AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 11–30

Status jednotlivce ve správním právu

[The Status of the Individual in Administrative Law]

Helena Prášková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.35
zveřejněno: 07. 12. 2021

Abstract

The article deals with the status of natural and legal persons, who are as the addressees of public administration one of the subjects of administrative-law relationship. In the introduction, the legal position (status) of a person is generally described. The following chapters then progressively examine legal personality, legal capacity, delictual liability, capacity to be party to proceedings and procedural capacity; that is capacity of individuals as well as legal entities. They focus on specificities of these types of capacity in the area of administrative law, on their legal regulation and on possible interpretation and application issues.

Klíčová slova: legal personality; legal capacity; delictual liability; capacity to be party to proceedings and procedural capacity

reference (45)

1. BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník. 1995, roč. 134, č. 2, s. 89-99.

2. BERAN, K. Veřejnoprávní subjektivita. Právní rozhledy. 2004, č. 23.

3. BERAN, K. Pojem osoby v právu: osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012.

4. BERAN, K. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde, 2006.

5. BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 5, s. 107 a násl.

6. BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 7-8, s. 179 a násl.

7. BERAN, K. Veřejnoprávní subjektivita. Právní rozhledy. 2004, č. 23.

8. BERAN, K. - ČECH, P. - DVOŘÁK, B. - ELISCHER, D. - HRÁDEK, J. - JANEČEK, V. - KÜHN, Z. - NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. - ONDŘEJEK, P. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.

9. DVOŘÁK, B. K problematice procesního jednání právnických osob. Právní rozhledy. 2016, č. 19,

10. DVOŘÁK, J. - ŠVESTKA, J. - ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 1, díl první, Obecná část. 2. aktual. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

11. BOGUSZAK, J. - ČAPEK, J. - GERLOCH, A. Teorie práva. Praha: Eurolex Bohemia, 2001.

12. GERLOCH, A. Teorie práva. 8. aktual. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021.

13. HENDRYCH, D. Právnické osoby veřejného práva. Správní právo. 1996, roč. XXIX, č. 1, s. 1-15.

14. HENDRYCH, D. Právnické osoby veřejného práva a nový občanský zákoník. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2003, Vol. XLIX, č. 1-2, s. 207-216.

15. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

16. HOFFMANN-RIEM, W. - SCHMIDT-AβMANN, E. - VOβKUHLE, A. Grundlagen des Verwaltungsrechts. Band 1. 2. Aufl. München: C. H. Beck, 2012.

17. HURDÍK, J. Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. Brno: Masarykova univerzita, 2004.

18. HURDÍK, J. Právnické osoby: obecná právní charakteristika. Brno: Masarykova univerzita, 2000.

19. HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vyd. Praha: C H. Beck, 2009.

20. JELLINEK, G. System der subjektiven öffentlichen Rechte. Herausgegeben von Kersten, J. 2. überarb. Aufl. Tübingen: Verlag von Mohr (Paul Siebeck), 2011.

21. KNAPP, V. O právnických osobách. Právník. 1995, roč. 134, č. 10-11, s. 980-1001.

22. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

23. KORBEL, F. Komentář k § 21. In: JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha I. Praha: HBT, 2014.

24. MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde, 2005.

25. MASING, J. Der Rechtstatus des Einzelnen im Verwaltungsrecht. In: HOFFMANN-RIEM, W. - SCHMIDT-AβMANN, E. - VOβKUHLE, A. Grundlagen des Verwaltungsrechts. Band 1. 2. Aufl. München: C. H. Beck, 2012, s. 437 a násl.

26. MELZER, F. - TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I, § 1-117. Praha: Leges, 2013.

27. MIKULE, V. K vývoji právní subjektivity politických stran. Časopis pro právní vědu a praxi. 1997, roč. 5, č. 3.

28. PELIKÁN, R. Právní subjektivita. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.

29. POUPEROVÁ, O. Ústřední správní úřady - formální, nebo materiální pojetí? Právník. 2013, roč. 142, č. 1, s. 67 a násl.

30. PRÁŠKOVÁ, H. K právnímu postavení právnických osob. In: HANDRLICA, J. (ed.). Veřejné právo a soukromé právo: aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014.

31. PRÁŠKOVÁ, H. Jednání právnických osob ve správním řízení. Právní rozhledy, 2017, č. 22 CrossRef

32. PRÁŠKOVÁ, H. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017.

33. PRÁŠKOVÁ, H. Odpovědnost mladistvých za správní delikty. In: WINTEROVÁ, A. - DVOŘÁK, J. (eds.). Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2009, s. 413-423.

34. PRÁŠKOVÁ, H. Řízení o přestupcích mladistvých. In: GŘIVNA, T. - ŠIMÁNOVÁ, H. (eds.) a kol. Trestní právo s lidskou tváří: v upomínku na Marii Vanduchovou. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 245-258.

35. PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha: C. H. Beck, 2013.

36. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

37. STAŠA, J. Ještě k trestání osob veřejného práva. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 73 a násl.

38. STAŠA, J. O vztazích správního práva. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2010, Vol. LVI, č. 1.

39. STOBER, R. Die Rechtssubjekte des Verwaltungsrechts. In: WOLFF, H. J. - BACHOF, O. - STOBER, R. - KLUTH, W. Verwaltungsrecht. I. München: C. H. Beck, 2017, s. 363 a násl. CrossRef

40. SVOBODA, K. Nesporná řízení. III. Praha: C. H. Beck, 2017

41. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. Praha: C. H. Beck, 2012.

42. VEVERKA, V - ČAPEK, J. - BOGUSZAK, J. Základy teorie práva. Praha: Aleko, 1991.

43. WEYR, F. O veřejnoprávní subjektivitě. In: Pocta k šedesátým narozeninám Dr. Emila Háchy. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 1932, s. 234 a násl.

44. WINTEROVÁ, A. - MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 9. aktual. vyd. Praha: Leges, 2018.

45. WOLFF, H. J. - BACHOF, O. - STOBER, R. - KLUTH, W. Verwaltungsrecht I. München: C. H. Beck, 2017.

Creative Commons License
Status jednotlivce ve správním právu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení