AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 1 (2022), 7–17

Vývoj evropského právního rámce podávání zpráv o udržitelnosti v souvislosti s klimatickou změnou

[Development of the European Legal Framework of Sustainability Reporting in Connection to Climate Change]

Tereza Fabšíková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.1
zveřejněno: 10. 03. 2022

Abstract

The European Green Deal includes in its scope a review of the Non-Financial Reporting Directive. A proposal of the new version of non-financial reporting - sustainability reporting – was presented by the European Commission in April 2021. The new version of non-financial reporting is to strongly emphasize the matters of environmental sustainability issues, mainly the issue of climate change. This paper describes the major changes that are included in the new proposal, while an analysis of the current legal framework is also provided. The new proposal is also examined among a wider context of measures aiming to mitigate climate change.

Klíčová slova: sustainability reporting; non-financial reporting; European Green Deal; low carbon economy; instruments of environmental protection

reference (21)

1. BALOUNOVÁ, E. Pařížská dohoda: rok účinnosti se blíží. České právo životního prostředí. 2019, roč. 53, č. 2, s. 11-64.

2. BARET, P. - HELFRICH, V. The "trilemma" of non-financial reporting and its pitfalls. Journal of Management and Governance. 2019, Vol. 23, No. 2, s. 485-511. CrossRef

3. Corporate Sustainability Reporting. In: European Commission [online]. [cit. 2021-10-04]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en.

4. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7.

5. GIRELLA, L. The boundaries in financial and non-financial reporting: a comparative analysis of their constitutive role. London: Routledge, 2018. ISBN 978-04-2999-662-7. CrossRef

6. Global standard for sustainability reporting - GRI [online]. [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://www.globalreporting.org/standards/.

7. MORRISON, L. J. Corporate Environmental Reporting: the Western Approach to Nature [e-book]. Routledge, 2019. ISBN 978-0-429-80945-3.

8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES. In: Úřední věstník L 158 [online]. 27. 5. 2014, s. 77-112 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0537&qid=1639488640829.

9. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. In: Úřední věstník L 317 [online]. 9. 12. 2019, s. 1-16 [cit. 2021-10-11]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019R2088&qid=1639988212296.

10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. In: Úřední věstník L 198 [online]. 22. 6. 2020, s. 13-43 [cit. 2021-10-11]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852.

11. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení

12. (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, COM/ 2021/ 189 final. In: EUR-Lex: Přístup k právu Evropské unie [online]. 21. 4. 2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189.

13. ŞTEFĂNESCU, C. A. - TIRON-TUDOR, A. - MOISE, E. M. EU Non-financial reporting research - insights, gaps, patterns and future agenda. Journal of Bussiness Economics and Management. 2021, Vol. 22, No. 1, s. 257-276. CrossRef

14. Sdělení Komise - Pokyny pro vykazování nefinančních informací: dodatek o vykazování informací souvisejících se změnou klimatu, C/2019/4490. In: Úřední věstník C 209 [online]. 20. 6. 2019, s. 1-30 [cit. 2021-10-11]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52019XC0620(01). CrossRef

15. Sdělení Komise - Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací), C/ 2017/ 4234. In: Úřední věstník C 215 [online]. 5. 7. 2017, s. 1-20 [cit. 2021-10-11]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52017XC0705(01).

16. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zelená dohoda pro Evropu, COM/2019/640 final. In: EUR-Lex: Přístup k právu Evropské unie [online]. 11. 12. 2019 [cit. 2021-10-11]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN.

17. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: akční plán: financování udržitelného růstu, COM/2018/097 final. In: EUR-Lex: Přístup k právu Evropské unie [online]. 8. 3. 2018, s. 11 [cit. 2021-10-11]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52018DC0097.

18. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES. In: Úřední věstník L 390 [online]. 31. 12. 2004, s. 38-57 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32004L0109.

19. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS. In: Úřední věstník L 157 [online]. 9. 6. 2006, s. 87-107 [cit. 2021-12-01]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0043&qid=1639488443091.

20. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS. In: Úřední věstník L 182 [online]. 29. 6. 2013, s. 19-76 [cit. 2021-10-11]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32013L0034.

21. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami. In: Úřední věstník L 330 [online]. 15. 11. 2014, s. 1-9 [cit. 2021-10-11]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=CS.

Creative Commons License
Vývoj evropského právního rámce podávání zpráv o udržitelnosti v souvislosti s klimatickou změnou is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení