AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 141–161

Pracovní povinnost studentů za časů pandemie covid-19

[Mandatory Work Exacted from Students during the Covid-19 Pandemic]

Pavel Kopecký

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.19
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

The paper deals with an obligation to perform mandatory work which was imposed on specific groups of students during the covid-19 pandemic in the Czech Republic. The first part of the paper handles mandatory work or service generally, and the author deals with the prohibition of forced labour and analyses cases when mandatory work or service may be exacted. The second part is focused on mandatory work exacted during the covid-19 pandemic in 2020, when students of medical and social care disciplines were obligated to perform mandatory work especially in hospitals or retirement houses. The author analyses the government’s decisions which imposed mandatory work on students and shows particular problems related to the mandatory work performed by students during the covid-19 pandemic.

Klíčová slova: mandatory work; prohibition of forced labour; coronavirus

reference (31)

1. Důležité informace pro studenty 4. a 5. ročníků a pro dobrovolníky z řad studentů LFP. In: Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova [online]. 23. 10. 2020 [cit. 2021-01-15]. Dostupné na: https://www.lfp.cuni.cz/clanek/5405-dulezite-informace-pro-studenty-ze-4-a-5-rocniku-a-pro-dobrovolniky-z-rad-studentu-lfp.html.

2. Finanční zpravodaj [online]. 2021, č. 5 [cit. 2021-01-15]. Dostupné na: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2021/financni-zpravodaj-cislo-5-2021-40540.

3. Generální finanční ředitelství. Sdělení v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu. In: Finanční správa [online]. 27. 5. 2020 [cit. 2021-01-15]. Dostupné na: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/pracovni_povinnost_studentu_po_dobu_nouzoveho_stavu-10699.

4. HUSSEINI, F. - BARTOŇ, M. - KOKEŠ, M. - KOPA, M. a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2021. ISBN 978-80-7400-812-2.

5. Jak je to s povinnými odvody pro studenty, kteří měli pracovní povinnost během pandemie. In: Česká správa sociálního zabezpečení [online]. [cit. 2021-01-15]. Dostupné na: https://www.cssz.cz/web/cz/-/jak-je-to-s-povinnymi-odvody-pro-studenty-kteri-meli-pracovni-povinnost-behem-pandemie.

6. KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-727-9.

7. Medikům zdaní odměny za pomoc. MF DNES. 9. 1. 2021, s. 3.

8. Ministerstvo zdravotnictví. Doporučený postup pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro poskytování zdravotních služeb [online]. 8. 4. 2020 [cit. 2021-01-15]. Dostupné na: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Doporu%C4%8Den%C3%BD-postup-pro-realizaci-ulo%C5%BEen%C3%AD-pracovn%C3%AD-povinnosti-student%C5%AFm-pro-poskytov%C3%A1n%C3%AD-zdravotn%C3%ADch-slu%C5%BEeb.pdf.

9. PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky. 3. vyd. Praha: Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-468-8.

10. Stát vám děkuje, ale vraťte třetinu peněz, píší medikům. Mají zpětně danit. iDnes [online]. 8. 1. 2021 [cit. 2021-01-15]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-v-cesku-medici-zdaneni-povinne-sluzby-v-nemocnicich-ministerstvo-financi.A210107_151859_domaci_chtl.

11. VANÍČEK, J., VODEHNAL, O. Krizový zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-787-5.

12. WAGNEROVÁ, E. - ŠIMÍČEK, V. - LANGÁŠEK, T. - POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-750-6.

13. Právní předpisy

14. Listina základních práv a svobod

15. Rozhodnutí č. 11/2007 Sb., rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, kraje Vysočina, kraje Libereckého, v rámci kraje Královéhradeckého pro okresy Trutnov, Náchod, Jičín, v rámci kraje Moravskoslezského pro okres Bruntál a v rámci kraje Středočeského pro okresy Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy

16. Úmluva Mezinárodní organizace práce

17. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

18. Usnesení č. 69/2020 Sb., usnesení vlády České republiky č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

19. Usnesení č. 79/2020 Sb., usnesení vlády České republiky č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

20. Usnesení č. 391/2020 Sb., usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

21. Usnesení č. 409/2020 Sb., usnesení vlády České republiky č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

22. Usnesení č. 411/2020 Sb., usnesení vlády České republiky č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu

23. Usnesení č. 537/2020 Sb., usnesení vlády České republiky č. 1336 o zrušení krizových opatření

24. Usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2021 č. 31 k vydání rozhodnutí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS CoV-2) [online]. [cit. 2021-01-15]. Dostupné na: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABX8NB9QY.

25. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti české republiky

26. Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

27. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

28. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

29. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů č. 240/2000 Sb., krizový zákon

30. Judikatura

31. Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 37/93

Creative Commons License
Pracovní povinnost studentů za časů pandemie covid-19 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení