AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 3 (2021), 167–179

Konfiskace uměleckých děl fyzických osob v době nesvobody

[The Confiscation of Artworks Owned by Private Persons in the Time of Nazi Persecution]

Zuzana Löbling

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.31
zveřejněno: 13. 09. 2021

Abstract

This paper presents an overview of the legal regulation and practice related to the confiscation of works of art in the so called “time of oppression”, which is a legal term for a historical period from 30.9.1938 to 4.5.1945 in the territory of the recent Czech Republic. Since the aim of the paper is to serve as a handout helping to understand the historical context by applying the restitutional statute No. 212/2000 Sb., it shows no detailed case study, but concentrates on an instructional overview. After a brief introduction, which explains the aim of the paper and defines its scope, the time of oppression is divided into two phases – the so called Second Republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia. There is a short characterism of the respective phase and an indicative timeline describing the Era of Protectorate. The following parts deal with the legal regulation and confiscation praxis in more detail. The era of the so called Second Republic is by the nature of things shorter; however, the roots of the oppression practice are well illustrated. On the other hand, the description of the protectorate era required it to be subdivided into three parts: i) an introduction of the basic legal framework; ii) institutions dealing with confiscation; and iii) the disposition of confiscated goods, taking into account the museum practice.

Klíčová slova: looted art; gifts for export permission; Vermögensamt; Zentralstelle; Zentralamt; Auswanderungsfond; Treuhandstelle

reference (16)

1. DOK. č. 252, 15. Juli 1939. In: LÖW, A. (ed.). Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945: Band 3 Deutsches Reich und Protektorat September 1939 - September 1941. Oldenbourg: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2012.

2. ERBEN, V. - KREJČA, O. Sbírka Richarda Poppera: obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze. Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, 2016.

3. FRANKL, M. Druhá republika a židovští uprchlíci. In: POJAR, M. - SOUKUPOVÁ, B. - ZAHRADNÍKOVÁ, M. (eds.). Židovská menšina za druhé republiky. Praha: Židovské muzeum, 2007.

4. HÁJKOVÁ, A. Vznik a složení kartotéky židovských osob z let nacistické okupace. In: KÁRNÝ, M. – LORENZOVÁ, E. (eds.). Terezínské studie a dokumenty 2000. Praha: Academia, 2000.

5. JANATKOVÁ, A. - VLNAS, V. Pražská národní galerie v protektorátu Čechy a Morava. Praha: Národní galerie v Praze, 2013.

6. KÁRNÝ, M. - LORENZOVÁ, E. (eds.). Terezínské studie a dokumenty 2000. Praha: Academia, 2000.

7. KÁRNÝ, M. Politické a ekonomické aspekty "židovské otázky" v pomnichovském Československu. In: Sborník historický, Sv. 36. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1989.

8. KREJČOVÁ, H - KREJČA, O. Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu. Praha: Tilia, 2007.

9. KREJČOVÁ, H. - VLČEK, M. Návraty paměti: deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Šenov u Ostravy: Tilia, 2007

10. KROČILOVÁ, Z. Dary za vývozní povolení v době nesvobody a problematika jejich restituce v České republice. XIII. ročník SVOČ, kategorie doktorské studium.

11. KUKLÍK, J. a kol. Jak odškodnit holokaust?: problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění. Praha: Karolinum, 2015.

12. PETRŮV, H. Zákonné bezpráví: Židé v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Auditorium, 2011

13. RATAJ, J. Česká politika v druhé republice - kritický pohled na "neznámé" češství. In: POJAR, M. - SOUKUPOVÁ, B. - ZAHRADNÍKOVÁ, M. (eds.). Židovská menšina za druhé republiky. Praha: Židovské muzeum, 2007

14. SEDLÁKOVÁ, M. Úloha tzv. Einsatzstabů při zcizování židovského majetku. In: MILOTOVÁ, J. - LORENCOVÁ, E. (eds.). Terezínské studie a dokumenty 2003. Praha: Sefer, Institut Terezínské iniciativy, 2003.

15. TAUCHEN, J. Právní řád a publikace právních předpisů v Protektorátu Čechy a Morava. In: Dny práva 2012 - Days of Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2013

16. VESELSKÁ, M. Archa paměti: cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím. Praha: Academia, 2012.

Creative Commons License
Konfiskace uměleckých děl fyzických osob v době nesvobody is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení