AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 103–122

Dopady koronavirové krize na smluvní stabilitu profesionálních smluv ve sportu

[Impacts of the Coronavirus Crisis on the Contractual Stability of Professional Contracts in Sport]

David Kohout

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.16
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

The covid-19 virus struck the global society with full power in the first months of the year 2020 and the sports industry was not spared from its impacts. This paper looks at the consequences that the pandemic had for the stability of professional contracts, mainly in the field of football and ice hockey; nevertheless, these observations could be applicable to other professional sport disciplines as well. The situation often brought tensions between the well-respected principle of contractual stability in sport and the acute needs of the clubs and players. It could be considered that even if the pandemic fades away one day, it will leave its footprints on the shape of professional sport. Besides general discussion of the legal consequences of the covid-19 pandemic for professional contracts this article also seeks to provide practical input by drafting a model covid clause for future professional sport contracts and by considering other possibilities of reflecting unforeseen global instances of force majeure in athletes’ agreements.

Klíčová slova: sport; professional contract; covid clause; coronavirus clause; contractual stability; Court of Arbitration for Sport; vis maior; FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players; COVID-19 Football Regulatory Issues

reference (32)

1. BĚLINA, T. Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací? In: PICHRT, J. (ed.) Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

2. BŘÍZA, B. Koronavirus jako důvod neplnění smluvních povinností v domácím i přeshraničním obchodním styku, aneb lze pozdní dodávku ospravedlnit virem? In: epravo.cz [online]. 4. 3. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/koronavirus-jako-duvod-neplneni-smluvnich-povinnosti-v-domacim-i-preshranicnim-obchodnim-styku-aneb-lze-pozdni-dodavku-ospravedlnit-virem-110791.html.

3. CAIHP dosáhla dohody mezi Vojtěchem Polákem a HC Energie Karlovy Vary. In: Česká asociace hokejistů [online]. 11. 6. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: http://www.caihp.cz/caihp-dosahla-dohody-mezi-vojtechem-polakem-a-hc-energie-karlovy-vary/

4. COVID-19 Football Regulatory Issues [online]. 7. 4. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://img.fifa.com/image/upload/zyqtt4bxgupp6pshcrtg.pdf.

5. COVID-19 Football Regulatory Issues - FAQ [online]. 11. 6. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://resources.fifa.com/image/upload/codiv-19-football-regulatory-issues-faqs.pdf?cloudid=wsmwqqhkqxcffkkptk0p.

6. Česká asociace hokejistů [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: http://www.caihp.cz/.

7. Český hokej [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.ceskyhokej.cz/.

8. DIOS CRESPO PÉREZ, J. DE. Arbitration CAS 2007/A/1298 Wigan Athletic FC v/ Heart of Midlothian & CAS 2007/A/1299 Heart of Midlothian v/ Webster & Wigan Athletic FC & CAS 2007/A/1300 Webster v/ Heart of Midlothian. In: WILD, A. (ed.). CAS and Football Landmark Cases. Haag: T. M. C. Asser Press, 2012.

9. FIFA guidelines to address legal consequences of COVID-19 [online]. 7. 4. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-guidelines-to-address-legal-consequences-of-covid-19.

10. FIFA Regulations [online]. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-rstp-2020.pdf?cloudid=fhtgqpmkbpe3bvgoej4u.

11. FIFA Statues [online]. 2020 [cit. 2021-20-02]. Dostupné na: https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-statutes-2020.pdf?cloudid=viz2gmyb5x0pd24qrhrx.

12. Viz zejména čl. 14 a násl. RSTP.

13. Fotbalová asociace. Stanovy 2019. In: FAČR [online]. 2019 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/231?category=1.

14. FRITZWEILER, J. - PFISTER, B. - SUMMERER, T. Praxishandbuch Sportrecht. 3. Aufl. München: C. H. Beck, 2014.

15. Hráčská smlouva [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/hracska_smlouva_140226.pdf

16. Klubový licenční řád Fotbalové asociace České republiky [online]. 2019 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: http://www.clublicensing.cz/wp-content/uploads/2020/02/CZE-KLUBOV%C3%9D-LICEN%C4%8CN%C3%8D-%C5%98%C3%81D-Edice-2019.pdf.

17. KOHOUT, D. (Mezinárodní) sportovní asociace na pomezí soukromého a veřejného: kde jsou limity jejich ingerence do společenských vztahů? In: GERLOCH, A. - ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. Právo v měnícím se světě (30 let: retrospektiva 1989-2019 - Perspektiva 2020-2050). Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, s. 433-454.

18. KOHOUT, D. Smluvní pokuty plynoucí ze smluv o profesionálním výkonu sportovní činnosti. In: PICHRT, J. - TOMŠEJ, J. (eds.). Odměňování v právních souvislostech. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

19. MÁDL, L. Kango, vydrž ještě chvíli: smlouvy končící v červnu mohou být problém. In: Seznam Zprávy [online]. 18. 4. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kango-vydrz-jeste-chvili-smlouvy-koncici-v-cervnu-muzou-byt-problem-100777?fbclid=IwAR1PFGY0Dse9LT-8x6fwTRVyjFXR-MdmXcMHrnivg5ZnQh6bSWnxwBxkGLg#utm_content=ribbonnews&utm_term=Lud%C4%9Bk%20M%C3%A1dl&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz.

20. MILANOVIC, L. - BERGANT RAKOCEVIC, V. COVID-19: the Impact On Players' Contractual Rights & Obligations (Key Principles From Case Law). In: LawInSport [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.lawinsport.com/topics/item/covid-19-the-impact-on-players-contractual-rights-obligations-key-principles-from-case-law.

21. Prezident klubu Miroslav Schön představuje úsporná opatření. In:

22. Hokejový klub Mountfield Hradec Králové [online]. 6. 4. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=Prezident-klubu-Miroslav-Schon-predstavuje-usporna-opatreni-9882

23. Přestupní řád Českého svazu ledního hokeje [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/5-prestupni-rad-pro-kluby-extraligy-a-i.-ligy-zmeny-schvalene-vv-cslh-od-konference-23.6.2018-.pdf

24. Rozhodnutí smírčí komise ČSLH - Šidlík, Žejdl, Mountfield HK. In: Český hokej [online]. 3. 5. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.ceskyhokej.cz/clanky/rozhodnuti-smirci-komise-cslh-sidlik-zejdl-mountfield-hk?seasonId=2018.

25. Rozhodnutí Výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje. In: Český hokej [online]. 11. 3. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.ceskyhokej.cz/clanky/rozhodnuti-o-zruseni-vyrazovaci-casti-tipsport-extraligy?seasonId=2020.

26. Stanovisko ČAFH k přerušení fotbalových soutěží a krácení odměn hráčů. In: Česká asociace fotbalových hráčů [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: http://www.milujemfotbal.cz/aktuality/stanovisko-cafh-k-preruseni-fotbalovych-soutezi-a-kraceni-odmen-hracu/66.

27. ŠTEFKO, M. Fotbal a hokej výkonem závislé práce s přihlédnutím k německé úpravě. In:

28. PICHRT, J. (ed.) Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

29. URAZ, O. Koronavirus a smlouvy 2020 (porušení, následky, odstoupení). In: ARROWS [online]. 13. 3. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.arws.cz/novinky-v-arrows/koronavirus-a-smlouvy-2020-poruseni-nasledky-odstoupeni.

30. Výpověď pro Lukáše Žejdla zrušena podruhé. In: Česká asociace hokejistů [online]. 20. 6. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: http://www.caihp.cz/vypoved-pro-lukase-zejdla-zrusena-podruhe/.

31. WITHAGEN, M. - WHYTE, A. De Sanctis and the Article 17: the Last of the Saga? International Sports Law Journal. 2011, Vol. 11, No. 3-4.

32. ZBOŘIL, L. Právní ochrana profesionálních hokejistů. Právní rádce [online]. 9. 10. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://pravniradce.ihned.cz/c1-66826110-pravni-ochrana-profesionalnich-hokejistu.

Creative Commons License
Dopady koronavirové krize na smluvní stabilitu profesionálních smluv ve sportu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení