AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 163–169

Nové způsoby ochrany osob se zdravotním postižením v pracovněprávních vztazích de lege ferenda

[Improving the Standard of Prohibition of Discrimination Based on Disability in the Field of Employment Relationships de Lege Ferenda]

Vladimír Kreiža

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.20
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

Expecting increasing pressure on the labour market in the Czech Republic caused by covid-19 pandemic effects, with regard to the briefly evaluated standard of the protection of people with disabilities from discrimination in the field of employment relationships in the Czech Republic, the aim of this text is to identify the legal reasons of this state and especially to provide de lege ferenda proposals that could lead to an increase of the standard of the prohibition of discrimination based on disability in the field of employment relationships. The author proposes inter alia the introduction of the institute of shared burden of proof into administrative proceedings and the introduction of the possibility of demanding the conclusion of an employment contract in a civil action.

Klíčová slova: discrimination; labour law; disability

reference (41)

1. Monografie

2. HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN 978-80-87284-04-9.

3. ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-277-6.

4. TOMŠEJ, Jakub. Diskriminace na pracovišti. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-1014-8.

5. Kolektivní monografie

6. DVOŘÁK, J. § 3 Právo veřejné a soukromé. In: DVOŘÁK, J. - ŠVESTKA, J. - ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné, 1: díl první: obecná část. 2. aktual. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-187-3.

7. LAVICKÝ, P. § 3 [Zásady soukromého práva]. In: BÍLKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - ČUHELOVÁ, K. - DAVID, L. - DÁVID, R. - DOBROVOLNÁ, E. - FOJTÍK, L. - HANDLAR, J. - HAVLAN, P. - HOLEJŠOVSKÝ, J. - HORECKÝ, J. - HULMÁK, M. - HURDÍK, J. - HRDLIČKA, M. - KOUKAL, P. - LASÁK, J. - LAVICKÝ, P. - LAZÍKOVÁ, J. - LEBEDA, M. - PODIVÍNOVÁ, M. K. - PONDIKASOVÁ, T. - RONOVSKÁ, K. - RUBAN, R. - ŠEVČEK, M. - TŮMA, P. - VÍTEK, J. Občanský zákoník, I: obecná část (§ 1−654): komentář. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014 ISBN 978-80-7400-529-9.

8. TOMŠEJ, Jakub. HIV ve služebním poměru. In: ŠMÍD, Martin. Právo na rovné zacházení: deset let antidiskriminačního zákona. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. ISBN 978-80-7598-851-5.

9. Články

10. BEZOUŠKA, Petr. Pracovní právo ve společnosti 21. století. Právní rozhledy. 2008, č. 1. ISSN 1210- 6410.

11. KÜHN, Zdeněk. Nová žaloba podle § 10 antidiskriminačního zákona. Právní rozhledy. 2010, č. 3. ISSN 1210-6410.

12. TOMŠEJ, Jakub. Sanction Systems in the Light of EU Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC: a Comparative Study of Slovakia, Czechia and Poland. European Equality Law Review. 2020, č. 2. ISSN 2443-9606.

13. Právní předpisy

14. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

15. Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000. CrossRef

16. Sněmovní tisk 424. Novela z. - antidiskriminační zákon.

17. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

18. Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

19. Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

20. Zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

21. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

22. Judikatura

23. Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. prosince 2016 ve věci C-395/15 (Mohamed Daouidi v. Bootes Plus SL).

24. Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 11. července 2006 ve věci C-13/05 (Sonia Chacón Navas v. Eurest Collectividades).

25. Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. dubna 2013 ve spojených věcech C-335/11 a C-337/11 (HK Danmark).

26. Rozsudek soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 18. prosince 2014 ve věci C-354/13 (Fag og Arbejde v. Kommunernes Landsforening).

27. Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 18. března 2014 ve věci C-363/12 (Z. v. A Government Department).

28. Nález Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2015, sp. zn. III. ÚS 1136/13.

29. Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2006, sp. zn. Pl. ÚS 37/04.

30. Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2009, sp. zn. II. ÚS 1609/08.

31. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. června 2008, č. j. 1 Afs 20/2008-152.

32. Internetové zdroje

33. Osoby se zdravotním postižením podle pracovního úvazku, pohlaví a věku. In: Český statistický úřad [online]. [cit. 2021-02-13]. Dostupné na: https://www.czso.cz/documents/10180/90600407/26000619501.pdf/ca1e453f-9354-4189-bf12-361c8479f169?version=1.1.

34. Pracující osoby se zdravotním postižením podle potíží s hledáním současného zaměstnání a pohlaví [online]. [cit. 2021-02-13]. Dostupné na: https://www.czso.cz/documents/10180/90600407/26000619502.pdf/61329361-8a99-4ff0-9e6e-dec1419a4ab5?version=1.1.

35. Pracující osoby se zdravotním postižením podle změny práce a diskriminace v práci kvůli zdravotnímu postižení [online]. [cit. 2021-02-13]. Dostupné na: https://www.czso.cz/documents/10180/90600407/26000619504.pdf/ebdef64a-3d01-427b-a21d-9993a94eba3b?version=1.1.

36. Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí za rok 2019. In: Státní úřad inspekce práce [online]. [cit. 2021-02-13]. Dostupné na: http://www.suip.cz/_files/suip-ff57ab22e75b0e506741d3b6dace9e9c/suip_rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcichkontrolnich-akci-za-rok-2019.pdf.

37. Sonderbericht der Volksanwaltschaft 2019 Keine Chance auf Arbeit - Die Realität von Menschen mit Behinderung. In: Volksanwaltschaft [online]. [cit. 2021-02-13]. Dostupné na: https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/30c01/Sonderbericht%20MmB%202019%2029.11.19.11.

38. Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí za rok 2019. In: Státní úřad inspekce práce [online]. [cit. 2021-02-13]. Dostupné na: http://www.suip.cz/_files/suip-ff57ab22e75b0e506741d3b6dace9e9c/suip_rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcichkontrolnich-akci-za-rok-2019.pdf.

39. Výběrové šetření osob se zdravotním postižením - 2018 [online]. 2018 [cit. 2021-02-13]. Dostupné na: https://www.czso.cz/documents/10180/90600407/26000619_m.pdf/564f1d0b-2386-4d6e-b0f0-4889bb8377d5?version=1.1.

40. Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let. In: Český statistický úřad: veřejná databáze [online]. [cit. 2021-02-13]. Dostupné na: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Z%C3%A1kladn%C3%AD+charakteristiky+ekonomick%C3%A9ho+postaven%C3%AD&bkvt=WsOha2xhZG7DrSBjaGFyYWt0ZXJpc3Rpa3kgZWtvbm9taWNrw6lobyBwb3N0YXZlbsOt&katalog=all&skupId=426&pvo=ZAM01-A.

41. Zaměstnanost, nezaměstnanost. In: Český statistický úřad [online]. 8. 2. 2021 [cit. 2021-02-13]. Dostupné na: https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace.

Creative Commons License
Nové způsoby ochrany osob se zdravotním postižením v pracovněprávních vztazích de lege ferenda is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení