AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 171–179

Povinné pojištění agentury práce proti úpadku a jeho osud

[Mandatory Insurance of a Labour Agency Against Insolvency and Its Fate]

Jaroslav Stádník

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.21
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

The article primarily deals with the issue of bankruptcy insurance of the employment agency, while pointing out the possible pitfalls of the institute. It can be stated that the said insurance has not fulfilled its role since its inception to the present day, and on the contrary it brings into practice various problems, which are described in more detail in the article. It is therefore legitimate to consider further existence of the institute, or rather whether it should be abolished, as the claims of temporarily assigned employees will be satisfied through a different law like the claims of other employees.

Klíčová slova: labour agency; insurance; insolvency

reference (14)

1. BOGUSZAK, J. - ČAPEK, J. - GERLOCH, A. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004

2. PICHRT, J. a kol. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. Praha: C. H. Beck, 2013

3. SEIDL, P. - KADLEC, M. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele: komentář. In: ASPI [online]. Praha: Wolters Kluwer, 2016 [cit. 2021-02-23].

4. Judikatura

5. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 2. 2021, sp. zn. 59 Ad 3/2020

6. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2020, sp. zn. 3 Ad 10/2019

7. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. 10 Ads 38/2016

8. Právní předpisy

9. Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, v platném znění

10. Zákon č. 255/2012, kontrolní řád, v platném znění

11. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

12. Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

13. Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti, v platném znění

14. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Creative Commons License
Povinné pojištění agentury práce proti úpadku a jeho osud is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení