AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 1 (2022), 31–52

Právní úprava ochrany přírody a krajiny ve vztahu k umisťování pozemních komunikací

[Legal Regulation of Nature and Landscape Protection in Relation to Location of Roads]

Alena Chaloupková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.3
zveřejněno: 10. 03. 2022

Abstract

This article contains a brief summary and conclusions of the dissertation of the same name, which was written within a doctoral study at the Faculty of Law, Charles University (Department of Environmental law). The issue at hand has not yet been comprehensively addressed in the Czech legal science. It, however, includes the following important questions: How is the route of a planned road located according to Czech law? How are nature and landscape protection requirements integrated into the location process? How is the issue of landscape fragmentation addressed in the process? What might be the implications of the current changes to the applicable law? The objective of the dissertation has been to create a foundation for a formulation of recommendations aimed at the optimization of the legal framework of nature and landscape protection in the relevant processes in order to ensure the most effective protection of this important public interest even if it has been decided to carry out the construction. The text of the dissertation was completed on 1 August 2021.

Klíčová slova: roads; nature and landscape protection; spatial planning

reference (41)

1. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 678 s. ISBN 978-80-7400-338-7.

2. CHALOUPKOVÁ, A. Pozemní komunikace s negativním vlivem na lokality soustavy Natura 2000 ve stanoviscích Evropské komise a v judikatuře Soudního dvora EU. České právo životnífho prostředí. 2020, roč. 58, č. 4, s. 68-88. ISSN 1213-5542.

3. Stanovisko České společnosti pro právo životního prostředí k návrhům na změnu zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s návrhem nového stavebního zákona. České právo životního prostředí. 2021, roč. 59, č.1, s. 79-80. ISSN 1213-5542.

4. STEJSKAL, V. Nový trend: omezování a vylučování působnosti orgánů ochrany přírody pro účely povolování stavebních záměrů. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2019, vol. LXV, č. 3, s. 9-19. ISSN 0323-0619. CrossRef

5. STEJSKAL, V. Zákon o ochraně přírody a krajiny, Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 576 s. ISBN 978-80-7552-229-0.

6. VOMÁČKA, V. - KNOTEK, J. - KONEČNÁ, M. - HANÁK, J. - DIENSTBIER, F. - PRŮCHOVÁ, I. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. Praha: C. H. Beck, 2018, 696 s. ISBN 978-80-7400-675-3.

7. Legislative train schedule: a European green deal: revision of the Regulation on the Trans-european transport network (TEN-T) [online]. In: European Parliament. 2021 [cit. 2021-09-30]. Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-ten-t-regulation-review.

8. HLAVÁČ, V. - ANDĚL, P. - PEŠOUT, P. - LIBOSVÁR, T. - ŠIKULA, T. - BARTONIČKA, T. - DOSTÁL, I. - STRNAD, M. - UHLÍKOVÁ, J. Doprava a ochrana fauny v České republice: metodika AOPK ČR [online]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2020 [cit. 2021-09-30]. Dostupné na: https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/217/072682.pdf?seek=1607348633.

9. Integra Consulting. Dopravní sektorové strategie 2. fáze: střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem: vyhodnocení vlivů koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění [online]. Ministerstvo dopravy, 2013 [cit. 2021-09-30]. Dostupné na: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP129K.

10. Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací [online]. Praha, srpen 2017, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017 [cit. 2021-09-30]. Dostupné na: http://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/.

11. Ministerstvo životního prostředí. Seznam zvláště chráněných rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění [online]. [cit. 2021-09-30]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zvlaste_chranene_druhy/$FILE/OP-seznam_ZCHD-20150527.pdf.

12. SVOBODA, P. Novela urychlovacího zákona: další deregulace výstavby na úkor ochrany přírody. Ochrana přírody [online]. 2020, č. 5, 1. 11. 2020 [cit. 2021-09-30]. Dostupné na: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/novela-urychlovaciho-zakona-dalsi-deregulace-vystavby-na-ukor-ochrany-prirody/.

13. Stanovisko k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony […] [online]. 15. 5. 2017 [cit. 2021-09-30]. Dostupné na: https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/old_files/1404055622.pdf.

14. Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Sdělení č. 91/2001 Sb. m. s.).

15. Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (Sdělení č. 71/2010 Sb. m. s.).

16. Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Sdělení č. 107/2001 Sb. m. s.).

17. Úmluva o biologické rozmanitosti (Sdělení č. 134/1999 Sb.).

18. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě.

19. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.

20. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

21. Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

22. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků.

23. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1187 ze dne 7. července 2021 o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T).

24. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

25. Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

26. Zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.

27. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

28. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

29. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

30. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

31. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

32. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. června 2007, č. j. 1 Ao 3/2007-60.

33. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. února 2008, č. j. 1 As 37/2005-154.

34. Usnesení Nejvyššího správního soudu zde dne 18. listopadu 2009, č. j. 9 Ao 3/2009-59.

35. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. června 2011, č. j. 6 As 8/2010-323.

36. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. června 2012, č. j. 1 Ao 7/2011-526.

37. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. května 2013, č. j. 6 As 65/2012-161.

38. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. února 2015, č. j. 5 As 54/2013-78.

39. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. května 2017, č. j. 5 As 180/2015-51.

40. Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 5/10.

41. Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2021, sp. zn. Pl. ÚS 22/17.

Creative Commons License
Právní úprava ochrany přírody a krajiny ve vztahu k umisťování pozemních komunikací is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení