AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 131–139

Závislá práce v době koronaviru – sociálněprávní souvislosti

[Dependent Work in Times of Coronavirus – Social Security Context]

Roman Lang

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.18
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

This paper concerns the legal instruments and principles used in Czech social security law in order to protect social rights endangered because of the coronavirus epidemic. It is focused on the forms of assistance in case of social events such as temporary incapacity to work, quarantine or closure of educational institutions. One specific chapter deals with some supportive measures targeted at employers.

Klíčová slova: coronavirus epidemic; dependent work; sickness insurance; pension insurance; temporary incapacity to work; quarantine; closure of educational institutions; financial support of employers

reference (16)

1. Antivirus C: nejčastější dotazy k promíjení pojistného. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2020 [cit. 2021-02-26]. Dostupné na: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus-archiv.

2. Antivirus - podpora zaměstnanosti. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2020 [cit. 2021-02-26]. Dostupné na: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus.

3. Evidenční list důchodového pojištění od roku 2012. In: ePortál ČSSZ [online]. [cit. 2021-02-26]. Dostupné na: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/eldp-2012.

4. Ošetřovné pro OSVČ. In: COVID PORTÁL [online]. 10. 2. 2021 [cit. 2021-02-26]. Dostupné na: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/osetrovne-pro-osvc.

5. Právní předpisy

6. Důvodová zpráva k zákonu č. 438/2020 Sb.

7. Sněmovní tisk 1025. Novela z. o zaměstnanosti. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2021-02-26]. Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=1025.

8. Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

9. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

10. Zákon č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

11. Zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

12. Zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

13. Zákon č. 349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů CrossRef

14. Zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

15. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

16. Zákon č. 586/1992 Sb., zákon České národní rady o daních z příjmů

Creative Commons License
Závislá práce v době koronaviru – sociálněprávní souvislosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení