AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 31–43

K obsahu a rozsahu veřejných subjektivních práv

[The Attributes and Enforcement of Public Rights within Public Administration]

Martin Kopecký

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.36
zveřejněno: 07. 12. 2021

Abstract

The paper deals with the conception of public rights, their attributes, and a definition of the typical groups of public rights. The author analyses which duties of public authorities may be enforced before the court. The author further shows when individual persons have no legal claim to fulfilment of duties of public authorities. The paper analyses the evolution of public rights within the area of public administration and the possibilities of enforcement of these rights.

Klíčová slova: public law; administrative discretion; public right; administrative supervision

reference (12)

1. DETTERBECK, S. Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht. 18. Aufl. München: C. H. Beck, 2020. CrossRef

2. HÁCHA, E. - HOETZEL, J. - WEYR, F. - LAŠTOVKA, K. (eds.). Slovník práva veřejného. Svazek II. Brno: Polygrafia - Rudolf M. Rohrer, 1932.

3. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

4. HOETZEL, J. Československé správní právo: část všeobecná. Praha: Melantrich, 1934.

5. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

6. KOPECKÝ, M. Správní právo: obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck 2021.

7. MAURER, H. - WALDHOFF, CH. Allgemeines Verwaltungsrecht. 20. Aufl. München: C. H. Beck, 2020. CrossRef

8. MERKL, A. Obecné právo správní. Díl první. Praha - Brno: Orbis, 1931.

9. RASCHAUER, B. Allgemeines Verwaltungsrecht. 5. Aufl. Wien: Verlag Österreich, 2017.

10. VOPÁLKA, V. - MIKULE, V. - ŠIMŮNKOVÁ, V. - ŠOLÍN, M. Soudní řád správní: komentář. Praha: C. H. Beck, 2004.

11. WOLF, H. J. - BACHOF, O. - STOBER, R. - KLUTH, W. Verwaltungsrecht I. 13. Aufl. München: C. H. Beck, 2017.

12. Věcný záměr civilního řádu soudního. In: justice.cz: civilní řád soudní [online]. [cit. 2021-07-26]. Dostupné na: https://crs.justice.cz/.

Creative Commons License
K obsahu a rozsahu veřejných subjektivních práv is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení