AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 3 (2021), 181–187

Porušení péče řádného hospodáře – subjektivní, nebo objektivní odpovědnost za škodu?

[Breach of Due Managerial Care – Subjective or Objective Liability for Damage?]

Tomáš Chrenek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.32
zveřejněno: 13. 09. 2021

Abstract

This article deals with the legal basis of due managerial care, whose nature determines the rules applied in case of a breach of due managerial care concerning damages. The article summarizes recent professional discussions on the topic and deals with three major theoretical approaches defining due managerial care either as an obligation from law, or an obligation from contract, or an obligation sui generis. The article discuses arguments for and against each approach, puts forward the author’s critics regarding the mentioned discourses, and brings the author’s own look at the problem, the key point of which is the necessary consistency of a conclusion not only for a statutory body, but also for other elected bodies of a legal person.

Klíčová slova: damages; member of a body; due managerial care

reference (10)

1. BEZOUŠKA, P. § 2913. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. VI., Závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014). Praha: C. H. Beck, 2014.

2. DVOŘÁK, T. Komentář k § 159. In: ŠVESTKA, J. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. In: ASPI [online]. [cit. 2021-03-14].

3. HRÁDEK, J. Komentář k § 2894. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI, (§ 2521-3081): relativní majetková práva, 2. část. Praha: Wolters Kluwer, 2014. In: ASPI [online]. [cit. 2021-03-14].

4. KINCL, J. - URFUS, V. - SKŘEJPEK, M. Římské právo. 2. vyd. Praha, C. H. Beck 1995.

5. LASÁK, J. Komentář k § 51. In: LASÁK, J. - POKORNÁ, J. - ČÁP Z. - DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014. In: ASPI [online]. [cit. 2021-03-14].

6. LASÁK, J. § 159. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník. I., Obecná část (§ 1−654). Praha: C. H. Beck, 2014.

7. NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. Odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře z pohledu teorií právnických osob. Časopis pro právní vědu a praxi. 2020, roč. 28, č. 2, s. 247-266. CrossRef

8. PIHERA, V. - HAVEL, B. Povaha funkce a odpovědnost členů orgánů obchodních společností jako východisko racionálního corporate governance. Právní rozhledy. 2019, roč. 27, č. 23-24, s. 836-840.

9. SVEJKOVSKÝ, J. § 159. In: SVEJKOVSKÝ, J. - DEVEROVÁ, L. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2013.

10. ŠTENGLOVÁ, I. - HAVEL, B. § 51. In: ŠTENGLOVÁ, I. - HAVEL, B. - CILEČEK, F. - KUHN, P. - ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020.

Creative Commons License
Porušení péče řádného hospodáře – subjektivní, nebo objektivní odpovědnost za škodu? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení