AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 3 (2021), 153–166

Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech

[The Legal Regime of Natural Resources of Celestial Bodies]

Šimon Pepřík

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.30
zveřejněno: 13. 09. 2021

Abstract

The aim of this article is to describe the legal regime of the natural resources of celestial bodies. In recent months and years, there has been an increase in debates regarding mining on the moon and asteroids. This article is dedicated to the analysis of the legal regime of such activities. In particular, whether such activities are possible from the point of view of international law, how they are regulated and what are the potential future developments in this area. The article offers an analysis and comparison of the legal regime governing the natural resources of celestial bodies based on the Outer Space Treaty and the Moon Agreement, respectively. The Moon Agreement is given special attention despite its limited international significance, and arguments are presented in favour of its possible recognition by more states in the future. In both cases, arguments are presented that the non-appropriation principle regarding the outer space and celestial bodies, as expressed in both international treaties, does not apply to the natural resources.

Klíčová slova: legal regime; natural resources; celestial bodies; outer space

reference (27)

1. Agreement governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, datum sjednání 5. prosince 1979, vstup v platnost 11. července 1984, UNTC No. 23002.

2. Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, datum přijetí 28. července 1994, vstup v platnost 28. července 1996, A/RES/48/263.

3. Apollo 11 Mission. In: Lunar and Planetary Institute [online]. [cit. 2020-12-02]. Dostupné na: https://www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_11/samples/.

4. BITTENCOURT NETO, O. DE O. - HOFMANN, M. - MASSON-ZWAAN, T. - STEFOUDI, D. (eds.). Building Blocks for the Development of an International Framework for the Governance of Space Resource Activities: a Commentary [online]. The Netherlands: Eleven International Publishing, 2020 [cit. 2020-07-10]. Dostupné na: https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publicaties/9789462361218#57.

5. Commitee on the Peaceful Uses of Outer Space. Verbatim Record of the Two Hundred and Third Meeting [online]. 16. 7. 1979 [cit. 2020-11-27]. Dostupné na: https://www.unoosa.org/pdf/transcripts/copuos/AC105_PV203E.pdf.

6. Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Legal Subcommittee. The Hague Space Resources Governance Working Group [online]. 2016 [cit. 2020-07-08]. Dostupné na: https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2016/aac_105c_22016crp/aac_105c_22016crp_17_0_html/AC105_C2_2016_CRP17E.pdf.

7. DAVID, V. - SLADKÝ, P. - ZBOŘIL, F. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. Praha: Leges, 2008. ISBN 978-80-87212-08-0.

8. Declaration of Principles Governing the Sea-Bed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction, datum přijetí 17. prosince 1970, RES 2749 (XXV).

9. GOROVE, S. Interpreting Article II of the Outer Space Treaty. Fordham Law Review [online]. 1969, Vol. 37, No. 3, s. 351-352 [cit. 2020-11-19]. Dostupné na: https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1966&context=flr.

10. HARN, N. Commercial Mining of Celestial Bodies: a Legal Roadmap. Georgetown Environmental Law Review [online]. 2015, Vol. 27, No. 4 [cit. 2020-11-19]. Dostupné na: https://gielr.files.wordpress.com/2015/12/harn.pdf.

11. International Institute of Air and Space Law. The Hague International Space Resources Governance Working Group. In: Leiden University [online]. [cit. 2020-07-08]. Dostupné na: https://www.universiteitleiden.nl/en/law/institute-of-public-law/institute-of-air-space-law/the-hague-space-resources-governance-working-group.

12. International Mobile Satelite Organization. English Text of the IMSO Convention Amended as Adopted by the Twentieth Session of the IMSO Assembly Provisionally Applied from 6 October 2008 [online]. [cit. 2020-11-14]. Dostupné na: https://imso.org/wp-content/uploads/2019/08/E.IMSO-CONVENTION.pdf.

13. KRAMER, K. Neil deGrasse Tyson Says Space Ventures Will Spawn First Trillionaire. In. NBC News [online]. 3. 5. 2015 [cit. 2020-12-02]. Dostupné na: https://www.nbcnews.com/science/space/neil-degrasse-tyson-says-space-ventures-will-spawn-first-trillionaire-n352271.

14. LEE, R. J. Creating a Practical Legal Framework for the Commercial Exploitation of Mineral Resources in Outer Space. Dizertační práce. Perth: 2009, Murdoch University.

15. LISTNER, M. The Moon Treaty: failed international law or waiting in the shadows? In: The Space Review [online]. 24. 10. 2011 [cit. 2020-11-27]. Dostupné na: https://www.thespacereview.com/article/1954/1.

16. MAN, P. DE. The Commercial Exploitation of Outer Space and Celestial Bodies - A Functional Solution to the Natural Resource Challenge. In: SUNDAHL, J. M. - GOPALAKRISHNAN, V. (eds.). New Perspectives on Space Law: Proceedings of the 53rd IISL Colloquium on The Law of Outer Space: Young Scholars Session [online]. Paris: The International Institute of Space Law, 2011, s. 58 [cit. 2020-11-14]. Dostupné na: https://iislweb.org/docs/NewPerspectivesonSpaceLaw.pdf.

17. Oceans and Law of the Sea - United Nations. Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements [online]. [cit. 2020-12-02]. Dostupné na: https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm.

18. ONDŘEJ, J. Právní režimy mořských oblastí: srovnání s kosmem a Antarktidou. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-630-9.

19. SCHIERHOLZ, S. - FINCH, J. NASA Selects Companies to Collect Lunar Resources for Artemis Demonstrations. In: National Aeronautics and Space Administration [online]. 3. 12. 2020 [cit. 2020-12-05]. Dostupné na: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-companies-to-collect-lunar-resources-for-artemis-demonstrations.

20. TENNEN, L. I. Outer Space: a Preserve for All Humankind. Houston Journal of International Law [online]. 1979, Vol. 2, No. 1 [cit. 2020-11-14]. Dostupné na: https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/hujil2&i=153.

21. The Hague International Space Resources Governance Working Group. Building Blocks for the Development of an International Framework on Space Resource Activities [online]. 2019 [cit. 2020-07-10]. Dostupné na: https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/final-bb.pdf.

22. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, datum sjednání 27. ledna 1967, vstup v platnost 10. října 1967, UNTC No. 8843.

23. United Nations Convention on the Law of the Sea, datum přijetí 10. prosince 1982, vstup v platnost 16. listopadu 1994, Registration No. 31363.

24. United Nations. Yearbook of the International Law Commission, 1956, Volume II [online]. 1957, New York. Dostupné na: https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1956_v2.pdf.

25. WALL, M. NASA wants to buy moon dirt from private companies. In: Space [online]. 10. 9. 2020 [cit. 2020-10-16]. Dostupné na: https://www.space.com/nasa-buy-moon-dirt-private-companies.html.

26. WEHNER, M. Asteroid mining will produce the world's first trillionaire, according to Goldman Sachs. In: BGR [online]. 23. 4. 2018 [cit. 2020-12-02]. Dostupné na: https://bgr.com/2018/04/23/asteroid-mining-trillionaire-goldman-sachs-report/.

27. ZULLO, K. M. The Need to Clarify the Status of Property Rights in International Space Law. The Georgetown Law Journal [online]. 2002, Vol. 90, No. 7, s. 2420 [cit. 2020-11-14]. Dostupné na: https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/glj90&i=2435.

Creative Commons License
Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení