AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 1 (2022), 19–30

Některé právní aspekty zpřístupňování prostorových dat

[Some Legal Aspects of Access to Spatial Data]

Jan Hak

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.2
zveřejněno: 10. 03. 2022

Abstract

The presented article discusses some legal issues regarding spatial data as a crucial tool of information society. As the introduction, the author defines some basic terms and their relation (geographic information systems, spatial data, and their infrastructures). Next, his attention concentrates briefly on the legal framework for access to such data within the European Union – especially the INSPIRE Directive, its aims and structure. In the third and main part of this article, the author analyses the quality of transposition process considering the aforementioned directive in the Czech Republic. He puts stress on the provisions transposing the national infrastructure for spatial data into Czech Act No. 123/1998 Sb., on the Right to Information on the Environment. Not underestimating the undisputable improvements made by amending Act No. 83/2015 Sb., there are still points to enhance, particularly in connection with section 11d limiting access to spatial data. The article concludes with some other obligations enabling the overall control and evaluation of the implementation in next phases are mentioned.

Klíčová slova: spatial data; INSPIRE Directive; transposition; environmental data

reference (38)

1. HAK, J. - VÍCHA, O. Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 230 s.

2. JANSSEN, K. The Availability of Spatial and Environmental Data in the European Union: at the Crossroads between Public and Economic Interests. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010, 656 s.

3. KRÁL, R. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. Praha: C. H. Beck, 2014, 327 s.

4. MASSER, I. - CROMPVOETS, J. Building European Spatial Data Infrastructures. 3rd ed. Redlands: Esri Press, 2015, 100 s.

5. HAK, J. Transpozice a implementace unijní úpravy zákonem o právu na informace o životním prostředí. Iurium Scriptum. 2019, roč. 3, č. 2, s. 44-74.

6. CHO, G. - CROMPVOETS, J. The INSPIRE directive: some observations on the legal framework and implementation. Survey Review. 2018, roč. 51, č. 367, s. 310-317. CrossRef

7. MASSER, I - CRAGLIA, M. The Diffusion of GIS in Local Government in Europe. In: MASSER, I. (ed.). Geographic Information Systems to Spatial Data Infrastructures: a Global Perspective. Boca Raton: CRC Press, 2020, s. 161-181. CrossRef

8. MASSER, I. - CROMPVOETS, J. Learning from INSPIRE. In: MASSER, I. (ed.). Geographic Information Systems to Spatial Data Infrastructures: a Global Perspective. Boca Raton: CRC Press, 2020, s. 347-361. CrossRef

9. TELEC, I. Informace o veřejném sektoru, prostorová data a vzory licenčních smluv. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 14, s. 706-712.

10. VÍCHA, O. Spatial Environmental Information and Implementation of the INSPIRE Directive into the Czech Law. International and Comparative Law Review. 2013, roč. 13, Supplement, s. 61-79.

11. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2018, č. j. 9 A 71/2015-43.

12. GreenData4All - updated rules on geospatial environmental data and access to environmental information. In: European Commission [online]. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13170-GreenData4All-updated-rules-on-geospatial-environmental-data-and-access-to-environmental-information_en.

13. INSPIRE in your Country: Czechia. In: European Commission [online]. [cit. 2021-10-23]. Dostupné na: https://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/CZ.

14. INSPIRE Principles. In: European Commission [online]. [cit. 2021-10-17]. Dostupné na: https://inspire.ec.europa.eu/inspire-principles/9.

15. INSPIRE Roadmap. In: European Commission [online]. [cit. 2021-10-17]. Dostupné na https://inspire.ec.europa.eu/inspire-roadmap/61.

16. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1010 ze dne 5. 6. 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS.

17. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. 1. 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí.

18. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. 11. 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

19. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 3. 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).

20. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. 6. 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.

21. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí.

22. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 257/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí.

23. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (InfZŽp).

24. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ).

25. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

26. Zákon č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

27. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

28. Zákon č. 83/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

29. Geodatenzugangsgesetz vom 10. Februar 2009 (BGBl. I S. 278). In: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz [online]. [cit. 2021-10-17]. Dostupné na: https://www.gesetze-im-internet.de/geozg/BJNR027800009.html#BJNR027800009BJNG000100000.

30. Bundesgesetz über eine umweltrelevante Geodateninfrastruktur des Bundes (Geodateninfrastrukturgesetz - GeoDIG). In: Rechtsinformationssystem des Bundes [online]. [cit. 2021-10-17]. Dostupné na: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006708.

31. Dz. U. 2010 Nr 76 poz. 489, USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej [online]. [cit. 2021-10-17]. Dostupné na: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100760489/U/D20100489Lj.pdf.

32. Zákon č. 3/2010 Z. z., Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. In: epi.sk [online]. [cit. 2021-10-17]. Dostupné na: https://www.epi.sk/zz/2010-3.

33. Commission of the European Communities (CEC). Commission staff working document: evaluation accompanying the document Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Directive 2007/2/EC of March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) pursuant to article 23, SWD (2016) 273 final/2, 79 s.

34. Důvodová zpráva k zákonu č. 380/2009 Sb.

35. Důvodová zpráva k zákonu č. 83/2015 Sb.

36. European Environment Agency. Mid-term evaluation report on INSPIRE implementation (technická zpráva č. 17/2014). 92 s.

37. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zelená dohoda pro Evropu. 11. 12. 2019, KOM(2019) 640 v konečném znění. 25 s.

38. Řízení EU Pilot č. 4462/13/ENVI.

Creative Commons License
Některé právní aspekty zpřístupňování prostorových dat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení