 978-80-7400-338-7.

4. DAVIS, M. A. Invasion biology. Oxford: Oxford University Press, 2009, 244 s. ISBN 978-0-19-921876-9.

5. DAVIS, M. A. a kol. Don't judge species on their origins. Nature. 2011, č. 474, s. 153-154. CrossRef

6. DOLEŽALOVÁ, H. Právní úprava regulace šíření invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů. České právo životního prostředí [online]. 2013, roč. 34, č. 2, s. 7-122 [cit. 2020-10-03]. Dostupné na: https://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_34.pdf.

7. DVOŘÁK, J. - ŠVESTKA, J. - ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 2. aktual. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 435 s. ISBN 978-80-7552-187-3.

8. EBBESSON, J. Plenary Boundaries and the Matching of International Treaty Regimes. In: WAHLGREN, P. (ed.). Scandinavian Studies in Law Volume 59 - Environmental law. Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, 2014, s. 259-284.

9. Evropská agentura pro životní prostředí. The European environment - state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019, s. 74., 496 s.

10. Evropská unie. The EU Biodiversity Strategy to 2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, 27 s.

11. GÖRNER, T. Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Evropskou unii, jejich charakteristiky, výskyt a možnosti regulace. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2018, 216 s. ISBN 978-80-7620-001-2.

12. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C.H. Beck, 2016.

13. HENDRYCH, D. - ČEBIŠOVÁ, T. - KOPECKÝ, M. - MIKULE, V. - POMAHAČ, R. - PRÁŠKOVÁ, H. - STAŠA, J. - VOPÁLKA, V. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 570 s. ISBN 978-80-7400-624-1.

14. HORODYNSKÁ, E. - KRÁSA, A. - NEUWIRTHOVÁ, H. - TOMÁŠKOVÁ, L. Aktualizace seznamu zvláště chráněných druhů v České republice. Životné prostredie. 2011, roč. 45, č. 5, s. 235-239.

15. IPBES. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn: IPBES secretariat, 2019, 56 s.

16. KRUMPÁL, M. a kol. Velká kniha živočichů. Bratislava: IKAR, a. s., 2019, 344 s. ISBN 978-80-551-7045-9.

17. LEWIS, M. - TROUWBORST, A. Bonn Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 1979 (CMS). In: FITZMAURICE, M. - TANZI, A. - PAPANTONIOU, A. (eds.). Multilateral Environmental Treaties. Cheltenham: Edward Elgar, 2017, s. 25-34. ISBN 978-1-78347-720-3. CrossRef

18. LOCKWOOD, J. L. - HOOPES, M. F. - MARCHETTI, M. P. Invasion ecology. 2nd ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013, 444 s. ISBN 978-1-4443-3365-7.

19. LUSK, S. - LUSKOVÁ, V. - HANEL, L. Černý seznam nepůvodních invazních druhů ryb České republiky. In: LUSK, S. - LUSKOVÁ, V. (eds.). Biodiverzita ichtyofauny České republiky. VIII. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2011, s. 79-97.

20. LYSTER, S. International Wildlife Law: an Analysis of International Treaties concerned with the Conservation of Wildlife. Cambridge: Grotius Publications Limited, 1985, 470 s. ISBN 0-906496-22-5. CrossRef

21. MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné: obecná část a poměr k jiným právním systémům. 7. upr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 395 s. ISBN 978-80-210-9510-6.

22. Ministerstvo životního prostředí. Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020-2025. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2020, 114 s. ISBN 978-80-7212-646-0.

23. Ministerstvo životního prostředí. Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016-2025. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2016, 134 s. ISBN 978-80-7212-609-5.

24. PERGL, J. Pomůže škatulkování při likvidaci invazních druhů? Fórum ochrany přírody. 2017, č. 3, s. 19-21.

25. PERGL, J. - SÁDLO, J. - PETRUSEK, A. - PYŠEK, P. Seznam prioritních invazních druhů pro ČR. Ochrana přírody. 2016, č. 2, s. 29-33.

26. PERGL, J. - ŠÍMA, J. - GÖRNER, T. - PĚKNICOVÁ, J. Biologické invaze a související právní nástroje. Živa. 2018, č. 5, s. CXXVI-CXXIX.

27. PETR, B. a kol. Zákon o myslivosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 277 s. ISBN 978-80-7478-781-2.

28. PLESNÍK, J. Biologická rozmanitost na Zemi: stav a perspektivy. Přeložil PLESNÍK, J. - ROTH, P. Praha: Scientia, 2004, 272 s. ISBN 80-7183-331-2.

29. PLUHÁČEK, J. Invazní druhy a omezení jejich chovu v zoologických zahradách. Živa. 2018, č. 5, s. CXXXIV-CXXXV.

30. ROTH, P. Červené seznamy, jejich legislativní (ne)uchopení a (ne)pochopení v ČR. Fórum ochrany přírody. 2018, č. 1, s. 16-17.

31. SÁDLO, J. Nepůvodní rostliny, neofyty, invazní druhy: a je to vůbec téma? Fórum ochrany přírody. 2017, č. 3, s. 11-13.

32. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Global Biodiversity Outlook 5. Montréal: CBD, 2020, 208 s. ISBN 9789292256883.

33. STEJSKAL, V. Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity. Beroun: Eva Rozkotová - IFEC, 2006, 242 s. ISBN 80-903409-5-4.

34. STEJSKAL, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha: Linde, 2006, 590 s. ISBN 80-7201-609-1.

35. STEJSKAL, V. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 576 s. ISBN 978-80-7552-229-0.

36. STEJSKAL, V. Zoologické zahrady mají vlastní zákon. České právo životního prostředí [online]. 2003, roč. 8, č. 2, s. 9-26 [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_08.pdf.

37. WALLACE, A. R. The Philosophy of Birds' Nests. In: Contributions to the Theory of Natural Selection: a Series of Essays. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, s. 211-230. CrossRef

38. WWF. Living Planet Report 2020: bending the curve of biodiversity loss. Gland: WWF, 2020, 45 s.

39. Aichi Biodiversity Targets. In: Convention on biological Diversity [online]. [cit. 2020-01-10]. Dostupné na: https://www.cbd.int/sp/targets/.

40. Application of the Convention: summary of Case files and complaints: reminder on the processing of complaints and new on-line form [online]. Strasbourg: Council of Europe, 25. 8. 2008 [cit. 2020-07-28]. Dostupné na: https://rm.coe.int/1680746b75.

41. COP 6 Decision VI/23. In: Convention on biological Diversity [online]. [cit. 2020-01-10]. Dostupné na: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7197.

42. Czech Republic. In: CMS [online]. [cit. 01-25-2020]. Dostupné na: https://www.cms.int/country/czech-republic.

43. Developing, Resourcing and Servicing CMS Agreements: a Policy Approach [online]. 5. 8. 2014 [cit. 2021-01-11]. Dostupné na: https://www.cms.int/sites/default/files/document/COP11_Doc_22_2_Developing_Resourcing_%26_Servicing_Agreements_E.pdf.

44. Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs - LOTMAN, A. Doc. 12459. The need to assess progress in the implementation of the Bern Convention [online]. Strasbourg: Parliamentary Assembly, Council of Europe, 5. 1. 2011 [cit. 2021-04-05]. Dostupné na: https://pace.coe.int/en/files/12775#trace-2.

45. Explanatory Report to the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats [online]. Strasbourg: Council of Europe, 19. 9. 1979 [cit. 2021-01-07]. Dostupné na: https://rm.coe.int/16800ca431.

46. Invasive Alien Species. In: Convention on Biological Diversity [online]. 5. 4. 2019 [cit. 2020-01-12]. Dostupné na: https://www.cbd.int/invasive/.

47. Lions, Leopards and Giraffes Now Migratory Species, But at What Cost?. In: First for wildlife [online]. 10. 12. 2017 [cit. 2021-01-13]. Dostupné na: https://firstforwildlife.wordpress.com/2017/11/10/lions-leopards-and-giraffes-now-migratory-species-but-at-what-cost/.

48. Návrh vyhlášky o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. In: odok [online]. 2021 [cit. 2021-10-15]. Dostupné na: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC4ADQRG7.

49. Pojďme udělat z 9869 pytláků obětavé ochránce přírody: stačí nyní změnit zákon o myslivosti!. In: Český svaz ochránců přírody [online]. 6. 4. 2021 [cit. 2021-07-24]. Dostupné na: http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&m_id_akt=9648&fbclid=IwAR0s1cktOAG23m9cZXcHfLv9jTE8ubYs3FY3-9LDKzrHyDSnI4YFsV9eOqA.

50. General Assembly. Resolution 65/161 adopted by the General Assembly [online]. 11. 2. 2011 [cit. 2021-02-18]. Dostupné na: https://www.cbd.int/undb/goals/undb-unresolution.pdf.

51. Evropská komise. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 20. května 2020: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030: navrácení přírody do našeho života [online]. 20. 5. 2020 [cit. 2020-11-1]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF.

52. Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets: "Living in Harmony with Nature" [online]. [cit. 2020-01-18]. Dostupné na: https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf.

53. Ministerstvo životního prostředí. Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 [online]. Ministerstvo životního prostředí, 2016 [cit. 2020-01-18]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/4A46CA81084E521FC1258050002DAE0C/$file/SOBR_CR_2016-2025.pdf.

54. The Bern Convention: the European treaty for the conservation of nature [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2015 [cit. 2021-01-07]. Dostupné na: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048dfb4.

55. What is CITES?. In: Cites [online]. [cit. 2020-02-09]. Dostupné na: https://cites.org/eng/disc/what.php.

56. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.

57. Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

58. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

59. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků.

60. Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků.

61. Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

62. Směrnice Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách.

63. Úmluva o biologické rozmanitosti.

64. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích.

65. Úmluvu o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů.

66. Úmluvu o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť.

67. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

68. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

69. Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů.

70. Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění pozdějších předpisů.

71. Vyhláška č. 152/2006 Sb., o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení.

72. Vyhláška č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného, ve znění pozdějších předpisů.

73. Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, ve znění pozdějších předpisů.

74. Vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu, ve znění pozdějších předpisů.

75. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

76. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

77. Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.

78. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

79. Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.

80. Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

81. Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.

82. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

83. Zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

84. Zákon č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů.

85. Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 2. července 2020, Magistrat der Stadt Wien (Křeček polní), C-477/19, ECLI:EU:C:2020:517.

86. Sněmovní tisk 731/5, pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů.

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení