AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 123–129

Vliv covidu-19 na existenci závazku a plnění smluvních povinností

[The Influence of Covid-19 on the Existence of Obligations and the Fulfilment of Contractual Duties]

Petr Tomášek, Klára Hurychová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.17
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

Several legal provisions respond to a substantial change in circumstances in contractual relationships. The performance of a contract may be impossible initially at the time of contract creation, or, more frequently, may become impossible within the existence of the contract. While the former results in invalidity of the contract itself, the latter leads to a discharge of the obligation created by the contract. However, the impossibility of performance is to be distinguished from such a change in circumstances that merely creates a gross disproportion in the rights and duties of the parties by disadvantaging one of them either by disproportionately increasing the costs of the performance or disproportionately reducing the value of the performance. On this basis, the affected party may seek a renegotiation of the contract and the court may decide to revise the obligation in restoring the balance of rights and duties of the parties.

Klíčová slova: obligation; impossibility of performance; substantial change in circumstances; covid-19; pandemic

reference (42)

1. Kolektivní monografie

2. DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník: komentář. Díl IV, § 221 - § 775. Praha: BOVA POLYGON, 2002

3. ROUČEK, F. - SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku a občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 4., (§§ 859 až 1089). Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, s. 394 a násl.

4. ŠILHÁN, J. in: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. V, Závazkové právo: obecná část (§ 1721-2054): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

5. Právní předpisy

6. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

7. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

8. Judikatura

9. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1083/2017.

10. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2018, sp. zn. 21 Cdo 673/2018.

11. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3788/2019.

12. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. 29 Cdo 2601/2016.

13. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2003, sp. zn. 28 Cdo 870/2003. CrossRef

14. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 33 Cdo 45/2015.

15. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 1997, sp. zn. 3 Cdon 120/96.

16. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2009, sp. zn. 26 Cdo 2238/2008.

17. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1569/2001.

18. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2789/2007. CrossRef

19. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 2016, sp. zn. 33 Cdo 603/2015.

20. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2001, sp. zn. 26 Cdo 1668/2000.

21. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1569/2001.

22. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 2009, sp. zn. 28 Cdo 2170/2009.

23. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2014, sp. zn. 23 Cdo 2368/2012.

24. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 23 Cdo 3865/2016.

25. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 2015, sp. zn. 26 Cdo 2907/2015.

26. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 33 Odo 605/2005.

27. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. 32 Cdo 1491/2011.

28. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. 28 Cdo 1872/2003.

29. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 32 Cdo 3334/2010.

30. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 33 Cdo 3069/2014.

31. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 32 Odo 1087/2006.

32. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 25 Cdo 4850/2009.

33. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 2015, sp. zn. 26 Cdo 2907/2015.

34. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2007, sp. zn. 32 Odo 795/2006.

35. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Kanady ze dne 13. 11. 2014 ve věci Bhasin v Hrynew (2014 SCC 71).

36. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 23 Cdo 2455/2011.

37. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne ze dne 11. 2. 2004, sp. zn. 22 Cdo 2119/2003.

38. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1787/2007.

39. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 33 Cdo 45/2015.

40. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 8. 2013, sp. zn. 28 Cdo 420/2013.

41. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2020, sp. zn. 24 Cdo 3315/2019.

42. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2017, sp. zn. 26 Cdo 4910/2016.

Creative Commons License
Vliv covidu-19 na existenci závazku a plnění smluvních povinností is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení