AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 3 (2021), 129–152

K postavení menšin na území státu Izrael v kontextu mezinárodního práva a zákona o národním státě

[The Legal Position of the Minorities in the Territory of the State of Israel in the Context of Public International Law and “Nation State Law”]

Veronika D'Evereux

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.29
zveřejněno: 13. 09. 2021

Abstract

The New Israeli Basic Law that was adopted in 2018 called “Israel – the Nation State of the Jewish People” divided the Israeli society. Part of the inhabitants accepted this law with enthusiasm because of its emphasis on the reasons why the State of Israel was established. On the contrary, the more secular part of Israeli society, as well as the minority citizens, strongly objected to this law and described it as an unjust disregard of the non-Jewish citizens, an act of racial discrimination or even an apartheid. The aim of this paper is mainly to examine selected provisions of this law, i.e., the provisions related to the Israeli citizens, under public international law and find out to what extent these legal provisions are in accordance with or in contrary to international law.

Klíčová slova: rights of the minorities; citizenship; discrimination; immigration

reference (79)

1. Accordance with international law of the uniteral declaratin of independence in respect of Kosovo, ICJ Reports, 2010.

2. Afula's public park will be open to all visitors - including non-residents - following Adalah's petition. In: Adalah, the Legal Center for Arab Minority Rights in Israel [online]. 2019 [cit. 2021-03-31]. Dostupné na: https://www.adalah.org/en/content/view/9783.

3. AUGUSTINYOVA, G. Implikácie nezávislosti Kosova pre medzinárodné právo. In: BUREŠ, P. - FAIX, M. - SVAČEK, O. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu: 20. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky. Olomouc: Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2013.

4. BARD, M. Israeli Arabs: Status of Arabs in Israel. In: Jewish Virtual Library: a Project of Aice [online]. 2018 [cit. 2019-12-22]. Dostupné na: https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-status-of-arabs-in-israel.

5. Basic Law: Human Dignity and Liberty. In: Israel Ministry of Foreign Affairs [online]. 1992 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/1992/Pages/Basic%20Law-%20Human%20Dignity%20and%20Liberty-.aspx.

6. Basic Law: Israel - the Nation State of the Jewish People [online]. 2018 [cit. 2019-03-12]. Dostupné na: https://main.knesset.gov.il/EN/activity/Documents/BasicLawsPDF/BasicLawNationState.pdf. [neoficiální překlad Dr. Susan Hattis Rolef]

7. Basic Law: the Judiciary. In: Israel Ministry of Foreign Affairs [online]. 28. 2. 1984 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/1980-1989/Pages/Basic%20Law-%20The%20Judiciary.aspx.

8. Basic Law: the Knesset (1958). In: Israel Ministry of Foreign Affairs [online]. 2003 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/1950-1959/Pages/Basic%20Law-%20The%20Knesset%20-1958-%20-%20updated%20translatio.aspx.

9. Basic Laws. In: The Knesset [online]. 2018 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://m.knesset.gov.il/EN/activity/Pages/BasicLaws.aspx.

10. BASSOK, O. - GAVISON, R. It's not the Supreme Court's job to fix the Nation-State law. The Times of Israel [online]. 17. 5. 2019 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://www.timesofisrael.com/its-not-the-supreme-courts-job-to-fix-the-nation-state-law/.

11. BEN-SASSON, H. H. A History of the Jewish People. Cambridge: Harvard University Press. 1976, s. 916-917

12. BERGER, M. Israel's Hugely Controversial Law Explained. In: Vox [online]. 31. 7. 2018 [cit. 2020-01-02]. Dostupné na: https://www.vox.com/world/2018/7/31/17623978/israel-jewish-nation-state-law-bill-explained-apartheid-netanyahu-democracy.

13. BOB, Y. J. High Court drops the ball on Jewish Nation-State Law - analysis. In: The Jerusalem Post [online]. 19. 12. 2019 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://www.jpost.com/Israel-News/High-Court-drops-the-ball-on-Jewish-Nation-State-law-analysis-608296.

14. BORGEN, CH. J. The Language of Law and the Practice of Politics: Great Powers and the Rhetoric of Self - Determination in the Cases of Kosovo and South Ossetia. Chicago Journal of International Law. 2009, Vol. 10, No. 1, s. 1-33.

15. BROWNLIE, I. Principles of Public International Law. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2003.

16. CATTAN, H. Jerusalem. Londýn: Croom Helm, 1981.

17. CATTAN, H. Palestine: the Arabs and Israel: Search for Justice. Londýn: Longrman, 1969.

18. ČEJKA, M. Izrael a Palestina. Brno: Barrister and Principal, 2013.

19. ČEPELKA, Č. - ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: C. H. Beck, 2008.

20. Deklarace OSN o právech osob náležících k národnostním, etnickým, náboženským a jazykovým menšinám z roku 1992, A/RES/47/135.

21. Democraphics of Israel: Population of Jerusalem (1844-present). In: Jewish Virtual Library: a Project of Aice [online]. 2019 [cit. 2019-02-17]. Dostupné na: https://www.jewishvirtuallibrary.org/population-of-jerusalem-1844-2009.

22. D'EVEREUX, V. K některým otázkám vývoje státního občanství na území dnešního státu Izrael a na Palestinském území. Acta Universitatis Carolinae Iuridica [online]. 2020, Vol. LXVI, č. 3, s. 65-85 [cit. 2020-01-02]. Dostupné na: https://karolinum.cz/data/clanek/8227/Iurid_66_3_0065.pdf. CrossRef

23. D'EVEREUX, V. Občan a jednotlivec v mezinárodním právu, původ, vývoj a současné otázky spojené s právním postavením Palestinců. In: ONDŘEJ, J. (ed.). Postavení jednotlivce v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020, s. 53-67.

24. D'EVEREUX, V. Vybrané právní otázky související s postavením Jeruzaléma jakožto hlavního města států Izrael a Palestina. Acta Universitatis Carolinae Iuridica [online]. 2019, Vol. VXV, č. 4, s. 121 [cit. 2020-01-02]. Dostupné na: https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/7_Iurid_65_4_0121.pdf. CrossRef

25. Dokument OSN A/1514/XV. General Assembly Resolution 1514 (XV). Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples.

26. Dokument OSN A/RES/2625/XXV. General Assembly Resolution 2625, Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations.

27. Dokument OSN A/RES/2625/XXV. General Assembly Resolution 2625.

28. FOREJTOVÁ, M. Mezinárodně právní ochrana menšin. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002.

29. GORDON, E. Why equality does not belong in the nation-state law. In: Jewish News Syndicate [online]. 2018 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://www.jns.org/opinion/why-equality-doesnt-belong-in-the-nation-state-law/.

30. HERZOG, CH. Arabsko-Izraelské války. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

31. HERZOG, CH. Dějiny státu Izrael. Praha: Regia, 1998.

32. HOSTOVSKY BRANDES, T. Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People: Implication for Equality, Self-Determination and Social Solidarity. Minesota Journal of International Law, Forthcoming. 1. 10. 2018. Online in: SSRN [online]. 2018 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=3270476.

33. HOVEL, R. Justice Minister Shaked: Government Must Return to the People's Control. In: Haaretz [online]. 18. 5. 2015 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://www.haaretz.com/justice-minister-shaked-defending-judicial-outlook-1.5363458.

34. Hungary' Constitution [online]. 2011 [cit. 2019-12-22]. Dostupné na: https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2011.pdf.

35. Immigration to Israel: the First Aliyah (1882-1903). In: Jewish Virtual Library: a Project of Aice [online]. 2020 [cit. 2019-02-19]. Dostupné na: https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-first-aliyah-1882-1903.

36. Israel Ministry of the First Aliyah (1882-1903). In: Ministry of Aliyah and Immigration [online]. 23. 11. 2020 [cit. 2019-02-19]. Dostupné na: https://www.gov.il/en/departments/general/aliyah_1.

37. Israel: Nationality Law, 5712-1952. In: UNHCR: refworld [online]. 13. 7. 1953 [cit. 2019-12-22]. Dostupné na: https://www.refworld.org/docid/3ae6b4ec20.html.

38. Israeli court relies on Jewish Nation-State Law in racist ruling: Municipal funding of school busing not required for Arab kids as it would encourage Arab families to move into 'Jewish city'. In: Adalah, the Legal Center for Arab Minority Rights in Israel [online]. 2020 [cit. 2021-03-31]. Dostupné na: https://www.adalah.org/en/content/view/10191.

39. JABAREEN, H. The Origins of Racism and the new Basic Law: Jewish Nation-State. In: Verfassungsblog on Matters Constitutional [online]. 11. 11. 2018 [cit. 2020-01-02]. Dostupné na: https://verfassungsblog.de/the-origins-of-racism-and-the-new-basic-law-jewish-nation-state/.

40. JOHNSON, P. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 1995.

41. KOPPEL, M. - KONTOROVICH, E. Why All the Outrage over Israel's Nation-State Law? In: KPF National Sovereignty Individual Liberty [online]. 2018 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://en.kohelet.org.il/publication/why-all-the-outrage-over-israels-nation-state-law.

42. KOSKENNIEMI, M. National self-determination today: problems of legal theory and practice. The International and Comparative Law Quarterly. 1994, Vol. 43, No. 2, s. 241-269. CrossRef

43. KREMNITZER, M. Israelֹ's War on Democracy Is Here - and the Justice Minister's Leading the Charge. In: Haaretz [online]. 7. 8. 2018 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-s-war-on-the-high-court-is-here-justice-minister-at-its-helm-1.6344247.

44. Law and Administration Ordinance No 1 of 5708-1948, clause 15(b). Official Gazette. No. 1 of 5th Iyar, 5708; as per authorized translation in Laws of the State of Israel. 1948, Vol. I, s. 10.

45. Law and Administration Ordinance No 1 of 5708-1948, clause 15(b).

46. LAWRENCE, M. The Treaties of Peace 1919-1923, Vol. II. New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1924.

47. MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. Brno: Doplněk, 2004.

48. MARCIA, F. R. Israel's Nation State Law. In: The Israel Forever Foundation [online]. 2018 [cit. 2020-01-02]. Dostupné na: https://israelforever.org/interact/blog/israels_nation_state_law/.

49. Ministry of Aliyah and Integration [online]. 2020 [cit. 2020-02-07]. Dostupné na: https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_aliyah_and_integration.

50. Nefesh B'Nefesh [online]. 2020 [cit. 2020-02-07]. Dostupné na: https://www.nbn.org.il.

51. ONDŘEJ, J. - POTOČNÝ, M. Obecné mezinárodní právo v dokumentech. 4. dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

52. Palestine Order-in Council. In: Israeli-Palestinian Conflict: an Interactive Database Beta [online]. 1992 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://ecf.org.il/media_items/1468.

53. PAPPÉ, I. Israel's latest attempt to erase Palestine (The Electronic Intifada 25-7-19). In: John Menadue - Pearls and Irritations [online]. 2019 [cit. 2019-03-12]. Dostupné na: https://johnmenadue.com/ilan-pappe-israels-latest-attempt-to-erase-palestine-the-electronic-intifada-25-7-19/.

54. PAPPÉ, I. Israel's new law is a form of apartheid. In: The Hindu [online]. 2018 [cit. 2019-03-12]. Dostupné na: https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/israels-new-law-is-a-form-of-apartheid/article24513993.ece.

55. PILEGI, T. Druze resume protests against nation-state law as Knesset returns from break. The Times of Israel [online]. 15. 10. 2018 [cit. 2019-12-22]. Dostupné na: https://www.timesofisrael.com/druze-resume-protests-against-nation-state-law-as-knesset-returns-from-break/.

56. PORAT, I. Is there Constitutional Capture in Israel? In: Blog of the International Journal of Constituional Law [online]. 25. 8. 2017 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: http://www.iconnectblog.com/2017/08/is-there-constitutional-capture-in-israel.

57. POTOČNÝ, M. Deklarace zásad mírového soužití. Acta Universitatis Carolinae Iuridica Monographia. 1972, Vol. XVII, s. 59.

58. POTOČNÝ, M. - ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část. 5. dopl. a přepr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006.

59. QUIGLEY, J. The Legal Status of Jerusalem under International Law. The Turkish Yearbook of Internetional Relations [online]. 1994, Vol. 24, s. 12 [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/681/8664.pdf.

60. RAIC, D. Statehood and the law of self-determination. New York: Kluwer Law International, 2002. CrossRef

61. Reference re Secession of Quebec. [1998], 2 SCR 217, para 126.

62. Resolution 181 (II). Future Government of Palestine. In: United Nations. Official record of the second session of the General Assembly Resolutions 16 September - 29 November 1947. New York: Lake Success, 1948.

63. SABAN, I. - AMARA, M. The Status of Arabic in Israel: Reflections on the Power of Law to Produce Social Change. Israel Law Review. 2002, Vol. 36, No. 2, s. 5-39. CrossRef

64. Slovensko: populácia: demografická situácia, jazyky a náboženstvá. In: European Commission: EURYDICE [online]. 2019 [cit. 2019-12-22]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-72_sk.

65. STAF, T. Druze-led rally against nation-state law in Tel Aviv draws at least 50,000. The Times of Israel [online]. 4. 8. 2018 [cit. 2019-12-22]. Dostupné na: https://www.timesofisrael.com/tens-of-thousands-gather-in-tel-aviv-to-protest-controversial-nation-state-law/.

66. STAFF, T. Unprecedented 1,200 East Jerusalem Palestinians got Israeli citizenship in 2019. The Times of Israel [online]. 13. 1. 2020 [cit. 2021-03-30]. Dostupné na: https://www.timesofisrael.com/unprecedented-1200-east-jerusalem-palestinians-got-israeli-citizenship-in-2019/.

67. The Council of the League of Nations. The Palestine Mandate. In: The Avalon Project: Documents in Law, History and Diplomacy [online]. 1922 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp.

68. The Declaration of Independence. In: State of Israel National Archive [online]. 1948 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://main.knesset.gov.il/en/about/pages/declaration.aspx.

69. The Jewish Agency for Israel [online]. 2020 [cit. 2020-02-07]. Dostupné na: https://www.jewishagency.org.

70. The Legal Center of Arabic Minority in Israel Adalah [online]. 2002 [cit. 2021-06-02]. Dostupné na: https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/features/landlangrep/4112decision-eng.pdf.

71. The Palestine Gazette. No. 898 of 29th June 1939, supplement 2, s. 464-465.

72. Total immigration to Israel by selected country by year. In: Jewish Virtual Library [online] 2020 [cit. 2020-02-07]. Dostupné na: https://www.jewishvirtuallibrary.org/total-immigration-to-israel-by-country-per-year.

73. Treaty of Peace with Turkey and Other Instruments [online]. Londýn: His Majesty Stationery Office, 1923 [cit. 2019-12-31]. Dostupné na: https://fada.birzeit.edu/handle/20.500.11889/6189.

74. United Nations. Charter of the United Nations and Statue of the International Court of Justice, 1 UNTS XVI [online]. San Francisco, 1945 [cit. 2021-06-10]. Dostupné na: https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf.

75. Ústava Slovenskej Republiky. In: Úrad vlády Slovenskej Republiky [online]. 2011 [cit. 2019-12-22]. Dostupné na: https://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/8576/ustava-slovenskej-republiky8786.html?menu=1280.

76. Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 15. srpna 1974 o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace.

77. Vyhláška o Chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci, konané v San Francisku, 30/1947 Sb., Částka 15 (ze dne 13. 3. 1947).

78. WOOTLIF, R. Defending nation-state law, PM says Israeli Arabs have 22 other countries. Times of Israel [online]. 11. 3. 2019 [cit. 2020-01-31]. Dostupné na: https://www.timesofisrael.com/defending-nation-state-law-pm-says-israeli-arabs-have-22-other-countries/.

79. YESHUA-LYTH, O. Discrimination is legal, there are no Israelis: reading the Supreme Court's decisions on Israeli nationality. In: Mondoweiss [online]. 2014 [cit. 2019-12-22]. Dostupné na: https://mondoweiss.net/2014/06/discrimination-decisions-nationality/.

Creative Commons License
K postavení menšin na území státu Izrael v kontextu mezinárodního práva a zákona o národním státě is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení