AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 93–105

Principle of the Affirmative Duty of Public Administration in the Face of COVID-19 Pandemics – in Relation to the Act on the State of Natural Disaster of 18 April 2002

Iwona Niżnik-Dobosz

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.40
zveřejněno: 07. 12. 2021

Abstract

In view of the obligation of affirmative duty of public administration in the timely way, the author of this paper is verifying the thesis that failing to meet this obligation, in Poland, during the COVID-19 epidemic, the Council of Ministers did not introduce the state of natural disaster regulated by the Constitution and the natural disaster management act.

Klíčová slova: State of natural disaster (legal status); natural disaster (factual circumstances); COVID-19 epidemic (factual circumstances); state of epidemic (legal status); state of epidemic risk (legal status); Constitution of the Republic of Poland

reference (15)

1. BŁAŚ, A. - BOĆ, J. - JEŻEWSKI, J. - BOĆ, J. (eds.). Administracja publiczna. Wrocław: Kolonia Limited, 2003, pp. 230-241.

2. BOĆ, J. Wyrównanie strat wynikłych z legalnych działań administracji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.

3. BOĆ, J. (ed.). Prawo administracyjne. Wrocław: Kolonia Limited, 2004, p. 143.

4. DOBOSZ, P. Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, pp. 83-90.

5. FILIPEK, J. (ed.). Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego. Zeszyty Naukowe UJ, DCXXVII. Prace Prawnicze, No. 99. Warszawa - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Uniwersytet Jagielloński, 1982, pp. 63-69.

6. FILIPEK, J. Prawo administracyjne: instytucje ogólne. Część I. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1995, p. 24.

7. FILIPEK, J. Prawo administracyjne: instytucje ogólne. Część II. Kraków: Kantor Wydawnictwo Zakamycze, 2001, pp.73-85.

8. FLORCZAK-WĄTOR, M. Niekonstytucyjność ograniczeń praw i wolności jednostki wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa. Państwo i Prawo. 2020, No. 12, p. 6.

9. KURZĘPA, E. Stan epidemii a stan klęski żywiołowej- rozważania w kontekście bezpieczeństwa państwa. Przegląd Prawa Publicznego. 2021, No. 5, pp. 8-9.

10. ŁĘTOWSKA, E. Za głupstwa królów płacą ich narody - indemnizacja w czasie zarazy (cz. I). In: konstytucyjny.pl [online]. 12. 5. 2020 [cit. 2021-08-07]. Available at: https://konstytucyjny.pl/za-glupstwa-krolow-placa-ich-narody-indemnizacja-w-czasie-zarazy-cz-i/.

11. NIŻNIK-MUCHA, A. Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji RP. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, Kancelaria Sejmu, 2014, pp. 155-158.

12. OCHENDOWSKI, E. Prawo Administracyjne: część ogólna. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2018, pp. 189-229.

13. PECYNA, M. Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za ograniczenia praw i wolności w czasie epidemii COVID-19. Państwo i Prawo. 2020, No. 12, pp. 23-37.

14. TULEJA, P. Ustawa o stanie klęski żywiołowej czy ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (polemika). In: Monitor Konstytucyjny: Konstytucja, Państwo, Prawo [online]. 10. 4. 2020 [cit. 2021-08-07]. Available at: http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/13404.

15. ZACHARKO, I. -MATAN, A. - ŁASZCZYCA, G. (eds.). Ewolucja prawnych form administracji publicznej: księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008.

Creative Commons License
Principle of the Affirmative Duty of Public Administration in the Face of COVID-19 Pandemics – in Relation to the Act on the State of Natural Disaster of 18 April 2002 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení