AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 81–89

Karanténa v (pracovně)právních souvislostech

[Quarantine in (Labour)Law Contexts]

Lucie Matějka Řehořová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.14
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

The paper analyzes quarantine from the point of view of public and private law. In particular, the aim is to point out the effects of the ordered quarantine on employment relationships between employee and employer, including the issue of possible protection of the employee during the quarantine against unilateral termination of employment by the employer. The article concludes by pointing out other institutes of labour law that employers can use in an effort to prevent the spread of covid-19 viral disease in a workplace.

Klíčová slova: quarantine; sick leave; coronavirus

reference (11)

1. BĚLINA, M. - DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 1508 s. ISBN 978-80-7400-759-0.

2. Karanténa. In: COVID PORTÁL [online]. 2021 [cit. 2021-20-23]. Dostupné na: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/karantena.

3. SKŘÍČKOVÁ, E. Slovo dne: karanténa. Všude je slyšíme, ale víme, co znamenalo v minulosti? In: Diskuzní žurnál [online]. 7. 4. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/04/07/slovo-dne-karantena-vsude-je-slysime-ale-vime-co-znamenalo-v-minulosti/

4. TOMŠEJ, J. Zdraví a nemoc zaměstnance. Praha: Grada Publishing, 2020, 200 s. ISBN: 978-80-271-1015-5.

5. Judikatura

6. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2016, sp.zn.: 21 Cdo 48/2015

7. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018-228

8. Právní předpisy

9. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

10. Zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví

11. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Creative Commons License
Karanténa v (pracovně)právních souvislostech is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení